วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานข้ามชาติจังหวัดสงขลา
Job Satisfaction of migrant laborers in Songkhla province

อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง
Amonrat Manawatthanawong, Kanchana Tangchonlatip, Charamporn Holumyong

Download

2

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Students’ Perceptions of English Language Teaching and Learning in Prince of Songkla University, Surat Thani Campus

อัสมา ทรรศนะมีลาภ, Tuna Girgin, นพวรรณ เมืองแก้ว, ชวาลิน เพ่งบุญ
Asama Tasanameelarp, Tuna Girgin, Noppawan Muangkaew, Chawalin Pengbun

Download

3

การบูรณาการเกมคอมพิวเตอร์กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
How to Integrate Computer Games into Your English Language Class

อารี ณ น่าน
Aree Na Nan

Download

4

การมีงานทำของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
The Employment of Graduates in Economics, Thaksin University

อุมาพร เด็ดดวง, บุษกร ถาวรประสิทธิ์
Umaporn Dedduang, Bussagone Tavonprasith

Download

5

การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเมืองเลย 2,000รูป (รุ่นที่2)
An evaluation project of the ordination of 2,000 Sri Meuang Loei Goodnessnovices(2ND)

ชลธิชา ชูแก้ว
Cholticha Chookaew

Download

6

การปรับตัวทางวัฒนธรรม การเรียนรู้และการสื่อสารของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1
Cultural Adaptation, Learning, and Communication among Chinese Students in Phetchaburi Rajabhat University

กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ฐิตินันทน์ ผิวนิล, ธนัชพร นามวัฒน์, สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ
Kamontip Rakkiattiyod,Titinan Pewnil,Tanutchaporn Namwat, Soontrarat khueankob

Download

7

การติดตามผลหลังการเรียนปรับพื้นฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
A Follow-Up on the Study of Learning in an Intensive Preparation Program, Bachelor of Science Program in Computer Science, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

เอกชัย เนาวนิช
Ekachai Naowanich

Download

8

การเกิดใหม่ของกลยุทธ์: แนวทางการวางแผนการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Strategic Renewal: Planning Guidelines of Thai Entrepreneur for Implementation of the ASEAN Economic Community

อุมาวดี เดชธำรงค์
Umawadee Detthamrong

Download

9

การเปรียบเทียบความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย:กรณีศึกษานักโทษหญิง ในเรือนจำกลางอุดรธานี
Comparisonof the UnderstandingofThailand’s CriminalJustice System: A Case Study of Female Prisoners in the Federal Prison of Udonthani.

ศรันยา ทองดีนอก
Saranya Tongdeenok

Download

10

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และจุดพลิกผันในการเรียนรู้ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี
Promoting a Dietary Behavior Strategy Based on Scaffolding and Tipping Point of the People in Udon Thani Province

วันชาติ จันทน์วัฒนวงษ์, สังคม ศุภรัตนกุล, ไพศาล แน่นอุดร, ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์
Wanchat Janwattanawong, Sungkom Suparatanagool, Paisal Nanudorn, Chuenjit Chancharoonpong

Download

11

มิชชันนารีในคาบสมุทรมลายูยุคอาณานิคมอังกฤษ
Missionariesinthe Malay Peninsuladuringthe British Empire Era

เผ่า นวกุล
Phao Nawakul

Download

12

พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
Self-care Behavior and Quality of Life among Patients with Chronic Disease in the Community, Suphanburi Province

วรางคณา คุ้มสุข, อุมากร ใจยั่งยืน
Warangkana Khumsuk, Umakorn Jaiyungyuen

Download

13

การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของคนต่างเพศ: การเลือกซื้อสินค้าทำมือออนไลน์
A Studyof DifferentLifestylesof the Sexes: Online Handmade Shopping

ปุณิกา ทวีธนธาตรี, ทิวา พาร์ค
Punika Thaweethanathatree, Tiwa Park

Download

14

การศึกษากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วย ภาษาซีของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
The Study of a Problem Solving Process in Structure Programming with C Langrage of Learners who Learn from Constructivist Web-BasedทLearning Environments to Enhance Learners’ Problem Solving

ชาคริต อ่อนเบ้า, สุชาติ วัฒนชัย
Chacrit Onbao, Suchat Wattanachai

Download

15

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการบริโภคสุราของชาวไทยอีสาน ศึกษาปัจจัยสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมและปัจจัยระดับบุคคล
Multilevel Causal Factors Effecting Alcohol Consumption Behavior of Thai Esan People: Social & CulturalandIndividualFactors

รังสรรค์ โฉมยา, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Rungson Chomeya, Sombat Tayruakham

Download