วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนารูปแบบการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในร้านสะดวกซื้อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในร้านสะดวกซื้อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชิดพงษ์ใจภพ, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Chidpong Jaipob, Palida Srisornkompon

Download

2

ผลกระทบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อระดับรายงานความยั่งยืนของกิจการด้านสิ่งแวดล้อม
The Impact of Good Corporate Governance of Companies Listed on The Stock Exchange of Thailand: The level of Business Sustainability Report Environmental Dimension

นภาพร จักรวาลกุล, ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, อิทธิพัทธ์โยธะพันธ์, ชูชาติ ศิริปัญจนะ
Naphapon Jakkawankul, Sakchai Chanroung, Ittipat Yotapan,Choochart Siripunjana

Download

3

การพัฒนางานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม
Development of Chawapee’s Ongson Tomtom Festival: Popular Folk Musical Instrument of Mahasarakham

ทินกร น้อยตำแย
Tinnakorn Noytumyae

Download

4

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
Developing The Narrative Writing Abilities of Matthayomsuksa 4 Students Using Hewins’ Writing Process

นิตย์รดี สารจันทร์, พิมพ์ยุพา ประพันธ์
Nitradee Sarajun , Pimyupa Praphan

Download

5

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม พ.ศ.2516-2557
Title Tactics for (LGBT-Themed Novels) in Thailand B.E.2516-2557

บงกชกร ทองสุก
Bongkotchakon Thongsuk

Download

6

ผลกระทบของความชาญฉลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
The Effects of Information Technology Intelligence on Competitive Advantage at Information and Communication Technology Businesses in Thailand

ปิยะวรรณ ดาไธสง, จรวย สาวิถี, ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Piyawan Dathaisong, Charuay Savithi, Khajit Na Kalasin

Download

7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำในอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
Factors Related to Change in Quality of Life of Para-rubber Farmers from Low Para-rubber Prices Problem in Srinakharin District, Phatthalung Province

พลากร สัตย์ซื่อ, ปุรวิชญ์พิทยาภินันท์
Palakorn Satsue, Purawich Phitthayaphinant

Download

8

การจัดการภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
Cultural Landscape Management of Tha Rae Community, Sakon Nakhon province

พิมพ์อมร นิยมค้า, เคน เทย์เลอร์
Pim-Amorn Niyomkar, Ken Taylor

Download

9

ปัจจัยด้านมาตรฐานของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
The Standards of Thai Spa Quality Award and How They Influence Foreign Customer Level of Satisfaction

ภักดี กลั่นภักดี
Pakdee Klunpakdee

Download

10

ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
The Discriminating Factors for Decision Making of Students to Study in Vocational Colleges in the Southern Region (Gulf of Thailand) Provincial Cluster

ภัคชุดา เสรีรัตน์, สุจิตรา จรจิตร, วัน เดชพิชัย
Phakchuda Sereerat, Sujitra Jorajit, Wan Dachpichai

Download

11

กระบวนการค้ามนุษย์ของแรงงานข้ามชาติลาวในจังหวัดมหาสารคาม
Entering Human Trafficking: A Case Study of The Mobility of Laos Labors in Maha Sarakham Province

ยุภาพร ยุภาศ
Yupapron Yupas

Download

12

ผลกระทบของความรู้ทางการบัญชีที่หลากหลายที่มีต่อความสำเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
Effects of Diversified Accounting Knowledge on Professional Success of Accountants in The Auto Parts Manufacturing Businesses in Thailand

วนิดา มาตรโพนทอง, ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค์ สวัสดิกุล
Vanida Matrphonthong, Yanin Tangpinyoputthikhun, and Trairong Swatdikun

Download

13

การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของธุรกิจนำเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ สำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน1
Staff Competency Development Program for Tour Business Operations under the ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals1

วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์, ชวลีย์ณ ถลาง
Wantakan Seemarorit, Chawalee Na Thalang

Download

14

บทวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อผู้ประกอบการในประเทศไทย
An Analysis of the Impact of the Personal Income Tax Amendment on Entrepreneurs in Thailand

วิริยา แซ่หลี
Wiriya Saelee

Download

15

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) สำหรับธุรกิจร้านกาแฟสดของนักลงทุนไทยที่ลงทุนเอง และเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชน์ ในกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors (7P’s) Suitable for a Thai Investor’s Fresh Coffee Shop Franchise in Bangkok.

วิสุทธิ์ อำพันธ์พงศ์, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Wisut Ampunpong, Palida Srisornkompon

Download

16

การศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 อาชีพเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The study of the readiness to participate in the ASEAN Economic Community: A case study of Khonkaen University Students for the eight professions in free flow skilled labour.

สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ, ประชาสรรค์แสนภักดี
Sukanyarat Wechawatchana, Prachasan Saenpakdee

Download

17

เทคนิคการออมเพื่อการเกษียณ
Saving Techniques for Retirement

ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล, กนกพร พรหมสวัสดิ์, ปฏิภัค เจริญรัตน์, มาลิสา นารัตฐา,ฃรังสรรค์ ห้องหาย, วริษฐา แสงพงค์, ณิชาพร ภูริสมิต, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
Luliya Teeratansirikool, Kanokporn Promsawat, Patipak Jaroenrat, Malisa Naratta,Rangsan HongHai, Waristha Seangpong, Nichaporn Purismit,Kesaraporn Suttapong

Download

18

การศึกษารูปแบบตลาดนัดชุมชนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
Na Pho Sub-district Community Flea Market, Kud Rang District, Maha Sarakham Province

อำพัน ศิริสม, ดิฐา แสงวัฒนะชัย
Aumphan Sirisom, Dita Sangvatanachai

Download

19

ระบำอาเซียนสัมพันธ์ : การประยุกต์และการออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางวัฒนธรรม
ASEAN Relationship Dance : Applying and Designing Performing Arts for Building a Cultural Relationship

อุรารมย์ จันทมาลา
Ourarom Chantamala

Download

20

โครงสร้างการปกครองภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสปป.ลาว ฉบับปรับปรุงแก้ไข ค.ศ.20151
Political structure of Lao PDR under the Amended 2015 Constitution

ศุทธิกานต์ มีจั่น
Suthikarn Meechan

Download