วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การประยกต์ใช้วัสดุการทำตรายางจากส่วนนูนเพื่อการสร้างแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์
Utilization of Rubber Stamps for Creating Graphic Arts from Relief Process

กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
Kanokwan Nithirattapa

Download

2

การใช้ภาษาและกลวิธีการประพันธ์ในพระนิพนธ์ เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
Language Usage and Techniques of the Poetic Work “Short Life” Composed by His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand (Charoen Suvaddhano)

กาญจนา ต้นโพธิ์
Kanchana Tonpo

Download

3

ศิลปกรรมเมรุปราสาทมอญ : กรณีศึกษาวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี
The Art of Mon Crematorium : A Case Study of Wat Chankapor, Pathumthani Province

จิรดา แพรใบศรี
Jirada Praebaisri

Download

4

การนำกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบมาใช้ในประเทศไทย: พันธกรณีตามความตกลงขององค์การการค้าโลก และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า
Thailand Implementation of the Plain Tobacco Packaging Law: Compatibility to World Trade Organization Agreement and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

ชนัญญา เตชะธนูชัย , อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Chananya Techatnuchai , Udomsak Sinthipong

Download

5

ความรับผิดของนิติบุคคลและกรรมการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์
Juristic Person and Director Liability in Copyright Infringement

ชิตพล จารึกดี , อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Chitpol Jaruekdee , Udomsak Sinthipong

Download

6

ปัจจัยสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความรู้แก่ประชาชนในกระบวนการวางผังชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Important Factor for Guidelines to Educate People in the Process Community Planning of Nongphok Sub-District Administrative Organization, ThawatBuri District, Roi Et Province.

ไชยันต์ เพ็งวิภาส , ดิฐา แสงวัฒนะชัย , พลเดช ชวรัตน์
Chaiyan Pengvipas , Dita Sangvatanachai , Pondej Choawarat

Download

7

ผลกระทบของศักยภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย
Internal audit competency of Firms within Chemical products of Thailand: Impacts on Risk management efficiency and Client acceptance

ณัฐวงศ์ พูนพล , กฤตยา แสงบุญ
Nuttavong Poonpool , Krittaya Sangboon

Download

8

แนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัวเขตบางเขน
The Development of Marketing Strategy for Constr uction Contractor of Bangbua Community, Bangkhen

นวลจันทร์ โชติคุณากร
Naulchan Chotikhunakorn

Download

9

การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Follow up Study Public Administration Program Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

Download

10

วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ
Production Way and Security of Life in Sisaket ,Thailand.

ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ , พงศธร ทวีธนวานิชย์ , ณัฐกร โต๊ะสิงห์ , ทองอุ่น มั่นหมาย , มนัญญา นาคสิงห์ทอง
Pakronchai Suphat , Pongsatorn taweetanawanit , Nathagorn Tosing , Thongon Mounmachy , Mananya Naksingthong

Download

11

การใช้รูปแบบการสอน Didactical Strategy เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความพึ่งพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
Use of Didactical Strategy Model to Promote Achievement and Teaching a nd Learning Satisfaction of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing, Chiang Mai

ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
Prakaikaew Tanasuwan

Download

12

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
Developing a Learning Management Model for Improving Critical Thinking Skills in the Science Learning Strand of 9th Grade Students

ปาริชาติ ซาชิโย
Parichart Sachiyo

Download

13

การศึกษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านม่วงใหม่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
A Study on the Strength of Community in Ba n Muangmai, Amphoe Phu-Phiang, Nan Province.

กนกรัตน์ ดวงพิกุล , จารุนันท์ เมธะพันธุ์
Kanokrat Duangpikul , Jarunun Mathaphun

Download

14

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท้องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดชลบุรี
The Development Guidelines of the Nature Education Center for Mangrove Conservation and Eco-tourism in Chonburi Province

พิมพรรณ สุจารินพงค์
Pimphun Sujarinphong

Download

15

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
Factors Affecting toward Sustainable Land Management

พรพิมล ขำเพชร , ชูลีรัตน์ คงเรือง
Pronpimon Kumpetch , Chuleerat Kongruang

Download

16

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้งในชุมชน
Role of Buddhist Monks in Man aging ConflictS in Community

พระมหาจำเนียร คำสุข ,จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ , สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ , บุญเรือง ศรีเหรัญ
Phamahajumnerar Kumsuk , Jumnong Adivattanasit, Sa-ard Banchirdrit , Boonrueng Sriharun

Download

17

ความหลากหลายทางภาษาของชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
Language Diversity of Tribes in Sisaket Province

พัชรา ปราชญ์เวทย
Patchara Pratwet

Download

18

การขัดเกลาทางสังคมในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
The Socialization of Non-curricular reading, Learning Group, Secondary Education Following Middle Basic Course Education, B.E.2551

พิชิต แก้วสุริวงษ์ , ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์ , วีณา วีสเพ็ญ
Pichit Keawsuriwong , Chusak Sukaranandana , Weena Weesapen

Download

19

การศึกษาบทบาทการเป็นศูนย์กลางย่อย (Sub-Center) ของชุมชนแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
Sub-Center Role of Vangnang Community, Mueang District Maha Sarakham Province

ยุทธนา ข่าขันมะลี , ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
Yutthana Khakanmalee , Thawon Niyompanitpatana

Download

20

รูปแบบการประหยัดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดขอนแก่น
The Patterns of Cost Saving of Pou ltry Farmers in Khonkaen Province

ลักขโณ ยอดแคล้ว , นฤมล อริยพิมพ์
Lugkhano Yodklaw , Naruemol Ariyapim

Download

21

การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อคัดเลือกพนักงานลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
The Development of a Personality Test for Selecting Call Center Agent of Gosoft (Thailand) Company

วรรณยุดา สีแข่นไตร , อริสา สํารอง
Wanyuda Sikhaentrai , Arisa Samrong

Download

22

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงแก้ไข ค.ศ.2003
The Transition of Political Structure in Lao PDRunder the 2003 Amendment Constitution

ศุทธิกานต์ มีจั่น
Suthikarn Meechan

Download

23

การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
The Development of Social Capital to Build up a Strong Community

สุปราณี จันทร์ส่ง , บุญทัน ดอกไธสง , สอาด บรรเจิดฤทธิ์ , บุญเรือง ศรีเหรัญ
Supranee Junsong , Boonton Dockthasong , Sa-ard Banchirdrit , Boonrueng Sriharun

Download

24

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Transformational Leadership of Tambon Nai Muang in the Areas of Municipal Executive Administration Organization, Muang District Khon Kaen Province.

อ้อยฤดี สันทร , เกษมชาติ นเรศเสนีย์
Oirudee Santorn , Kasemchart Naressenie

Download

25

การศึกษารูปแบบโครงการลดปริมาณขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
A Study Model of Suitable Projects for the Reduction of Waste in K ohkaew Sub-Disrict Municipal, Selaphum District, Roi-Et Province.

ชัชวาลย์ กุญชนะรงค์ , พลเดช เชาวรัตน์
Chatchawan Gunchanarong , Pondej Chaowarat

Download

26

การสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัยเชิงสํารวจทางการบริหารจัดการ
Establish the Strategy from the Management Survey Research

สัญญา เคณาภูมิ
Sanya Kenaphoom

Download

27

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการสอน ยู.ซี.เอส.ซีเอส. (UCSCS Learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of an UCSCS Instruction Model for Developing Solving Problem Skills on Mathematics and problem solving skills of Prathomsuksa 4 students

นิยม ช่วยเล็ก
Niyom Chuaylek

Download

28

ทุนทางสังคมกับความมั่นคงทางอาหารในชุมชนชนบท : กรณีตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
Social Capital and Food Security in a Rural Community: Khuan Ru Sub-district, Rattaphum District, Songkhla Province

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ , มาริสา สุวรรณราช , พนัสยา วรรณวิไล , ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ
Amavasee Ampansirirat , Marisa Suwanraj , Pannatsaya Wannawilai , Trongrit Thongmeekhaun

Download

29

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชนบทอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองราง จระเข้อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Development Guidelines on Sustainable Rural Tourism at Rangchorakhe Canal Community, Amphor Sena, Phranakhon Si Ayutthaya Province

ถิรพร แสงพิรุณ, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
Thiraporn Sangpiroon , Sumonratee Nimnatipun

Download