วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้เงินสดของประชากรในประเทศไทย
The Causal Relationship Model of the Influence of Preparation towards the Cashless Society of Population in Thailand

กัญญานีน์ กุลกนก
Kanyanee Kulkanok

Download

2

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ และ พฤติกรรมการเลือกช่องทางการชำระเงินในยุคดิจิทัล
Factors Affecting Attitudes and Behavior of Choosing Payment Channels in the Digital Era

ฉันทพัฒธ์ เทียมอนันต์ , จิรวุฒิ หลอมประโคน
Chanthapat Themanan , Chirawut Lomprakhon

Download

3

คุณค่าแบรนด์ของหัวเว่ย วอต์ช ฟิตผ่านการสื่อสารการตลาดบนแอปพลิเคชัน ติ๊กต็อกในมุมมองของผู้บริโภค
Consumer’s Brand Value Perspective of HUAWEI Watch Fit on Tik Tok Application as a Marketing Communication Tool

ชัชญา สกุณา , จิรัชญา พิศอ่อน
Chachaya Sakuna , Jiratchaya Phit-on

Download

4

การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study of Learning Burnout of Mahasarakham University Students

ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์
Chaiporn Pongpisanrat

Download

5

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Using Simulation Activities for Improving Communication Skills in Business English of Undergraduate Students at Rajabhat Maha Sarakham University

ธีระ ตันบุญต่อ
Teera Tunboontor

Download

6

ตัวละครในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องข้าบดินทร์ ของวรรณวรรธน์: กลวิธีการนำเสนอตัวละคร
Characters in a Historical Novel “Kha Bordin” by “Wannawat”: Techniqes of Character Presentation

นริศรา ธรรมโชติ , รัญชนีย์ศรีสมาน
Narisara Thammachot , Runchanee Srisaman

Download

7

การให้บริการสาธารณะภายใต้แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล
Public Service Through the Digital Government Concept

บูรณจิตร แก้วศรีมล
Buranajit Kaewsrimol

Download

8

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
The Development of a Program to Develop Teacher’s Competency in Learning Management to Promote the Critical Thinking under the Secondary Education Service Area Office, Nong Khai

ปกรณ์ทรรศน์ ศรีโยวัย , บุญชม ศรีสะอาด
Pakorntus Sriyowai , Boonchom Srisa-ard

Download

9

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการในตำบล แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Factors Affecting Decision of Entrepreneurs to Invest in Securities in Mae Ka, Muang Phayao, Phayao

วัลลพ ล้อมตะคุ , อัศวเทพ อากาศวิภาต , ตะวัน ตั้งเจริญศิริ , พิทักษ์ สมดวงสี , ณัฐพล ดีคำ
Wanlop Lomtaku , Ausawatap Akartwipart , Tawan Tangcharoensiri , Pitak Somduangsri , Nattapon Deekam

Download

10

กรรมวิธีการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โปงลาง ทายาทศิลปินแห่งชาติ
The Process of Making Isan Folk Instruments, Pong Lang, the Heir of the National Artist

ชยพัทธ์ ยิ้มสุข, ศราวุธ โชติจำรัส , ชาติอาชา พาลีละพสิษฐ์กุล
Chayapat Yimsuk, Sarawut Choatchamrat , Chat-archa Phalilaphasitkun

Download

11

ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด
Business Competitive Potential of Folk Weaving Group in Roi Et Province

อภิชัย ใจฉวะ , จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
Apichai Jaichawa , Jureewan Pakdeewut

Download

12

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ Gen C วิถีคนทันสมัย
Factors Affecting the Decision to Buy a Condominium by Gen C, the Modern Lifestyle

อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์ , สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
Annop Ruangkalapawongse , Sarawan Ruangkalapawongse

Download