วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
A Synthesis of Research Instructional Strategies for Chemistry to Develop the Academic Achievement of Students, With Meta Analysis

ศิริพร ข่าขันมะลี, สาคร อัฒจักร
Siriporn Khakhunmalee, Sakorn Atthachakara

Download

2

การพัฒนาเครื่องมือวัดค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)
The Development of Values - Love of Nation, Religion and King – of Lower Secondary School Under The Office of Secondary Educational Service Area 20 (Udonthani)

สุภาวดี ลุนไชยภา, ประวิต เอราวรรณ์
Supawadee Lunchaipa, Prawit Erawan

Download

3

แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
Guidelines for Quality Development of Small Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4

สุรเดช โสมาบุตร, พัฒนานุสรณ์สถาพรวงศ์
Suradej Somabhut, Phatthananusorn Sathaphonwong

Download

4

“กู่บ้านหัวนาไทย” ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์รวมทางจิตใจและมรดกทางวัฒนธรรม
“Ban-Hua-Na-Thai stupa” Nong Khu Khat District Borabue, MahaSarakham: Heart and Soul and Cultural Heritage.

อำภา บัวระภา, เมทินี โคตรดี
Umpa Buarapa, Mathinee Khotdee

Download

5

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับการเรียนคำศัพท์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of a Computer Enhanced Vocabulary Learning Program for Junior High School Students

จณิสตา ศุภสาร, ณัฏฐญา เผือกผ่อง
Janista Supasan, Nattaya Puakpong

Download

6

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในความสุขของประชาชนเขตเมืองและชนบท จังหวัดมหาสารคาม
The Comparison of the Happiness Level of People among Urban and Suburban Areas in Mahasarakham

เกสินี หมื่นไธสง, สุติมา มนต์ดี, ภวิณี จันทร์แจ่มและธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
Kesinee Muenthaisong, Sutima Mondee, Phawinee Chancham and Teeraporn Leemanonwarachai

Download

7

ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลกับคุณภาพการตัดสินใจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Relationship between Data Security and Decision Making Quality of Higher Education Institutes in Thailand

จินตหรา แสงทะรา, ศุภพงษ์ปิ่นเวหา และอุทิศ พงษ์จิรวัฒนา
Jintara Sangtara, Supapong Pinveha and Utis Bhongchirawattana

Download

8

แนวโน้มการศึกษาด้านมืดของบุคลิกภาพการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์โครงข่ายดัชนีวรรณกรรม
Dark Triad Trends in Personality Studies: Systematic Review with Bibliometric Network Analysis

ชินัณ บุญเรืองรัตน์, Toe Toe Oo
Chinun Boonroungrut, Toe Toe Oo

Download

9

การตอบรับการตำหนิในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
The Response to Blaming in Thai : A Study of Linguistic Strategies and Native Speakers’ Motivational Concerns

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
Sittitam Ongwuttiwat

Download

10

การพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
The Development of Online Recycling Bank Management for Rajabhat Rajanagarindra University

ณัฐที ปิ่นทอง
Nattee Pinthong

Download

11

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลากับการพัฒนาชุมชน
Songkhla Provincial Social Development, Security Volunteers and Community Development

นงนุช จิตตะเสโณ, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
NongnuchJittasano, Utai Parinyasutinun

Download

12

การทำธุรกิจขนาดเล็กแบบพอเพียงของมนุษย์เงินเดือน
Conducting a Sufficient Small Business of a Salaryman

บุญชู สงวนความดี, วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ
Boonchoo Sanguankwamdee, Vasurat Doungsuwan

Download

13

ธรรมมาภิบาลของสหกรณ์กองทุนสวนยางในชุมชนทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Good Governance Implementation of the Rubber Fund Cooperatives in Thung Tamsao Community, Hat Yai District, Songkhla Province

พิมพ์วลัญช์ พันธุวงษ์ ช่อผกา วิสุทธิ์ และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Pimwalun Panthuwong, Chorphaka Wisut, Utai Parinyasutinun

Download

14

การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในประเทศไทย
A Contrastive Study of Thai and English in Thailand

พิสุทธิ์ พงศ์เอ็นดู
Pisutpong Endoo

Download

15

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
Relationships between New Product Development Strategy and the Competitive Advantage of Information Technology Businesses in Thailand

อมรรัตน์ ตะโคดม, ปกรณ์สัจจพงษ์, และ อุเทน เลานำทา
Amornrut Takodom, Pakorn Sujchaphong, and Uthen Laonamtha

Download

16

การจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติกรณีศึกษาอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Compliance of a Private Nursery with National Childcare Standards: A Case of Un I Rak Nursery, Hat Yai District, Songkhla Province

ลัลน์ลลิต อริยพยัคฆ์, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Lunlalit Ariyapayuk, Utai Parinyasutinun

Download

17

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ลักษณะสำคัญและการประยุกต์ใช้ในชุมชน
The Participatory Action Research: Key Features and Application in Community

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, พิมพิมล วงศ์ไชยา
Amavasee Ampansirirat , Pimpimon Wongchaiya

Download

18

ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเป้าหมายที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
Effects of Target Cost Management on Competitive Advantage and Performance of Foods Industry in Thailand

ธัญญธร ศรีวิเชียร
Thanyatorn Sriwichien

Download

19

รูปแบบการพัฒนาการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี
Development model to drive for integrated sustainable Tourism in Nonthaburi Province

บุพชาติ ดวงดี
Bupachart Duangdee

Download