วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

แนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัวเขตบางเขน
The Development of Marketing Strategy for Construction Contractor of Bangbua Community, Bangkhen

นวลจันทร์ โชติคุณากร
Naulchan Chotikhunakorn

Download

2

อีสานและลาวในทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสจากรายงานการสำรวจในพุทธศตวรรษที่ 25 (พุทธศักราช 2401-พุทธศักราช 2446)
I-san and Laos from French Explorer’s Point of Views, 1858-1903

นัชชา อู่เงิน , ทวีศิลป์สืบวัฒนะ , อภิราดี จันทร์แสง
Nutcha Uoongoen , Taweesilp Serbwattana , Apiradee Jansaeng

Download

3

ข้อเสนอธรรมนูญท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติ: กรณศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม
A Proposal of the Local Charter for Disaster Management: Case Study in Bangchang Sub-district, Nakhon Pathom Province

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

Download

4

เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่มผู้บริโภค
Consumer Norm for Advertising Practitioners Ethical Measuring Scale (APEMS)

บุหงา ชัยสุวรรณ
Bunga Chaisuwan

Download

5

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานการตลาดธุรกิจ
Key Success Factors of Operating in Business Marketing

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
Prapasri Phongthanapanich

Download

6

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลสำเร็จการจัดอันดับในฟอร์จูนร้อย : ศึกษากรณีบริษัทในประเทศไทย
A Case Study of a Causal Factor of Companies in Thailan d to Successfully Achieve the Rank in Fortune 100

กฤษกร ดวงสว่าง
Krisakorn Duangsawang

Download

7

อัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
Identity of Nursing Students in Boroma rajonani College of Nursing, Songkhla

กิตติพร เนาว์สุวรรณ , ปฐมามาศ โชติบัณ , ธิดารัตน์ สิงห์ศรี
Kittiporn Nawsuwan , Patamamas Chotiban , Tidarat Singsri

Download

8

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Analysis of Using Behavior with E-Learning in Data Structure Subject Using Data Mining Techniques

จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ , จรัญ แสนราช
Jittima Panyapisit , Charan Sanrach

Download

9

แบบอย่างการใช้วรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขา การจัดการด้านโลจิสติกส์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Literature Use Pattern in Master’s Theses of Logistics Management, Chulalongkorn University

สมศักดิ์ศรี บริสุทธิ์สกุล , จินตวีร์ หรยางกูร
Somsak Sriborisutsakul , Jintavee Horayangkura

Download

10

ปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น
Psycho-Social Factors Contributing to Teenage Pregnancy Behavior

ญานันท์ ใจอาจหาญ , สุรสิทธิ์ วชิรขจร
Yanan Chaiardharn , Surasith Vachirakajorn

Download

11

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
The Factors Affecting the Decision Making Trend for Voting the Local Executive of Kham Raing Sub-district Municipality, Thakhonyang Distict, Mahasarakham Province.

ทองศุภโชค ป้องสงคราม , สัญญา เคณาภูมิ , ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
Thongsupachok Pongsongkham , Sanya Kenaphoom , Songsak Jeesombat

Download

12

ตัวชี้วัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวคิดการทำเกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Indicators of the Biodiversity and Sustainable Use of the Concept of Delicate Farming of Local Agricultural Philosophers Networks in Northeast Thailand.

ธวัชชัย เพ็งพินิจ, ชวลิต สวัสดิ์ผล , พรทวี พลเวียงพล , พิมพ์ชนก วัดทอง และอัครเดช เสนานิกรณ์
Thawadchai Pengpinit, Chavalit Sawatphol , Pronthavee Ponvaingpon , Phimchanok Watthong and Akaradeach Senanikorn

Download

13

การใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทยสพำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Study of Library Users on Using Thai Journal Index Database of Academic Resources Center, KhonKaen University

นงนุช คงวัฒนานนท์
Nongnud Kongwattananon

Download

14

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครูในจังหวัดนครปฐม
The Guideline to Apply Suffi ciency Economy Philosophy in Personnel Financial Management for Teachers in Nakhon Pathom Province

นพพร จันทรนําชู
Nopporn Chantaranamchoo

Download

15

การแสวงหาและปรัชญาแห้งความรู้ของกลุ่มปทัสถานและปฏิฐานนิยมมรดกทางปัญญาจากการถกเถียงกันของ Dwight Waldo และ Herbert A. Simon
Tradition of Inquiry and Philosophies of Knowledge of Public Administration Intellectual Heritage from the Waldo-Simon Debate

บูรณจิตร แก้วศรีมล
Buranajit Keawsrimol

Download

16

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ประกอบการและความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดอ่างทอง
Factor of Entrepreneurial Characteristics and Success of Small and Medium Enterprise Entrepreneurs Angthong Province

ปราณี ตันประยูร
Pranee Tanprayoon

Download

17

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้เรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of Competency Enchancement Model for Career Certifi cate Students of Computer Businesses in Vocational Colleges of NortheasternThailand

มงคล แสงอรุณ , วรปภา อารีราษฎร์ , สมบัติ ท้ายเรือคํา , ธรัช อารีราษฎร์
Mongkhon saengarun , Worapapha areerad , Sombat tayruakhum , Tarut areerad

Download

18

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของตลาดน้ำบางน้อยให้เป็นที่รู้จักกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำบางน้อย อ.บางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
Study Relationship of Factors Promoted Bang Noi Floating Market to be Well Known with Revisiting of Tourists

รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
Rumpapak Luekveerawattana

Download

19

การตั้งคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Fifth Grade Students’ Questioning about Science

ลฎาภา ลดาชาติ , ลือชา ลดาชาติ
Ladapa Ladachart , Luecha Ladachart

Download

20

การสังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษาและ สาขาวชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวทยาลัยมหาสารคามที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช 2550-255
A Synthesis of Master’s Degree Theses in Education Majoring Educational Research and Educational Research and Evaluation at Mahasarakham University Published During 2007- 2013

วัชญา อ่อนนางใย , บุญชม ศรีสะอาด , อมร มะลาศรี
Watchaya Onnangyai , Boonchom Srisa-ard , Amorn Malasri

Download

21

การใช้คำทับศัพท์ภาษาไทยในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากหนังสือตำรับอาหารเรื่อง “สำรับไทยสู่ครัวโลก
The Use of Thai Transliteration in Translation of Thai to English from a Cookbook “Samrub Thai Soo Krua Lok: Thai Favorites to World Kitchen”

วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
Watcharapong Changprachak

Download

22

ผลกระทบของความสามารถทางการปฏิบัติงานต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Effects of Work Competency on Work Success of Local Organizations Personnel in Thailand

วิระพงศ์ จันทร์สนาม , กฤตเมธ นิติวัฒนะ , อุมาวดี เดชธำรงค์
Wirapong Chansanam , Krittameth Nitiwatthana , Umawadee Detthamrong

Download

23

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตกรในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Determinant Factors of Organic Farming for Agricu lturists in Tambon MaeFag Sansai Chiangmai Thailand

วีร์ พวงเพิกศึก
Wee Poungperksuk

Download

24

ความเป็นผู้นำเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
Ethical Leadership of Lecturers

ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ , ชวลิต เกิดทิพย์
Sajanun Kheowvongsri, Ekkarin Sungtong, Pongsri Vanissupavong, Chawalit Kerdtip

Download

25

กลไกการขับเคลื่อนสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Mechanisms in Mobilizing the Elderly Welfares in Local Administrative Organization

สุธิดา แจ้งประจักษ์
Suthida Changprachak

Download

26

ทุนทางสังคมการยอมรับจากสังคมภายนอกและความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Social Capital, Outside Acceptance and Strengthen ing of RMUTI-SKC Community Financial Institution

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋, ฐานิตย์ เกษร
Sumintorn Baotham, Duangrudee Wu, Thanit Kesorn

Download

27

สิทธิพลเมืองของคนไทยพลัดถิ่น
Civil Right of Thai Diasporas

สุวนัย ทะคําสอน
Suwanai Thakumsorn

Download

28

บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาโรงเรียนสารคามพิทยาคม
Roles of Government in Promoting English Program Ed ucation : A Case Study of Sarakhampittayakhom School

องอาจ ผู้จําเริญ , หควณ ชูเพ็ญ
Ongarj Phoojamrern , Hhakuan Coopen

Download