วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
Development of Administration Guidelines for Education with a View toward Becoming a Learning Organization of Education under The office of Mahasarakham primary educational service area 1

ศิรประภา พิลาโสภา, สาคร อัฒจักร
Siraprapha Pilasopha, Sakorn Atthachakara

Download

2

การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
The use of educational technology media for teaching Chinese in schools under Bangkok Metropolitan Administration

ธนัชพร นามวัฒน์, กมลทิพย์รักเกียรติยศ
Thanutchaporn Namwat, Kamontip Rakkiattiyod

Download

3

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Creative Leadership Enhancement Program of Administrators under KhonKaen Provincial Administration Organization

วรารัตน์ กางขุนทด, สาคร อัฒจักร
Wararat Kangkuntod, Sakorn Atthachakara

Download

4

การศึกษาการรับรู้หลักการเรียนและการสอนของนิสิตครู
A study perception of learning and teaching principles of Pre-Service Teachers

ฐิติวรดา พลเยี่ยม
Titiworada Polyiem

Download

5

ศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนอ่างเก็บน้ำลำพอก จังหวัดสุรินทร์
The Potential of Lam Phok Community in Managing Community-Based Tourism of the Lam Phok Surin Province

นัขนลิน อินทนุพัฒน์
Naknalin Intanupat

Download

6

การจัดการความขัดแย้งของพนักงานองค์กรในจังหวัดตรัง
Conflict Management of an Organization’s Employees in Trang Province

ปรารถนา หลีกภัย
Pradthana Leekpai

Download

7

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Constructivist Learning Activities Set to Western Music Learning for Grade 7

พิชชาพร สมหวัง, สยาม จวงประโคน
Pichaporn Somwang, Sayam Chuangprakhon

Download

8

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ....
The Conservative and Sustainable Utilization of Community Forests under Draft Community Forest Act …

เดือนเด่น นาคสีหราช
Dauenden Nakseeharach

Download

9

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development Enhancing Program on Mathematical Competency for Grade 8 Student’s

รสสุคนธ์ แสงแก้ว, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Rossukhon Saengkaew, Sombat Tayraukham

Download