วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

บูดูข้าวยำบ้านดินลาน : การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการยกระดับมูลค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Ban Din Lan Khao Yam Budu: Management Community Enterprise Upgrading the Value of a One Tambon One Product (OTOP) Products

กนกกาญจน์ เมืองแก้ว, กษิดิศ ม่วงจันทร์, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Kanokkarn Muangkaew, Kasidit Mungjan, Utai Parinyasutinun

Download

2

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา*
Guidelines for developing local administration roles in tourism promotion of historical site Nakhon Ratchasima province*

กาญจนา คงภิรมย์
Kanjana Kongpirom

Download

3

การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A Comparison of learning proficiencies of Mattayomsuksa 1 Students through the Web Quest Computer Courseware Program and the Teacher’s Manual of Information Technology

กานต์ธีรา แจ่มใส, ประยุกต์ ศรีวิไล, พนิดา เล้าชาญวุฒิ
Kantheera Jamsai, Prayook Srivilai, Panida Loutchanwoot

Download

4

ประสิทธิภาพการผลิตและระยะเวลาคืนทุนการปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
Economic Efficiency and Paybacks Period of Longan Growing in Chiang Mai Province

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
Somkiat Chaipiboon

Download

5

การดำรงอยู่ของการทอผ้าตีนจก ของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง บ้านสระบัวก่ำอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
The existence of “Tinjok” weaver wisdom of Laotian lineage Thai (LaoKhrang) Ban Sa Bua Kam Amphoe Dan Chang Changwat Suphanburi

โกศล น่วมบาง, พิทักษ์ ศิริวงศ์
Koson Numbang, Phitak Siriwong

Download

6

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณกรณีศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
The Study of Local Wisdom in the Making of Traditional VegetableOil-Lantern, Pongyangkhok District, Hangchat, Lampang

ขัตติยา ขัติยวรา
Kattiya Kattiyawara

Download

7

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง วงดนตรีไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Computer Multimedia Instructions on Thai Classical Music Ensemble for Prathom Suksa 6 Students.

จริยาวดี ช่องฉิมพลี, ประยุกต์ ศรีวิไล, พนิดา เล้าชาญวุฒิ
Jariyavadee Chongchimplee, Prayook Sriwilai, Panida Loutchanwoot

Download

8

ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Resilience, Family Relationships, Social Participation Activities, Life Satisfaction of Elderly, Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi Province

ฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล , บัวทอง สว่างโสภากุล
Thanundha Musiksirijirakun , Buathong Sawangsopakul

Download

9

รูปแบบการนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน
Empowerment - Based Supervision Model for Learning Management Capacity Development of a Mathematics Teacher, at Schools under Office of Primary Education Service Area in Upper Northern Region.

เดช สาระจันทร์, สุนีย์ เงินยวง, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
Detch Sarachan, Sunee Nguenyuang, Somsak Phuvipadawat, Ruetinan Samuttai

Download

10

การเปรียบเทียบผลของวัฒนธรรมชาติ ที่มีต่อความพึงพอใจในการสื่อสารแรงจูงใจในการทำงาน และผลการดำเนินงานขององค์กร ในองค์กรที่มีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติ
Compariing the Impact of National Culture on Communication Satisfaction, Work Motivation and Firm Performance in Multinational Workplaces

นพรรณภรณ์ วัลลภา, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
Napanporn Vallapa, Tipparat Laohavichien

Download

11

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Human Resource Management in Nakhon Pathom Rajabhat University

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

Download

12

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง และความเข้าใจในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์
Preferred and Actual Opinions about Inquiry-based Instruction and Understanding in Pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers

ประสาท เนืองเฉลิม
Prasart Nuangchalerm

Download

13

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Factors Affecting Teamwork Behavior of Suranaree University of Technology’s Staff

ปลื้มจิตร บุญพึ่ง
Pluemjit Boonpueng

Download

14

ผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย
The Effect of Transportation Infrastructure on Gross Domestic Productin Thailand

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น
Peerasak Jiwtan

Download

15

พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
Marketing mix development for Tong Muan, Case Study Songkhla Province.

มณีรัตน์ รัตนพันธ์
Maneerat Rattanaphan

Download

16

ลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลงและภาพประกอบในภาพยนตร์โฆษณารถยนต์
Songs and Images in Car Advertising Films

รวิตา สีสด
Ravita Seesod

Download

17

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มแห่งหนึ่ง
Perceived Organizational Support, Organizational Commitment, Job Involvement, and Organizational Citizenship Behavior of Operational Officers at a Drinking Water Manufacturer and Distributor Company.

สุเชาวน์ เครือแก้ว, ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Suchao Kruakaew, Thawan Nieamsup

Download

18

ความรู้และทัศนคติของผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
Knowledge and Attitude of the Personal Income Tax for the Taxpayers in Surat Thani 2 Area Revenue Office

ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล, สุพรรณี พุทธรัตน์
Luliya Teeratansirikool, Supannee Phutharat

Download

19

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน
Health Care among Aging Population with type 2 Diabetes Mellitus in Community.

มากร ใจยั่งยืน, ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี แก้วน่าน
Umakorn Jaiyungyuen, Natawan Khumsaen, Penrung Vandee, Sawitree Kaewnan

Download

20

นโยบายการวางแผนครอบครัวของประเทศอินเดีย
Family Planning Policy of India

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
Thuntuch Viphatphumiprathes

Download