วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

เงื่อนไขที่เอื้อต่อความรอบรู้สุขภาพด้านการเข้ารับวัคซีนในเด็กแรกเกิด - 12 ปี ในจังหวัดปัตตานี: กรณีศึกษาตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Conditions Facilitating Health Literacy Regarding Vaccination among Children between Newborns-12 Years Old in Pattani Province: A Case Study in Tambon Makrood, Khok Pho district, Pattani Province

อาทิตยา สมโลก, กฤษดี พ่วงรอด
Athitaya Somlok, Kritsadee Phuangrod

Download

2

สื่อสร้างสรรค์: มิตรภาพสำหรับเด็กในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
Creative Media: Friendship for Children in the Multicultural Way of the Southern Border

จิราพร เกียรตินฤมล, อนุชา แพ่งเกษร
Jiraporn Kiatnarumol, Anucha Pangkesorn

Download

3

ผลการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูฟิสิกส์ โดยใช้บทปฏิบัติการออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูง เรื่อง การชนและโมเมนตัม
Effects on Developing Interpret Data and Evidence Scientifically Competency of Physics Teacher Students Using an Online Laboratory with High-Speed Video Analysis Technique on Collision and Momentum

จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล, ชาญวิทย์ คำเจริญ, ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง, กมลพรรณ เมืองมา
Jiraporn Poonyawatpornkul, Chanwit Kamcharean, Nathanan Reabreang, Kamonpun Mungma

Download

4

โลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศต่างๆ ในข้อความโฆษณาของแบรนด์สินค้ารัสเซีย
The Worldviews of Russian People toward other Countries in Russian Advertising Messages

ชนันพร เหมสกุล
Chanunporn Hemsakun

Download

5

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
The Development of Student Care System of Ban Huai La School, Ban Hong District, Lamphun Province

นิรัญ เหลืองอร่าม
Nirun Loungaram

Download

6

แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทางเลือกหรือทางรอดของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Responsible Tourism Concept: Alternatives or Salvation Towards Sustainable Development Goals

ปรีดารี ศิริรัตน์
Preedaree Sirirat

Download

7

การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์ SMEs โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ในจังหวัดสกลนคร
Development Potential for Operations Enhancing Competitive Advantage to SME Firms and the Adoption of Logistics in Sakon Nakhon Province

ทรงยุทธ ต้นวัน, รัชตาพร บุญกอง
Songyuth Tonwan, Ratchataporn Boonkong

Download

8

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเอเชียใต้
Developing the Potential of Eastern Seaside Attractions to become New Tourist Destinations for South Asian Tourists

ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย
Luxsnai Songsiengchai

Download

9

แห่นางดาน: บทวิเคราะห์การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
Hae Nang Dan: An Analysis of Thai Cultural Conservation in Globalization

วันพระ สืบสกุลจินดา
Vanpra Seubsakulajinda

Download

10

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย
Developing a Model for Enhancing Skills in Organizing Experiences Science of Early Childhood Teachers

ศิริทัย ธโนปจัย, ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์, ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
Sirithai Thanopajai, Bhumbhong Jomhongpipat, Piyaporn Phitchayapirath

Download

11

อวตาร: การผจญภัยของวีรบุรุษ
Avatar: The Hero’s Journey

สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
Sukunya Sopee Chaiklam

Download

12

การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์โดยใช้แนวคิดจากทำนองเพลงพื้นบ้านล้านนา
Creation of Music for Developing Guitar Playing Skills Using Concepts from the Melody of Lanna Traditional songs

องอาจ อินทนิเวศ
Ong-art Inthaniwet

Download