วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

กลวิธีทางศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นหญิงไทยสำ หรับผู้ชายต่างชาติในนวนิยายรักพาฝันออนไลน์
Lexical Strategies Used for Representing an Ideology of Thai Women for Foreign Men in Online Romance Fictions

เกศนี คุ้มสุวรรณ
Kesanee Kumsuwan

Download

2

กลยุทธ์เสริมสร้างความเต็มใจจ่ายประกันภัยการเดินทางเพื่อความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ โขง
Strategies to Enhance Willingness to Pay Travel Insurance for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Illness Coverage in the Greater Mekong Subregion

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
Komsit Kieanwatana

Download

3

ทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำ หนดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำ เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Tourism Resources and Tourism Sites’ Potential for Determining the Sustainable Tourist Routes in Bang Yai District, Nonthaburi Province

ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง, กัลยา สว่างคง, อัศวิน แสงพิกุล
Nuttakrit Eakwannang, Kanlaya Swangkhong, Aswin Sangpikul

Download

4

ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Digital Citizenship Skills of Undergraduate Students

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
Thuntuch Viphatphumiprathes

Download

5

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tourism Logistics Management for Kok Raet, Surat Thani Province

นงค์รัตน์ แสนสมพร, จิรยุทธ์ จันทนพันธ์, ชมพูนุท ด้วงจันทร์, สิริภัทร์ โชติช่วง, สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
Nongrat Sansompron, Jirayuth Chantanaphant, Chompunoot Duangjan, Siripat Chodchuang, Supaporn Chai-Arayalert

Download

6

เกลือ ปลา นาข้าว กับความขัดแย้งการทำ เหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
Salt, Fish, Rice Fields and Conflicts with Potash Mining in Udon Thani Province

นวภัทร โตสุวรรณ์, วีระ หวังสัจจะโชค
Nawaphat Tosuwan, Weera Wongsatjachock

Download

7

แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Guidelines for Quality Development at the Program Level under AUN-QA Criteria of the Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

บรรณกร แซ่ลิ่ม
Bannagorn Saelim

Download

8

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจหมวกกะปิเยาะห์ ตำบลกะมิยอ จังหวัดปัตตานี
The Development of an Information System to Support the Management of Kapiyoh Hat Business, Kamiyo Sub-district, Pattani Province

มูฮำ หมัดสูใฮมี ยานยา, ฐิติมา เทพญา, โดมีรี อีซอ
Muhammadsuhaimee Yanya, Thitima Theppaya, Domiree Esa

Download

9

การวิเคราะห์ชนิดกระบวนการของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีบนทวิตเตอร์
A Transitivity Analysis of the Messages about Tax on Twitter

วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
Witchatkarn Maythawiriyakul, Phennapha Klaisingto

Download

10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการสอนออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในสถานการณ์โควิด-19
Factors Affecting Online Teaching Stress Among University Teachers in the COVID-19 Situation

ศิริพร เสริตานนท์
Siriporn Seritanondh

Download

11

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
Guidelines for Supporting the Elderly Tourist Groups in Religious Tourism Development in Si Sa Ket Province

สุดาภรณ์ สมัครผล
Sudaporn Samakphol

Download

12

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่จบการศึกษาไม่ตรงวุฒิทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา
Curriculum Development to Enhance Learning Management Ability for Non-Science Education Graduates In Elementary School

อุไรวรรณ หาญวงค์
Uraiwan Hanwong

Download

13

พฤติกรรมการการใช้โซเชียลมีเดียต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด
Social Media Usage Behavior Aimed at Improving the Quality of Life of the Elderly in Roi Et Province

สุธัญญา กฤตาคม
Sutanya Krittakom

Download