วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการทิ้งเทของเสียทางทะเลจากเรือในประเทศไทย
Legal Measure for Prevention and Control of Dumping of Pollution in Thailand

เดือนเด่น นาคสีหราช
Dauenden Nakseeharach

Download

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการส่งออกการผลิตซ้ำละครโทรทัศน์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Success Factors in Exporting Remade Thai Television Drama in the Context of Creative Economy

เพิ่มพร ณ นคร, ณัฏฐ์วัฒน์ ธนพรรณสิน
Permporn Na Nakorn, Nattawat Thanapansin

Download

3

สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลยางเนิ้ง ตำบลหนองผึ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Cultural Heritage Assets along Cultural Tourism Routes: A Case Study of Yang-Noeng, Nong-Phueng and Saraphi Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province

ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย, สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ, นินุช บุณยฤทธานนท์, ธีรพงษ์ พร้อมมูล
Tipwon Tananchai, Satchuset Raungdessuwon, Ninooch Boonyarittanon, Teerapong Prommool

Download

4

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Personal Data Protection Principles: Comparative study of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 and the Official Information Act, B.E. 2540

นพดล นิ่มหนู
Noppadon Nimnoo

Download

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
Development of Learning Achievement in Health Education Using Theories of Motivation with Online Learning on Sex Education for Physical Education Students

บาล ชะใบรัมย์, ณัฐพล สุระกำพล, อมรเทพ วันดี
Ban Chabairam1, Nattapon Suragumphonthron2, Amorntheap Wandee

Download

6

ความตั้งใจในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง
Intention of Using Electronic Cash of Undergraduate Students in Trang Province

ปรารถนา หลีกภัย
Pradthana Leekpai

Download

7

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง
Transformational Leadership and Marketing Capability Affecting the Effectiveness of a Registered Community Enterprise in Phatthalung Province

ปิ่นฤทัย นิวัตตระกูล, ปรารถนา หลีกภัย
Pinrutai Niwattakul, Pradthana Leekpai

Download

8

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
The Casual Factor Models of Mathematics Learning Achievement

ภูเบศ ศรีมหาพรหม, นิยม อานไมล์, สุชาติ หอมจันทร์
Phubet Srimahaprom, Niyom Arnmai, Suchart Homjan

Download

9

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้าตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา
Factors Influencing Entrepreneurs Choosing an Electronic Payment System in Mae Ka Sub-district, Phayao Province

สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วง์, วัลลพ ล้อมตะคุ, น้ำฝน คำนวน, รัตนาวดี สามบุญ, รุจิรา คำมงคล
Sittichai Leewiwatwong, Wanlop Lomtaku, Namfon Khamnual, Rattanawadee Samboon, Rujira Kamemongkon

Download

10

โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Causal Factor Model Affecting the Happiness Perception on Mathematics Learning on Mattayomsuksa 5 Students

สุวจนา บุญมีป้อม, สมศักดิ์ จีวัฒนา, สุชาติ หอมจันทร์
Suwatchana Boonmeepom, Somsak Jeewattana, Suchart Homjan

Download

11

ความท้าทายในการตอบกลับงานเขียนของผู้สอนในห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากในบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
Challenges Faced by EFL Writing Instructors with Overcrowded Classes in Providing Written Corrective Feedback

สุวิชชาน อุ่นอุดม, ณฐยา อุ่นอุดม
Suwitchan Un-udom, Nathaya Un-udom

Download

12

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
Participation of Senior Citizens in Educational Management of Local Administrative Organizations Affecting the Quality of Life: A Case Study of Schools for Senior Citizens in Rayong Province

สุวิมล ห้วงเกษม, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
Suwimon Huangkasem, Thanique Kunametheekoon, Teerasak Intaramat

Download