วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง คณะล่องน่าน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
History of Saloh Saw Seung Folk Music, Long Nan Band in Charim Subdistrict, Tha Pla District, Uttaradit Province

ธีระพงษ์ ทัพอาจ, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
Teerapong Tup-at, Chalermsak Pikulsri

Download

2

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับประเทศอินเดียของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Knowledge and Attitude of India in Ubon Ratchathani University Staff

ปิยณัฐ สร้อยคำ, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
Piyanat Soikham, Sirisup Sihawong

Download

3

ผลกระทบของการจัดทำบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของเกษตรกร อัตลักษณ์ พื้นถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
Effects of Bookkeeping on Performance of Local Identity Farmers in Maha Sarakham Province

ปิยะวรรณ ยางคำ, นาวา มาสวนจิก, อมร โททำ, กชนิภา วานิชกิตติกูล, ธีระศักดิ์ เกียงขวา
Piyawan Yangkham, Nava Masaunjik, Amorn Thotham, Kotchanipa Wanichkittikul, Thirasak Kiangkhwa

Download

4

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในเฟซบุ๊กเพจ “Maepranom”
A study of Linguistic Strategies on the Facebook Page “Maepranom”

พรนภัส ทองพูล
Pornnapat Thongpoon

Download

5

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ตามเส้นทางการเรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
The Development of Buddhist and Cultural Tourism along Luang Por Derm’s Learning Path to Promote Lifelong Learning

พัชราภา สิงห์ธนสาร, กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
Phatcharapha Singtanasarn, Kritinn Panpairojn

Download

6

เทคนิคการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Sample Size Determination Techniques for Behavioral Sciences Research

รังสรรค์ โฉมยา, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Rungson Chomeya, Sombat Tayraukham

Download

7

การสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
A Synthesis of Problem and Guidelines for Promoting Literacy of Thai Language Subject Area in First Grade

ลัดดา สำรองพันธ์, วราพร เอราวรรณ์
Ladda Sumrongpan, Waraporn Erawan

Download

8

การทำอัตวินิบาตกรรมของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายเรื่องตงกง (东宫) ของ เฝยหว่อซือฉุน (匪我思存)
The Female Protagonist’s Suicide in Fei Wo Si Cun’s Dong Gong

ศิริพร ศรีวรกานต์, ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
Siriporn Sriwarakan, Sasarux Petcherdchoo

Download

9

การใช้เกมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
Using Games to Promote Correct Thai Language Usage by Students of Ratchaprachanukroh School 41, Yala province

สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข
Sawaporn Jantarasakul, Khwanta Thaweesuk

Download

10

โมเดลการวัดการประเมินตนเองในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
Self-Assessment Report Measurement Model for Online Learning During the COVID-19 Pandemic

สวลี อุตรา, รัชฎา แต่งภูเขียว, ปิยณัฐ โตอ่อน
Savalee Uttra, Ratchada Taengphukieo, Piyanat To-on

Download

11

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
The Factors Influencing the Development of Community Potential Through the Digital Community Center

อลงกต แผนสนิท, วิษณุ ปัญญายงค์, ปรารถนา มะลิไทย
Alonggote Phansanit, Wisanu Panyayong, Prathana Malithai

Download

12

ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์
The Supply Chain of Experience Tourism along the Chi River Basin, from Buriram to Surin Province

อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์, นิศานาถ แก้ววินัด, ธาริณี มีเจริญ, อําพล ชะโยมชัย
Ubonwan Suwannapusit, Nisanath Kaewwinud, Tarinee Meecharoen, Ampol Chayomchai

Download