วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

“พื้นที่สาธารณะ”สามเหลี่ยมทองคำฝั่งไทย
“Public Space”: Golden Triangle in Thailand

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
Chulasak Charnnarong

Download

2

การศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมาย: ใบอนุญาตขับขี่รถ จักรยานในประเทศไทย
A Study on Possibility of Law Enforcement: Bicycle License in Thailand

A Study on Possibility of Law Enforcement: Bicycle License in Thailand
Chakrit Khunnapo

Download

3

มาตรฐานฝีมือแรงงานของบุคลากรวิชาชีพโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
Professional Standards for Hotel Staff in the ASEAN Economic Community

ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์, สุจินต์สุขะพงษ์, ดาราวรรณ ไศลมณี, อรทัย ชุ่มเย็น,รายวดี ผดุงกาญจน์
Natruedee Sinthipsomboon, Sujin Sukapong, Darawan Salaimanee,Orrathai Chumyen, Rayawadi Phadungkan

Download

4

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศึกษาการสร้างสรรค์หน้ากากผีตาโขนด่านซ้าย
Legal Problem Concerning the Protection of Local Wisdom: Case of the Creativity of Phi Ta Khon Dan Sai Mask

ดนุภัทร ถือตรง, อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Danupat Tuetrong, Udomsak Sinthipong

Download

5

บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ จักรยานในประเทศไทย
The Role of the Town and Country Planning Law to Promote and Support Bicycle Usage in Thailand

ดวงเด่น นาคสีหราช
Duangden Nakseeharach

Download

6

ศักยภาพการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด
Management Potential of Trat’s Special Border Economic Zone

ธีรังกูร วรบำรุงกุล, คมพล สุวรรณกูฏ
Theerangkoon Warabamrungkul, Khompol Suvarnakuta

Download

7

management potential, border economic, special economic zone
Potential of Community Enterprises in Lower Central Provinces Region 1 in the Context of the ASEAN Community

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

Download

8

การพัฒนาการเขียนจดหมายเชิญของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบอรรถฐาน
Improving High-Vocational Students’ Invitation Letter Writing Ability by Using Genre-Based Activity

ปภาวี ปะริตวา, อินธิสาร ไชยสุข
Papawee Parittaw, Intisarn Chaiyasuk

Download

9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำจัดความสูญเปล่าด้วยแนวคิดลีนในบริษัทผลิตน้ำมัน
Effective Factors to Eliminate Waste with LEAN Concept in Oil Company

ประทีป นาคอ่อน, วรลักษณ์ลลิตศศิวิมล, สิริลักษณ์ทองพูน, ยรรยง คชรัตน์
Prateep Nark-On, Woraluck Lalitsasivimol, Siriluck Thongpoon,Yanyong Kodcharat

Download

10

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
Paitoon Trongtiang, Kasemchart Naressenie, Panuwat Pakdeewong

Download

11

ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในเยาวชนของกรุงเทพมหานคร
A Study of the State of the Drug Problem of Youth in Bangkok Metropolitan Area

ภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ
Piromsak Kidputtanasombut, Kasemchart Naressenie, Boonrueng Sriharun

Download

12

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี
The Development Model Of Competencies For Teachers of Private School in Udon Thani Province

ยศ สามเมือง, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, บุษกร สุขแสน
Yod Sammeang, Prachon Kingminghae, Bussagorn Suksan

Download

13

การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจในการเลือกเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Factor Analysis of Motivation in Choosing a Bachelor Degree from Rajabhat Maha Sarakham University

รตวรรณ ประวิรัตน์, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Ratawan Prawirat, Sombat Tayraukham

Download

14

การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์จากการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้
The Comparison of Attitudes Towards Mathematics with Game-Base Learning

ลดาวัลย์ แย้มครวญ, ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
Ladawan Yamkuan, Suphakit Niwattanakul

Download

15

การคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเครื่องหมายการค้า: ศึกษากรณีประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับจากการใช้มาตรการริบทรัพย์
Injured Person Protection from Trademark Infringement: Case of the Benefit from Confiscated Assets Measure

สมพงษ์ชาวดอย, อุดมศักดิ์สินธิพงษ์
Sompong Chaodoi, Udomsak Sinthipong

Download

16

ผลกระทบของความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องหนังของประเทศไทย : ผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานและรางวัลตอบแทนพนักงาน
Accountancy Profession Knowledge of Textile and Leather Manufacturing Industry of Thailand: Impacts on Work Efficiency and Extrinsic Reward

ณัฐวงศ์พูนพล, ปกรณ์สัจจพงษ์, ประภัสสร จรัสอรุณฉาย,และ พัชฎาภรณ์แสงทามาตย์
Nuttavong Poonpool,Pakorn Sujchaphong, Prapatsorn Jarataroonchay,and Patchadaporn Sangtamat

Download

17

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Citizens, Satisfaction Survey on the Public Services of Local Administration Organizations. Case Study : Local Administration Organizations in Southern Provinces, Fiscal Year 2016.

สุธรรม ขนาบศักดิ์
Sutham Khanabsak

Download

18

ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการทำบัญชีของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
The Relationships between Accounting Practice Planning and Accounting Efficiency of the College Under the Office of Vocational Education Commission

สุรวดี เอ็มรัตน์, อัครเดช ฉวีรักษ์, และ สลักจิต นิลผาย
Surawadee Emarat, Aukkaradej Chaveerug, and Salakjit Nillaphay

Download

19

ผลกระทบจากการแก้ไขการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลต่อประชาชน
Effects from Amendment of Revenue Codes about Non-Registered Ordinary Partnership and Group of Persons as Non-Legal Entity toward Public

สุวนัย ทะคำสอน, ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
Suwanai Thakumsorn, Charchawan Leerodanawutikun

Download

20

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยเกษียณด้วยแนวความคิดเพลงสุนทราภรณ์
Graphic Design for Retirement by the Suntharaporn Songs Concept

หัฐณัฐ นาคไพจิตร, อารยะ ศรีกัลยาณบุตร
Hattanut Nakpijit, Araya Srikanlayanabuth

Download

21

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน
The Development of Problem Solving Ability and Achievement of Fifth Grade Students toward Physics Learning Management with Electricity content

อุษา ชมภูพฤกษ์ ประเสริฐ เรือนนะการ
Usa. Chomphoopruek Prasert Ruannakarn

Download

22

ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุค Thailand 4.0
Competitive Advantage of SMEs in Thailand 4.0

เพ็ญสุข เกตุมณี, วรลักษณ์ลลิตศศิวิมล, สิริลักษณ์ทองพูน, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
Pensuk Katemanee, Woraluck Lalitsasivimol, Siriluck Thongpoon,Korkaew Jankingthong

Download