กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลังมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย


กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาดมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วณิช นิรันตรานนท์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ชูแว่น มหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่นมหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักรมหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทย
Dr.Adrian Roderick Plantมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย


เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
พักตร์วิไล รุ่งวิสัย