วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ในวิถีอนาคต
Online Counseling in the Next Normal

กรรณิกา พันธ์ศรี, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, ดุษฎี เล็บขาว, บวรพจน์ ชมภูนุช, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, รังสรรค์ โฉมยา, ลักขณา สริวัฒน์, วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, สมบัติ ท้ายเรือคำ, สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, อารยา ปิยะกุล
Gunniga Phansri, Chaiporn Pongpisanrat, Dussadee Lebkhao, Bovornpot Choompunuch, Phamornpun Yurayat, Rungson Chomeya, Lakkana Sariwat, Wipanee Suk-erb, Supachai Tuklang, Sombat Tayruakham, Sukirin Amadbundit, Araya Piyakun

Download

2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Science Learning Activities on Inquiry-Based Learning (5E) with 5W1H Teaching Method of Grade 6 Students

กรรณิกา หนูน้ำคำ, สมาน เอกพิมพ์
Kannika Noonamkam, Samarn Ekkapim

Download

3

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ในประเทศไทยของนักศึกษาจีน
Factors Influencing the Decision-Making of Chinese Students for Master of Business Administration (Chinese Program) in Thailand

จิตติมา วงศ์ราชนันท์, จิรวุฒิ หลอมประโคน, แพรวา ถาวรสถิตย์
Jittima Wongratchanan, Chirawut Lomprakhon, Praewa Thawornsatit

Download

4

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความต้องการต่อแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
A Study of English Learning Achievement and Need of Guidelines to Develop English Competency of First-Year Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla

จิรายุ สงเคราะห์, ทรรศนีย์ คีรีศรี
Jirayu Songkhro, Tassanee Kirisri

Download

5

การพัฒนาการบริหารต้นทุนด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
The Development of Costing Management by Activity Base Cost Analysis of a Peanut Processing Community Enterprise Group, Bann Phan, Roi Et Province

ดวงเดือน เภตรา
Duangduan Phetra

Download

6

การศึกษาแบบฝึกพาวเวอร์คอร์ดออนไลน์เพื่อพัฒนาชีพจรจังหวะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
A study of Power-chord Exercises on Steady Beat Controlling for Primary School Students

น้ำเพชร ชื่นแพ, ชิตพงษ์ ตรีมาศ, สยา ทันตะเวช
Nahmphet Cheunpae, Chitapong Treemas, Saya Thuntawech

Download

7

รูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย : มหาวิทยาลัยเอกชน
The Education Model According to Technology Disruption in Thailand : Private University

ปัญจพล เภตราพูนสินไชย
Panjaphon Petrapoonsinchai

Download

8

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนไผ่ในจังหวัดสระแก้ว
An Analysis of Costs and Returns on Bamboo Production in Sakaeo Province

ผานิตย์ ถิรพลงาม, จงจิต ลิอ่อนรัมย์, ศุภวรรณ มาลีหวล, ประสาน สุขสุทธิ์
Panit Tiraponengam, Jongjit Lionram, Supawan Maleehual, Prasan Suksut

Download

9

การใช้ภาษาสื่อจินตภาพความรักในบทเพลงลูกกรุงที่ขับร้องโดยสวลี ผกาพันธุ์
Language Uses for Love Imagery in Luk Krung Song by Sawalee Phakaphan

พรรณวดี พลายอินทร์, ยุทธิชัย อุปการดี, ปริยากรณ์ ชูแก้ว, อลิสา คุ่มเคี่ยม
Pannawadee Phlay-in, Yutthichai Uppakandee, Pariyakorn Chookaew, Alisa Khumkhaim

Download

10

ระบำนกยูงร่วมสมัยของ หยาง ลี่ ผิง ศิลปินแห่งชาติมณฑลยูนนาน
Contemporary Peacock Dance by Yang Liping National Artist of YunnanMontalon

หวัง เต๋า, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Wang Tao, Pattamawadee Chansuwan

Download

11

คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
The Relationship Between Folklore and Cultural Tourism: A Case Study of Pantainorasingh Shrine, Samutsakorn Province

อภิวัฒน์ สุธรรมดี
Apiwat Suthamdee

Download

12

ศักยภาพการดำเนินงานนวัตกรรมสินค้าและบริการยอดเยี่ยมของธุรกิจส่งออกแห่งประเทศไทย
Operational Capability towards Excellent Innovative Products and Services of the Export Business of Thailand

อุษณีย์ พรหมศรียา, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
Usanee Promsriya, Sithawat Munsettavith, Lawan Pongsuwansiri

Download