วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเลี่ยนหนีฉังจากนิยายกำลังภายใน เรื่องนางพญาผมขาวสู่ละครโทรทัศน์เรื่องเดชนางพญาผมขาว ปี ค.ศ. 2012
Study of the Changing Liannichang’s Images in The Bride with White Hair Swordman Novel to The Bride with White Hair TV Series in 2012

กนกวรรณ ว่องไว, กนกพร นุ่มทอง
Kanokwan Wongwai, Kanokporn Numtong

Download

2

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูและอุดรธานี
Success Factors in Implementation of The Suffciency Economy Philosophy of Local Administrative Organization: A Case Study of Nong Bua Lam Phu and Udon Thani Provinces

กฤษฎา ณ หนองคาย, สุนิตย์ เหมนิล, พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์, มานน เซียวประจวบ
Krisda Na Nongkhai, Sunit Hemnil, Patchadaporn Sangtamat, Manon Siaoprachuap

Download

3

ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
Legal Knowledge for Building Immunity and Awareness in Social Media Usage of Udon Thani Youth

กัญญาภัค บึงไสย์
Ganyapak Buengsai

Download

4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Consumer Purchase of Cannabis and Hemp-Containing Beverages in Chiang Mai

กันตพร ช่วงชิด, นิศาชล ลีรัตนากร
Kantaporn Chuangchid, Nisachon Leerattanakorn

Download

5

การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งมาราธอน
Promoting Domestic Tourism using the One Province One Marathon (OPOM) Project

คมกริช วงศ์แข, ประภัสสร วารีศรี
Komkrit Wongkhae, Prapassorn Wareesri

Download

6

กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Metacognitive Strategies to Develop Chinese Speaking Skills for Junior School Students Learning Chinese as a Foreign Language

เฉิน ซูน, สิระ สมนาม, จารุณี ทิพยมณฑล
Chen Sun, Sira Somnam, Jarunee Dibyamandala

Download

7

รูปแบบการบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานธุรกิจไก่แจ้สวยงามบ้านวังนาค
Management Model of Cost Management and Supply Chain of Ban Wang Nark’s Lovely Bantam Chicken

เตชิตา สุทธิรักษ์, กุลวดี จันทร์วิเชียร, วิสุตร์ เพชรรัตน์, วราพร กาญจนคลอด, พัทธนันท์ อธิตัง
Taechita Sutthirak, Kunwadee Janwichian, Wisut Petcharat, Waraporn Kanjanaklod, Pattanun Atitang

Download

8

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ำสำหรับสินค้าโอทอปของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
Factors Influencing Buyers’ Repurchase Intention for OTOP Products through the E-commerce Marketplace in Thailand

นงค์รัตน์ แสนสมพร, ชมพูนุท ด้วงจันทร์
Nongrat Sansompron, Chompunoot Duangjan

Download

9

ความรู้สึกและสัญญาณของความเคารพของเจเนอเรชัน Z ในประเทศไทย
Generation Z in Thailand’s Senses and Signs of Respect

พิชญลักษณ์ พิชญกุล, เอก บุญเจือ
Pichayalak Pichayakul, Ek Bunchua

Download

10

สิทธิที่จะมีส่วนในเมืองของคนจนเมืองอีสาน: พื้นความรู้และปรากฏการณ์จากการพัฒนา
The Right to the City of the Isaan Urban Poor: Development Knowledge and Phenomenon

พัชนีย์ เมืองศรี, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Patchanee Muangsri, Thanapauge Chamaratana

Download

11

คัมภีร์สำคัญเพื่อการศึกษาอายุรเวท
Important Texts for Studying Ayurveda

วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ
Wutthiphong Thawinsombat

Download

12

แนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม: บริบทการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในลาว
Approaches to High-Speed Train Development in Countries Using Capitalist and Socialist Economic Systems: The Context of High Speed Train Development in Laos

สมสำเร็จ ทวีคำ, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Somsamleth Thavikham, Thanapauge Chamaratana

Download

13

การสร้างบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันภัยการระรานทางไซเบอร์
The Construction of Board Game to be Aware of the Dangers of Cyberbullying

หฤชัย ยิ่งประทานพร, เพียงเพ็ญ จิรชัย, เมธาวี อิ่มใจกล้า, อรอารียา ฉั่วตระกูล
Haruchai Yingpratanporn, Peangpen Jirachai, Methawi Imjaikla, Onarriya Chuatrakul

Download