วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชนในตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
A Study of Toponyms of Muang Bangkhlang Community Network, Sawankhalok District, Sukhothai Province

ขวัญชนก นัยจรัญ, กฤษณา ชาญณรงค์, รัตนาวดีปาแปง, เมศิณี ภัทรมุทธา
Khwanchanok Naijarun, Krisana Chanarong, Ruttanawadee Papang,Mesinee Pattaramuta

Download

2

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนภาคเอกชน
Comparison of Factors Affecting Parents’ Decision on Sending their Children to Bilingual Primary Schools both Public and Private Schools in Muang Suratthani

จิรารัตน์ วิเชียรพงษ์ , ภควัต นาคงาม , วันทนีย์ คงรอด , สาลินี เจริญกิจภักดี,อภิษฐา ไชยะเดชะ, นงค์รัตน์ แสนสมพร
Jirarat Wichienpong, Pakawat Nakngam, Wantanee Kongrod,Salinee Jaroenkitpakdee, Apidtha Chaiyadecha, Nongrat Sansompron

Download

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม
The Researchers in the Project of T extile Development of Mahasarakham

ชัญญา ทองสวัสดี, วิกรม วงษ์สุวรรณ, สายฝน จําปาทอง
Shanya Thongsawasdee, Vikrom Vongsuwan, Saifon Jampathong

Download

4

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 A
Participatory Action Research to Promote Literacy of Prathomsueksa 1-3 Students

ชุติมา วรขันธ์ , สาคร อัฒจักร
Chutima Worakhan , Sakorn Atthachakara

Download

5

ปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Factors influencing on North Eastern University’ s Social Responsibilities in KhonKaen Municipality.

ดากาญ์นดา อรัญมาลา, ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ, กชพร ท้าวกลาง, ฐปนรรถ์ พนมศิลป์
Dakanda Arunmala, Chatchanun Nitiwatana, Kotehaporn Taowklang, Tapanat Phanomsin

Download

6

แรงจูงใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
Work Motivation of Teachers Under the Secondary Educational Service Area Office 19

ทนงศักดิ์ นันทกร, สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์, จำนงค ศรีมังกร
Thanongsak Nanthakorn, Somsak Seedagulrit, Jamnong Srimungkorn

Download

7

การจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยแนวทางการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม
The Community Planning and Movement Provision of Tambon Administrative Organization on Disaster Management: A case study of Bangchang sub-district, Nakhon Pathom Province

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

Download

8

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยืนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา
Confirm Factor Analysis of the Desirable Characteristics of University Graduates

ปัญจา ชูช่วย
Punja Chuchuay

Download

9

เชาวน์อารมณ์ความไว้วางใจในทีมการสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อประสทธิผลในการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
Emotional Quotient, Trust in Team, Organizational Support Affecting Team Working Effectiveness of Commercial Bank Employees in Bangkok

พงศธร ศรีวิเชียร, ศยามล เอกะกุลานันต์
Pongsatorn Sriwichearn, Sayamon Akakulanan

Download

10

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษ
Developing a Local Curriculum for Grade 6 Students on Growing NonToxic Vegetables

พิทยารัตน์ เรืองรัมย์, บุญชม ศรีสะอาด
Pittayarat Ruengram, Boonchom Srisa-ard

Download

11

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชาวกูยในพื้นที่ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
Cultural Landscape Changing on Kui Community, Case Study of Jompra Subdistrict, Jompra District, Surin Province.

วสา วงศ์สุขแสวง, ธราวุฒิ บุญเหลือ, สักรินทร์ แซ่ภู่
Vasa Wongsuksaweang, Tarawut Boonlua, Sukarin Saephu

Download

12

การจัดการหอศิลป์กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเขตกรุงเทพมหานคร
Management of Art Galleries and Promotion of Contemporary Arts and Culture in Bangkok

วิทยา จั่วสันเทียะ , รัศมีชู ทรงเดช
Widthaya Juasantia, Rasmi Shoocongdej

Download

13

เพลงสวดคริสต์ศาสนา กรณีศึกษาโบสถ์เซนต์แอนโทนีแปดริ้ว
Christianity Hymn, A Case Study in Saint Anthony Church.

สราวุธ โรจนศิริ
Sarawut Rotchanasiri

Download

14

การเปรียบเทียบด้านวัจนกรรมและกลวิธีทางวาทศิลป์ที่พบในสุนทรพจน์ประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี จอร์จ บุช จูเนียร และ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา
Comparing Speech Acts and Rhetorical Devices Found in the Inaugural Addresses of President George Bush Jr. and President Barack Obama

สหรัฐ ปวีณานนท์, มนตรี ตั้งพิชัยกุล
Saharutt Paweenanont, Montri Tangpijaikul

Download

15

การศึกษาและสร้างสรรค์พุทธศิลป์ในวัดสีสะเกด /หอพระแก้ว/พระธาตุหลวง /ประตชัยเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในศิลปะรูปแบบโพสต์อิมเพรสชันนิซึม
A Study of Creativity of Buddhist Arts in the Wat Si Saket / Hor Phakeo Museum / Pha That Luang / Vientiane Victory Gate, Lao PDR in Post-Impressionism Arts

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
Sathit Thimwatbunthong

Download

16

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน กรณีศึกษา:กรณีศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
Factors Affecting Students’ Proficiency in French and Chinese: A Case Study of Bachelor of Business Administration Students in Hotel and Tourism Management, Silpakorn University International College

สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์, ผกามาศ ไมตรีมิตร, สมลักษณ์ คงเมือง, บุรินทร์ ต. ศรีวงษ์,เกษร จันทร์ศิริ, อวยพร อภิรักษ์ อร่ามวง, สุรวุฒิ วัฒนา
Sudawadee Chanpiwat, Pagamas Maitreemit, Somlak Kongmuang,Burin T. Sriwong1 , Gaysorn Chansiri, Auayporn Apirakaramwong, Surawut Watana

Download

17

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำสวนทุเรียนเมืองนนท์
The Feasibility Study for Durian Farm ing Investment in Nonthaburi Province

สุภาภรณ์ เลิศศิริ, พิชัย ทองดีเลิศ, กิตติพันธ์ หันสมร
Supaporn Lertsiri, Pichai Tongdeelert, Kittiphan Hansamon

Download

18

กระบวนการสรางเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
Process of Establishing Community Participation Network in a Aing Heal th Care at Yan-yaw, Samchuck District, Suphanburi Province, Thailand

สุภาภรณ์ วรอรุณ, อุมากร ใจยั่งยืน, ไพฑูรย์ สมตัว, สาวิตรี แก้วน่าน
Supaporn Voraroon, Umakorn Jaiyungyuen, Paitune Somtua, Sawitree Kaewnan

Download

19

ปัจจัยที่มีอีทธิพลต่อการจัดการโลจิสติกส์การท้องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting to Tourism Logisti cs Management in Bangkok Metropolis

เศรษฐวัสภ์ พรมสิทธิ์, นราศรี ไววนิชกุล
Sedtawat Prommasit, Narasri Vaivanijkul

Download