วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์จากสับปะรดกวน เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The Development of a Preserved Pineapple Concept Destined to Become a Provincial Souvenier in Prachuap Khiri Khan

กนกวรรณ จันทอุดมสุข, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Kanokwan Jantaudomsuk, Palida Srisornkompon

Download

2

ปัญหาทางกฎหมายในการนำบิทคอยน์มาใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทย
Legal Problem Concerning the Use of Bitcoins for Online Transactions in Thailand

จุฑารัตน์ ชวดนุช, อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Jutharat Chuadnuch, Udomsak Sinthipong

Download

3

โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
Causal Model of Exercise Behaviors of the Elderly Based on Theory of Planned Behavior

ณัฎฐ์พจน์ สาระวิถี, ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, เสกสรรค์ ทองคําบรรจง
Natthapot Saravitee, DhammananthikaJanesawang, Sakesan Thongkhambanchong

Download

4

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Development of a Public Relations Website for Tai Dam Cultural Village. Ban Napanart, Tumbon Kaokaew, Aumphoe Chiangkhan, Loei Province.

ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
Nitchanan Chongchaisit

Download

5

แนวทางการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ทางกฎหมายในครอบครัวลักษณะผสม ศึกษาเปรียบเทียบกรณีกฎหมายไทยและกฎหมายสหราชอาณาจักร
Resolving Problems of Legal Step-relationships in a Step Family: A Comparative Studies between Thai and United Kingdom Law.

ธันวา ถนอมเกียรติ
Tanwa Tanomekiat

Download

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนสถาบันกวดวิชาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Factors Influencing High School Students in Their Selection of a Tutoring School in Muang Surat Thani

ชนิดาภา บรรลือสิน, ปานชนก ขี่ทอง, พรนิภา กิ้มนวน, รันญาเรศ หนูบุญ, วนบุษป์ รักษ์วงศ์, อารตีบาราสัน,นงค์รัตน์ แสนสมพร
Chanidapa Bunluesin, Panchanok Kithong, Pornnipa Kimnuen, Runyarat Nooboon,Wanabus Rakwong, Aratee Barasan, Nongrat Sansompron

Download

7

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรองค์ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
The Causal Relationship Model between Component Variables of Alcohol Beverage and Consumption Behavior of Adolescents. A Case Study:Northeastern Thailand.

เพ็ญพร ปุกหุต, เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม, อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน, ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
Penporn Pukahuta, Saowaluk Jitnom, AtcharawanThaodon, Pranee Sakullikalatesima

Download

8

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
The Expectation and Satisfaction of Customers of Low Cost Airlines

มณีรัตน์ รัตนพันธ์
Maneerat Rattanaphan

Download

9

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในชุมชนกลายเป็นเมือง
Factors Influencing Livelihoods and Security in Urban Communities

สังคม ศุภรัตนกุล
Sungkom Suparatanagool

Download

10

มาตรการคุ้มครองสิทธิเหยื่อจากการซ้อมทรมานในกระบวนการยุติธรรม
Measures to Protect the Rights of Torture Victims in Criminal Justice

นพดล นิ่มหนู
Noppadon Nimnoo

Download

11

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อประกอบการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
Participatory Learning Process Management toward Developing an Electronic Book : A Case Study of Ban Don Champa Sawan School, Phon Gnam Sub-District, Kosumphisai District, Mahasarakham.

ศิริพร น้อยอำคา,อรทัย สิทธิจักษ์, มนันยา นิ่มพิศาล, ปริวัฒน์พิสิษฐพงศ์, พฤฒ ธนรัช
Siriporn Noiumkar, Orathai Suttijak, Mananya nimpisan, Pariwat Phisittaphong,Preut Thanarat

Download

12

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Developing Indicators of Desirable Characteristics in Terms of Sufficiency Living of Upper Secondary Education Level Students

สิทธิพร ผกากลีบ , บุญชม ศรีสะอาด
Sithiporn Phakakleeb , Boonchom Srisa-ard

Download

13

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในมิติของ เด็กและเยาวชน
Legal Measures to Protect Juveniles Involved in Computer Crimes

อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู, นพดล นิ่มหนู
Amornrat Ariyachaipradit Nimnoo, Noppadon Nimnoo

Download

14

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในมิติของ เด็กและเยาวชน
Legal Measures to Protect Juveniles Involved in Computer Crimes

อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู, นพดล นิ่มหนู
Amornrat Ariyachaipradit Nimnoo, Noppadon Nimnoo

Download

15

ศึกษาข้อเสนอแนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพัฒนาระดับ คุณภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study of the Suggestion for Specialized Committee Members on Duty for Evaluation of Academic Output and Ethics in Development of a Quality Level of Professors’ Academic Output, Mahasarakham University

อุทัย หามนตรี
Uthai Hamontree

Download