วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การเปรียบเทียบความรู้เรื่องกฎหมายมรดกของผู้สูงอายุในประเด็นทายาทและการแบ่งมรดกก่อนและหลังการอบรม กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนสัมพันธ์สุข ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Comparison of Knowledge of Elderly People in Law of Succession; Heir and Division of an Estate before and after Training. Study from Sampunsuk Ageing Society Tambon Banjan Amphoe Mueang Udon Thani

กัญญาภัค บึงไสย์
Ganyapak Buengsai

Download

2

สภาพ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในระดับอาชีวศึกษาผ่านระบบออนไลน์มัลติแพลตฟอร์ม
Condition and Need in Developing a Curriculum of Measurement and Evaluation for Management of Practical Teaching and Learning at the Vocational Education level Through an Online Multi-platform Learning System

ฉารีฝ๊ะ หัดยี, วาสณา บุญส่ง, ปิยะ ประสงค์จันทร์
Chareefah Hutyee, Wasana Boonsong, Piya Prasongchan

Download

3

แนวทางการบริหารต้นทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Cost Management Guidelines for Pproduction of Hydroponic Vegetables by a Community Enterprise Group: Ccase Study of Cultivation with Participative Action of Organic Vegetable Enterprise Group at Yang Noeng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province

ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย , ละเอียด ศรีหาเหง่า , นินุช บุณยฤทธานนท์ , สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
Tipwon Tananchai, Laiad srihagao, Ninooch Boonyarittanon, Satchuset Raungdessuwon

Download

4

การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับรถยนต์ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2
Development of the Automobile Preventive and Suppressive Program in Region 2

ปภิณวิช รอดบางยาง , ศิวพร เสาวคนธ์ , ชูชีวรรณ ตมิศานนท์
Papinwish Rodbangyang, Siwaporn Saowakon, Choocheewan Tamisanont

Download

5

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านผ้าไหมบ้านธาตุน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Development of OTOP villages for Community-Based Tourism: A case study of Silk Village Ban Thatnoi, Uthumphon Phisai district, Sisaket province

พิมพิลา คงขาว, อภิชัย ธรรมนิยม
Pimpila Kongkhaw, Apichai Thumniyom

Download

6

การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
Designing Teaching and Learning Activities by Employing Project-based Learning (Pbl) to Develop Learning Achievement in Career Subjects in High Schools in Chiang Rai

รักชนก อินจันทร์
Rakchanok Inchan

Download

7

การประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านตู้เจีย ในการสอนดนตรีของวิทยาลัยการศึกษาก่อนวัยเรียนถงเหริน
Application of Tujia Folk Songs in Music Teaching of Tongren Preschool Education College

วู ชูนิ, พีรพงศ์ เสนไสย วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา
Wu shuni, Peerapong Sensai, Watcharanon Sangmuenna

Download

8

ภาพตัวแทนท้องถิ่นในศิลปะสื่อผสมของมณเฑียร บุญมา
Representation of the local in Montien Boonma’s mixed media

วรเทพ อรรคบุตร, เมตตา ศิริสุข, พิทักษ์ น้อยวังคลัง
Worathep Akkabootara, Mettta Sirisuk, Pitak Noiwangklang

Download

9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพะเยา เขต 1
Factors Affecting Personal Financial Planning of School Teachers under Phayao Provincial Primary Educational Service Area Office, Region 1

สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์, วัลลพ ล้อมตะคุ, ปาลิตา คำยัน, กัญญาณัฐ ชิดชม, ศุภานันท์ ตึ้ง
Sittichai Leewiwatwong, Wanlop Lomtaku, Palita Kamyan, Kanyanat Chidchom, Supanan Tung

Download

10

หลักเกณฑ์ในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
Condition of Drug Abuse Treatment in Force System

สุชาวดี จันทร์เทียน, วรรณวิภา เมืองถ้ำ
Suchawadee Juntian, Wanwipa Muangtham

Download

11

การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
Guidelines for the Development of Enhanced Learning Management Skills in the 21st Century among Teachers at Schools under Secondary Education Service Area Office 24

สุริสา ไวแสน, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
Surisa Waisaen, Suwat Julsuwan

Download

12

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
Guidelines for Organizing Learning in Dancing Activities for Lower Primary Students

เสาวรี ภูบาลชื่น
Saowari Phubanchuen

Download