วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะในประเทศสวิสเซอร์แลนด์: ศึกษา เปรียบเทียบกับประเทศไทย
Waste Management Law in Switzerland: A Comparative Study between the Thai and Swiss Legal Systems

ชาคริต ขันนาโพธิ์
Chakrit Khunnapo

Download

2

การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
Suitable Innovation Development for Thai SMEs Business

ณิชยา ศรีสุชาต
Nichaya Srisuchart

Download

3

การพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของครูใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Developing Indicators of Promotion for the Professional Learning Community of Teachers of School under Mukdaharn Primary Educational Service Area Office.

ดาลุน บุญเพิ่ม, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Daloon Boonperm, Sombat Tayraukham

Download

4

ลกระทบของบรรยากาศในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติ งานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The Effects of a Creative Job Climate on Job Performance of Accountants in the Northeast of Thailand

ธราพร บุตรสาร, ญาณินท์ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค์ สวัสดิกุล
Taraporn Butsan, Yanin Tangpinyoputthikhun, and Trairong Swatdikun

Download

5

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
Development of a Digital Intelligence Quotient Program for Elementary School Students

ธีรวัฒน์ รูปเหลี่ย, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Theerawat Roopleam, Sombat Tayraukham

Download

6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of Mathematics Learning Activities using Inquiry Approach 5E to Mathematical Reasoning Abilities on Parallel Lines for Mathayomsuksa 2

นงค์เยาว์ นามไธสง, นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ , มนชยา เจียงประดิษฐ์
Nongyao Namthaisong, Nongluk Viriyapong , Monchaya Chiangpradit

Download

7

การวิเคราะห์วารสารทางการพยาบาลไทย ปี พ.ศ.2554 - 2559
A Content Analysis of Nursing Journals from 2011 to 2016

นรากร พลหาญ ,ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
Narakorn Ponharn, Nuttiya Prommasaka Na Sakonnakhon

Download

8

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองตามการปลูกฝัง จริยธรรมด้วยเหตุผลของโคลเบิร์กสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of a Self-Responsibility Promotion Programe with Kohlberg Moral Reasoning for Mathayomsuksa 2

ทับทิม ประมูลจะนัง, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Thupthim Pramoonjanang, Sombat Tayraukham

Download

9

ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับภาพลักษณ์องค์กรของ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
The Relationship between Proactive Public Relations and Organizational Image of Hotel Businesses in Thailand

ปิยณัฐ ไชยกุล, สุมิตรา จิระวุฒินันท์, ชุติมา เรืองอุตมานันท์
Piyanat Chaiyakul, Sumittra Jirawutthinan, Chutima Ruenguttamanan

Download

10

นโยบายยางพารากับการปลูกยางพารา : นัยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Para-rubber Policies with Para-rubber Plantations : Implication from the Three Southern Border Provinces

บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวิชญ์พิทยาภินันท์, ไชยยะ คงมณี
Buncha Somboonsuke, Purawich Phitthayaphinant, Chaiya Kongmanee

Download

11

เส้นไหมใยฝ้ายภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
Silk Cloth, Cotton Fiber : from Local Wisdom to Sisaket Identity

พัชราปราชญ์เวทย์ ญาณิศา ศรีบุญเรือง นิตยา มณีนิล ชลธิชา โรจนแสง
Patchara Pratwet Yanisa Sriboonruang Nittaya Manenin Chonthicha Rojanasang

Download

12

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านบริหารการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
Research Synthesis of Education Administration in Udon Thani Province

ยุธยา หมื่นสาย
Yutthaya Muensai

Download

13

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเลย
Local Wisdom Learning Resources for Youths in the Museum of Art&Culture of Loei

ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
Sakchai Phuangjan

Download

14

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการตลาดนัดของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
Key Success Factors for Managing Government, Community and Private Sector Bazaars

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล
Sojiluk Kamonsakdavikul

Download

15

การศึกษาผลกระทบของการเปิด - ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Effects of ASEAN Semester Begin and End Times on Undergraduate Level Educational Arrangement at Mahasarakham University

สวัสดิ์ วิชระโภชน์
Sawat Wicharapote

Download

16

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
Research Competency Development of Students in a Teaching Profession

อพันตรี พูลพุทธา
Apantee Poonputta

Download

17

ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเขต จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
The Working Effectiveness of Staff of The Cooperative Auditing Department in The Roi-Gaen-Sarasin Group

อมร โททำ
Amorn Thotham

Download

18

แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
Teacher Development in English Learning Management for Roi-Et Primary Educational Service Office Area 2

อัจฉราภรณ์สิงห์สม, ธัชชัย จิตรนันท์
Acharaporn Singsom , Thatchai Chittranun

Download

19

การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยการใช้เกมตามทฤษฎีพหุปัญญา
Developing Multiple Intelligence Theory-Based Games to Enhance Grade 4 Students’ Vocabulary Learning

อิศรีย์ มนีวิโรรจน์, อินธิสาร ไชยสุข
Isaree Maneewirorod, Intisarn Chaiyasuk

Download

20

การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Causal Model Influenced Learning Management Commitment of Secondary Education Teachers under The Office of Basic Education Commission in Northeast Thailand

ชาญชัย สิทธิโชติ, สมบัติท้ายเรือคำ
Chanchai Sitthichot, Sombat Tayraukham

Download

21

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมผู้นำท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Legal Measures to Supports ‘ Local Leaders’ with Sustainable Development Concepts, Good Governance and Sufficiency Economy Framework.

พนารัตน์ มาศฉมาดล
Panarat Machamadol

Download