วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านรายการโทรทัศน์จีน : กรณีศึกษารายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ “ซื่อเจี้ยชิงเหนียนซัว”
Thailand’s Image in Chinese Television Programs: Case Study of Variety Talk Shows “A Bright World”

กัญญ์วรา เจนพินิจกุล, เกวลี เพชราทิพย์
Kanwara Chanpinitkul, Kewalee Petcharatip

Download

2

สร้างชีวิต: การวิพากษ์วรรณกรรมเพื่อชีวิตโดยหลวงวิจิตรวาทการ
Sang Chiwit (The Self-Made): Luang Wichit Wathakan’s Criticism against Literature for Life’s Sake

เครือหวาย พรหมมา
Krueawai Promma

Download

3

นาฏศิลป์ร่วมสมัยในการแสดงแสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร จังหวัดศรีสะเกษ
The Contemporary Dance in Live Drama-Light and Sound Performance of Sriprutthesuan, the Founding of Sisaket Town, Sisaket Province

จักรพงศ์ เจริญกิจพานิช, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Chakrapong Charernkitpanit, Pattamawadee Chansuwan

Download

4

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติกลองชุดตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาดุริยางค์สากล 2 สำาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
Development of “Learning Activities Davies Conceptual Drumset Practice Skills International Music Course 2” for 1st Year Certifcate Students at Kalasin College of Dramatic Arts

ชานนท์ จงจินากูล, สยาม จวงประโคน, ชานนท์ ดำสนิท
Chanon Jongjinakool, Sayam Chuangprakhon, Chanon Damsanit

Download

5

การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์รายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
Online Learning Media Development on Music Theory 2 ror 1st year Vocational Certifcate Students Roi-Et College of Dramatic Arts

ชานนท์ ดำสนิท, สยาม จวงประโคน, ชานนท์ จงจินากูล
Chanon Damsanit, Sayam Chuangprakhon, Chanon Jongjinakool

Download

6

การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นในบริบทของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร: กรณีศึกษา บ้านจำปา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
The Development of Public Policy at Local Level in the Context of an Agriculture-Based Circular Economy: Case Study of Ban Cham Pa, Moo 10, Chiang Yuen Subdistrict, Mueang Udon Thani District, Udon Thani Province

ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, ณัฏฐานุช เมฆรา, สุทธิดา จันทร์ดวง
Chutiphong Khongsanthia, Nutthanuch Mekara, Sutthida Chanduang

Download

7

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Causal Factors Affecting the Aggressive Behavior of Mattayomsuksa 3 students

ณัชชา ศรีมหาพรหม, สมศักดิ์ จีวัฒนา, กระพัน ศรีงาน
Natcha Srimahaprom, Somsak Jeewattana, Krapan Sri-Ngan

Download

8

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักวิ่งหน้าใหม่จังหวัดเชียงใหม่
Knowledge Attitudes and Exercise Behaviors of Chiang Mai New Runners

ชินวัฒน์ ไข่เกตุ, สุนีย์ เงินยวง
Chinawat Kaiket, Sunee Nguenyuang

Download

9

แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านสมรรถนะผู้เรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
The Participatory Management Approach for Enhancing Students Competency Achievement under the Buriram Primary Educational Service Area Office 2

ณัฐนนท์ วิทยาประโคน
Nattanon Witayaprakhon

Download

10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะจิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำในยุคนววิถีกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการบนอากาศยาน
Factors Influencing Psychological Well-Being of Flight Attendants, Low-cost airlines in the Age of New Normal with the Change of In-Flight Service

สโรชา อ่วมอุ่ม, ณัฐนุช อิสริยกุลการ, รัชดา รื่นรวย
Sarocha Uamum, Nuttanuch Issariyakulkarn, Ratchada Ruenruoy

Download

11

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติทักษะดนตรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
Satisfaction and Opinions of Instructional Management in the Music Skills Practice Course During The Covid-19 Pandemic

สุธาสินี ถีระพันธ์, เฉลิมพล โลหะมาตย์, ณัฐพงษ์ ประทุมชัน
Suthasinee Theerapan, Chaloempol Lohamart, Natthapong Prathumchan

Download

12

นาฏยลักษณ์การฟ้อนอีสานของ ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ
The Essence of the Isan Dance by Chaweewan Phantu, National Artist

สุธิวัฒน์ แจ่มใส, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Sutiwat Jaemsai, Pattamawadee Chansuwan

Download