วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิสังคมภูมิวัฒนธรรมเพื่อการสอนสังคมศาสตร์
Geo-Socio-Cultural Learning Sites Management for Teaching Social Sciences

จรีพร นาคสัมฤทธิ์ , ปนัดดา ลาภเกิน , บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี , อารมย์ จันทะสอน , ปัญญา ไวยบุญญา , ประภัสสร ยอดสง่า , ศศิธร โคสุวรรณ
Jareeporn Naksamrit , Pannada Larpkern , Boontida Muangsrimuangdee , Arom Jantasorn , Panya Waiboonya , Prapatsorn YodsaNga , Sasithorn Kosuwan

Download

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Factors Affecting to the Learning Skills in the 21st Century among Mahidol University’s Undergraduates

โชติมากานต์ ไชยเยศ , ปานวาด ปรียานนท์ , นงลักษณ์ โพธิ์น้อย , พรเพ็ญ ทองกันยา
Chotimakan Chaiyes , Panwad Preeyanont , Nongluk Phonoi , Pornpen Thongkanya

Download

3

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารสนเทศนักเรียน (SIM) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
Development of a Student Information Management (SIM) Program to Improve the Efficiency of the Student Support System at Kuthong Pittayakom School under the Mahasarakham Secondary Education Area Office

ชัดสกร พิกุลทอง
Chudsagorn Phikulthong

Download

4

ชาวจีนในมาเลเซีย: การเข้ามาและการตั้งถิ่นฐาน
Chinese in Malaysia: The Arrival and Settlement

ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
Chaiwat Meesanthan

Download

5

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
Potential Development of Community Administration and Management around Si Thep Historical Park

ณัฐแก้ว ข้องรอด
Nuttakaew Khongrod

Download

6

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน “HTS STEP MODEL” สู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
The Development of a School Management Model “HTS STEP MODEL” to Become a Quality School at Ban Huai La School, Ban Hong District, Lamphun Province

นิรัญ เหลืองอร่าม
Nirun Loungaram

Download

7

ผลกระทบของคุณภาพชีวิตที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
Effects of Quality of Life on the Sustainable Development of the Elderly in the 21st Century

นาวา มาสวนจิก , ปิยะวรรณ ยางคำ , อัจฉรพร เฉลิมชิต , กชนิภา วานิชกิตติกูล , พรวดี รักษาศรี , อมร โททำ
Nava Masaunjik , Piyawan Yangkham , Auscharaporn Chalermchit , Kotchanipa Wanichkittikul , Pornwadee Ruksasri , Amorn Thotham

Download

8

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
A Causal Model of Factors Influencing English Language Achievement of Grade 6 Students in Roi-Et Primary Educational Service Area Office 2

ปัญญาพร พันทองคำ , สุชาติ หอมจันทร์ , นิยม อานไมล์
Panyaporn Pantongkam , Suchart Homjan , Niyom Arnmai

Download

9

จิตรกรรมภูมิทัศน์ทะเลน้อย: ความสมดุลแห่งสุนทรียศิลป์
Landscape Painting at Talay Noi: Balance of Aesthetics

ปัทมาสน์ พิณนุกูล
Patamas Pinnukul

Download

10

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวาน
Self-care Behavior to Delay Chronic Kidney Disease among Diabetes Patients

พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ , สมจิต แดนสีแก้ว , วีระศักดิ์ อเนกศักดิ์
Panarat Satsanasupint , Somjit Daenseekaew , Weerasak Aneksak

Download

11

คุณค่าศีลธรรมสากลบนโลกไร้พรมแดนอันไร้ซึ่งรัฐบาลโลก: จากสิทธิมนุษยชน สู่การขับเคลื่อนปทัสถานใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยาวชนคนรุ่นใหม่
Universal Moral Value on Global World without the World Government: From Human Rights to New Norms on Climate Change of Young Generation

เผ่า นวกุล
Phao nawakul

Download

12

ความหมายและองค์ประกอบของความไม่พึงพอใจในเรือนร่างของวัยรุ่น
Meaning and Composition of Body Dissatisfaction in the Teenager

สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, รังสรรค์ โฉมยา , กรรณิกา พันธ์ศรี , อารยา ปิยะกุล
Sukirin Amadbundit, Rungson Chomeya , Gunniga Phansri , Araya Piyakun

Download