วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาสำนักงานจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคใต้
The Development of a Governor’s Office for a Learning Organization in Southern Thailand

ฉัตรนภา ประกอบกิจ, ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว
Chutnapa Prakobkij, Sarunluck Thepwarin, Woraluck Lalitsasivimol, Niwat Sawatkaew

Download

2

การพัฒนากระบวนการทำวิจัยของนักศึกษาครูฟิสิกส์ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษาครูฟิสิกส์
The Development of Research Process for Pre-service Physics Teachers in Science Classroom Action Research Course using Learning by Doing

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง
Duangjan kaewkongpan, Chisapath hoothong

Download

3

ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
The Problem of Determining Liability for Mental Damages Arising from Unsafe Products

ธีรศักดิ์ กองสมบัติ
Teerasak Kongsombut

Download

4

โลกทัศน์ที่สะท้อนจากคำบริภาษภาษาไทยถิ่นเหนือในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฮาคนเมือง”
The Worldviews Reflected from the Invectives of Northern Thai Dialect on “Ha Khon Mueang” Facebook Fanpage

นลินี สุวรรณโภค, ศราวุธ หล่อดี, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์
Nalinee Suwannapok, Sarawut Lordee, Warunya Yingyongsak

Download

5

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
KWL Plus Learning Management for Improving Mathayomsuksa 3 Students’ Analytical Reading

มะลิวรรณ สุรานิตย์, อัฐพล อินต๊ะเสนา
Maliwan suranit, Autthapon Inthasena

Download

6

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Reading Comprehension Ability of Pratomsuksa 3 Students using SQ4R Integrated with Mind Mapping Learning Management

วราวรรณ นันสถิตย์, อัฐพล อินต๊ะเสนา
Warawan Nansathit, Autthapon Inthasena

Download

7

ผลกระทบทางภาษีอากรต่อผู้ประกอบการจากโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงการระบาดของโควิด-19
Tax Effect of Governmente Assistance on Entrepreneurs’ Projects During the COVID-19 Pandemic

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
Sirirut Jaensirisak

Download

8

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Iinfluence of Working Capital Management on Liquidity of the 50:50 co-paymement Scheme Participating Merchants in Muang District, Phayao Province

สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์, วัลลพ ล้อมตะคุ, สุวดี วศินนิติวงศ์, ณัฐวรรณ สุขสำราญ, ณัฐพล สมรูป
Sittichai Leewiwatwong, Wanlop Lomtaku, Suwadee Wasinnitiwong, Nattwan Suksamran, Nattapon Somrup

Download

9

การส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านในพิธีบวงสรวงพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและพระธาตุนารายณ์เจงเวง
The Guidelines and Conservation of Folk Music Culture in Ritual Construction of Phrathat Choengchum Worawihan and Phrathat Naraichengweng

สายันต์ บุญใบ
Sayan Boonbai

Download

10

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านมุมมองของนักศึกษาชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
Factors Affecting English Listening Comprehension Perceived by Thai University Students of English Medium Instruction Programs

สิริกร บำรุงกิจ, ปรัชญ์ อ่าวสาคร
Sirikorn Bamroongkit, Prach Aowsakorn

Download

11

การศึกษาเปรียบเทียบโทษทางอาญากับโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Comparative Study on Criminal and Administrative Penalties under the Personal Data Protection Act 2019

อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
Amonrat Ariyachaipradit Nimnoo

Download

12

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยกล้วย และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Value Added Banana Fiber and Creating Product Management Strategy of Baan Hia Weaving Community Enterprise, Pua District, Nan Province

เอนก ชิตเกษร, พรรณนุช ชัยปินชนะ
Anake Chitkesorn, Punnuch Chaipinchana

Download