วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The development of musical learning activities based on Dalcroze Structural model for Prathomsuksa 4 students

เกษมสันต์ ตราชู, สยาม จวงประโคน, เฉลิมพล โลหะมาตย์
KasemsanTrachoo, SayamChuangprakhon, Chaloempol Lohamart

Download

2

กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์
The Language Strategies to Humorous Sense Creation of Online Isan Kom Folktales

เกษสุดา จันทะชาติ, จารุวรรณ ธรรมวัตร
Kessuda Janthachart, Jaruwam Thammawatra

Download

3

การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับสนับสนุนการปรุงยาของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
The Analysis of Suitable Area in Thai Herb Planting for Support of Thai Herbal Medicine at Luang Pu Faep Supinyo Hospital: A Case Study of Sakon Nakhon Province

ชารินี ไชยชนะ, สีตลา วงศ์กาฬสินธุ์, เดือนเพ็ญ มะโนเรือง
Charinee Chaichana, Seetala Wongkalasin, Dueanpen Manoruang

Download

4

การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบริบทการเรียนของชาวไทยผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
An Investigation of the Perceptual Learning Style Preferences of Thai University Students in the EFL Learning Context

ทูน่า เกอร์กิน, อัสมา ทรรศนะมีลาภ
Tuna Girgin, Asama Tasanameelarp

Download

5

การเตรียมความพร้อมของศูนย์ออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
Preparation of the Fitness Center at the College of Sports Science and Technology, Mahidol University to support the aging society

มานิตย์ บุบผาสุข, เพ็ญสินี พนาสิริวงศ์, สุวิชา เข็มเพ็ชร์
Manit Bubphasook, Pensinee Panasiriwong, Suvicha Kempetch

Download

6

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิ เรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ
The Representation of Homosexual Men in the Yaoi Novel: My Accidental Love Is You

ภูวเดช ดวงมณี, ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, นัทธนัย ประสานนาม
Phuwadech Doungmanee, Panunda Lerlertyuttitham, Natthanai Prasannam

Download

7

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของนักศึกษาครูด้านการบูรณาการความรู้ตามกรอบแนวคิดทีแพค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Confirmatory factor analysis efficacy ability measurement model of tpack framework knowledge integration of pre-service of Surin Rajabhat University

วนิดา หอมจันทร์, บุญทวี อิ่มบุญตา
Wanida Homjan, Boontawee Imboonta

Download

8

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
Transformational Leadership of Administrators Affecting Teamwork Efficiency of Private Schools in Roi Et Province

ศรัญญา ภูอาบทอง, สมใจ ภูมิพันธุ์
Saranya Pooapthong, Somjai Pumipuntu

Download

9

การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ทัศนคติต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร และพฤติกรรมเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
A Comparison of Knowledge about Traffic Rules Attitudes towards Safe Driving Behaviours of Abiding Traffic Rules and Behaviours of Avoiding Responsibility for Traffic Violations of Students at Udon Thani Rajabhat University

หัสดิน แก้ววิชิต, ศรันยา ฉัตรเดชา
Hatsadin Kaewwichit, Saranya Chatdecha

Download

10

ลักษณะเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงวงซิมโฟนิก
Characteristics of Isan Folk Songs for Creating Music of Symphonic Bands

อัครวัตร เชื่อมกลาง, ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์
Akarawat Chaumklang, Sakchai Hirunrax

Download