คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

          วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายนตุลาคม) ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและ นำไปอ้างอิงได้


          1. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์... คลิก

          2. คู่มือการส่งบทความออนไลน์... คลิก

          3. ใบนำส่งบทความ... คลิก


วิดีโอแนะนำการใช้งาน
รูปแบบการอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามรูปแบบ “Publication Manual of the American Psychilogical Association” (7th Edition) *** เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 ***

1. หนังสือ (ในรูปแบบรูปเล่ม)
ชื่อ -สกุล.(ปีพิมพ์).ชื่อเรื่อง(พิมพ์ครั้งที่). สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง : วิธาน ฐานะวุฑฒ์. (2547). หัวใจใหม่-ชีวิตใหม่. ปิติศึกษา.


2. บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ สกุล. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า. /https://doi.org/เลขdoi
ตัวอย่าง : มานะ สินธุวงษานนท์. (2549). ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารครุศาสตร์, 18(2), 115-116.


3. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)
ชื่อ - สกุล. (ปี). ชื่อบทความ. ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่อหัวข้อการประชุม. ชื่อการประชุม (น. เลขหน้า). ฐานข้อมูล.
ตัวอย่าง : พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับชาติ(น. 97-102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


4. หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ชื่อสกุล. (ปี,/วัน/เดือน). ชื่อคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
ตัวอย่าง : พงษ์พรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สิงหาคม). เดลินิวส์วาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ์’ เชื่อม ยุคสมัย เข้าถึงด้วย ‘มิติใหม่’ อินเทรนด์. เดลินิวส์, 4.


5. หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อ สกุล.(ปีพิมพ์).ชื่อเรื่อง(พิมพ์ครั้งที่).URL
ตัวอย่าง : กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 3-5 ปี. http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73h VYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view
Reference are written in “Publication Manual of the American Psychilogical Association” (7th Edition)

1. Book
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (4th ed.). SAGE.


2. Academic Journal
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225


3. Conference Proceeding
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 97-108). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9


4. Newspaper / Online Newspaper
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. http://www.nytimes.com


5. E-book
Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhoodeducation-contesting-early-childhood.html