วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ และขอบเขต

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการ ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ รัฐศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

1. วารสารดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและทางผู้เขียนได้แก้ไขแล้ว และ วารสารเห็นชอบที่จะให้ตีพิมพ์
2. ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
3. หากผลงานไม่ผ่านการพิจารณาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์