วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

มูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านที่ปลูกโดยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Economic Value of Indigenous Vegetables for Older Persons in Papai Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province

เก นันทะเสน, วราภรณ์ นันทะเสน
Ke Nunthasen, Waraporn Nunthasen

Download

2

การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
Movement and Adaptation of Migrant Workers: A Case Study of Lao Nationality Migrant Workers in Ban Phaeng District. Nakhon Phanom Province

คณิน เชื้อดวงผุย, ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, เบญจยามาศ พิลายนต์, วิสิฏฐ์ คิดคำาส่วน, สุริยา คำาหว่าน, โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, สุริยันต์ สุรเกรียงไกร
Kanin Chueaduangpui, Narongrit Sumalee, Benjayamas Pilayon, Wisit Kidkhamsuan, Suriya khamwan, Sorat Praweenwongwuthi, Suriyan Surakreangkrai

Download

3

ทัศนคติและการรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนเชิงรุกในวิชาศึกษาทั่วไป
Attitude and Perception of Undergraduate Students Toward Active Learning Approach in General Education Subject

ชฏารัตน์ เฮงษฎีกุล
Chadarat Hengsadeekul

Download

4

สหบทในนวนิยายเรื่อง อโศกสาง ของปราปต์
Intertextuality in the Novel “Asoke Sang” Written by Prapt*

ณัฐกมล กิจจุบาล, รัญชนีย์ ศรีสมาน
Natkamol Kijjubal, Runchanee Srisaman

Download

5

แนวทางพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
Policy Development for Promoting Quality - of - Life of Laborers in the Thai Film Industry

ณัฐนันท์ เทียมเมฆ, เจษฎา ศาลาทอง
Natthanun Tiammek, Jessada Salathong

Download

6

นิราสไพ่: มองสังคมการพนันในยุคการสร้างชาติ
Nirat Phai: Looking at the Gambling Society in the Era of Nation Building

ณัฐวุฒิ สำลี, พัชลินจ์ จีนนุ่น
Nattawut Sumlee, Phatchalin Jeennoon

Download

7

การศึกษาผลกระทบของศักยภาพผู้ประกอบการในยุคความปกติใหม่ที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม
A Study of Entrepreneurial Competency Impact in the New Normal Era for Creating High Competitive Advantages in order to Create New Knowledge for Tourism Community Enterprises, Koh Lad E - Tan, Nakhon Pathom

นิธินพ ทองวาสนาส่ง
Nitinop Tongwassanasong

Download

8

พระสงฆ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบาง: ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
Monks and Promoting the Quality of Life of Vulnerable Youth Groups: Experience from Wat Mai Si Muen Community Development, Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province

นิภาวรรณ เจริญลักษณ์, ชัชวาล แอร่มหล้า, ภาณิกานต์ คงนันทะ, ประภัสสร มีน้อย, เนตรตะวัน โสมนาม
Nipawan Charoenlak, Chachawan Aramlar, Panikarn Khongnantha, Prapatsorn Meenoi, Nettawan Somnam

Download

9

การพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองเด็กอนุบาลที่เสี่ยงเป็นออทิสติก
Mobile Application Development for Screening Kindergarten Students at Risk from Autism

พัชนี บุญรัศมี, ศิริพล แสนบุญส่ง
Patchanee Boonratsamee, Siripon Saenboonsong

Download

10

นโยบายและมาตรการของสถานศึกษาในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Educational Institutes Policies and Measures in Preventing and Solving Drug - Related Problems among Youth in Border Areas, Mae Sod District, Tak Province

วสันต์ ปวนปันวงศ์
Wasan Pounpunwong

Download

11

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์เพลงรำโทนเพชรบูรณ์
Cultural Identity and the Creation of Rum Tone Phetchabun Songs

อังคณา จันทร์แสงศรี
Angkana Chansaengsri

Download

12

ภูมิวัฒนธรรม: นิยาม แหล่งวิทยาการ กระบวนทัศน์ และกระบวนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม
Cultural Landscape: Defnition, Resources, Paradigm, and Approach for Cultural Development

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
Abdullah Chelong

Download