วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

กลยุทธ์ทางเลือกในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้สร้างภาพยนตร์รายย่อยในประเทศไทย
Alternative strategies for movie distribution of minor filmmakers in Thailand

ตวงทอง สรประเสริฐ
Tuangtong Soraprasert

Download

2

ประสิทธิภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
The Provincial Electricity Authority’s Efficiency in Providing Service at Khuan Khanun District, Phatthalung Province

อรรจาริยา หนูนุ่ม และปรีดาภรณ์กาญจนสำราญวงศ์
Anjareeya Nunum, Preedaporn Kanjanasamranwong

Download

3

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Factors Related to the Motivation to attain an Educational Administrators Position under the Office of Vocational Education Committee, Northeastern Region

พรฤดีดงใหญ่, สมบัติท้ายเรือคำ
Pornrudee Dongyai, Sombat Tayruakham

Download

4

การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการวงโยธวาทิตต้นแบบสู่การปฏิบัติของวงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
Knowledge Transmission in Music Band Management from the Model School to Practice in Sukasongkrao Jitaree school Music Band

พรสวรรค์ มณีทอง
Pronsawan Maneethong

Download

5

การขยายตัวของชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2408 – 2560
The expansion of Mahasarakham communities 1865 -2017

ทวีศิลป์สืบวัฒนะ, นราวิทย์ดาวเรือง, เกริกกฤษณ์โชคชัยรัชดา, วุฒิกร กะตะสีลา,ปริตส์ สาติ, ณัฐพล นาทันตองและ ซิสิกกา วันจันทร์
Thaveesilp Subwattana, Narawit Daoruaeng, Krirkrit Chokchairatchada3Wutikorn Katasila, Parit Sati, Nataphon Natantong6 and Sisikka Wannajun

Download

6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติสเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of Learning Activities Using a Problem-Based Learning and Socratic Questioning Technique to Promote Critical Thinking in Mathayomsuksa 4 Students

กฤษณุ ปะทานัง, สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์
Krissanu Pathanang, Sujint Anguravirutt

Download

7

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากหมูดำ ซีพี คูโรบูตะเพื่อผู้บริโภคในวัยทำงาน
The Development of Ready-to-Eat Food from CP Kurobuta Pork for the Working Age Consumer

เกณิกา มณีแสง, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Kayniga Maneesang, Palida Srisornkompon

Download

8

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
he Development of an Instructional Model for Empowering LearningSkills in 21st Century

ขวัญชัย ขัวนา, ธารทิพย์ ขัวนา, เลเกีย เขียวดี
Khwanchai khuana, Tanthip Khuana, Lakia Khieodi

Download

9

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
The Potential of Communities for Garbage Disposal in Kerng Sub-District Administrative Organization, Mueang District, Maha Sarakham Province

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
Tatchawat Laosuwan

Download

10

ความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่อคุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
Expectations of Tour Business Operators on the Characteristics of Tour Operation Staff

ธราธร บุ้งทอง
Taraton Boongthong

Download

11

ผลกระทบของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Effect of Performance Management on Operational Success of the Office of the Auditor General of Thailand

สุมลรัตน์ คงแสนคำ, ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ, วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
Sumonrat Khongsaenkham, Nattawut Tontiset, Varaporn Prempanichnukul

Download

12

การสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะเด่นด้านฟิสิกส์เพื่อทำนายการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Creation of a Physics Characteristic Test for Predicting Continuation of study Among Lower Secondary School Students.

ธัญญลักษณ์ จันทร์เปล่ง สมนึก ภัททิยธนี ฐิตาภรณ์เวียงวิเศษ
Thanyaluk Chanpleng Somnuek Phuttiyatanee Thitaporn Wiengwiset

Download

13

การปรับตัวของผู้ประกอบการโทรทัศน์ ให้อยู่ได้ในยุคทีวีดิจิทัล
Adaptation of Television Operators to the New Age of Digital TV

พรณรงค์ พงษ์กลาง
Pornnarong Pongklang

Download

14

พฤติกรรมการออมของครัวเรือน เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษากลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Savings Plan Behavior of Households Supporting an Aging Population: A Case Study of Chiang Mai Rajabhat University Population

พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
Philai Lertpongpiroon

Download

15

ประชาธิปไตยชุมชน: กระบวนการขับเคลื่อนสังคม
Community Democracy: a Society-Driven Process

ภาวินี รอดประเสริฐ, วราวุธ บุญศรี
Pawini Rotprasoet, Warawut Boonsri

Download

16

การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล: ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
Reasoned Argumentation: A skill for Surviving in the 21st Century

วนิดา ผาระนัด, ประสาท เนืองเฉลิม
Wanida Pharanat, Prasart Nuangchalerm

Download

17

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
Interactive E-Book Model.

ศิริพร น้อยอำคา
Siriporn Noiumkar

Download

18

ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับผลการดำเนินงานของธุรกิจOTOP ในจังหวัดร้อยเอ็ด
The Relationship between Strategic Planning and Operational Performance of OTOP Businesses in Roi-Et Province

สิรินาฏ ทองบ่อ, นริศรา สัจจพงษ์, และสันติภาพ สุขเอนกนันท์
Sirinat Thongbor,Narissara Sujchaphong, and Santiparp Sookaneknun

Download

19

ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับความเป็นมืออาชีพของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Relationship between Lifelong Learning and Professionalism of Bookkeepers in the Northeast

สิริรัมภา พวงพิลา, จุลสุชดา ศิริสม และณรัฐวรรณ มุสิก
Sirirumpa Puangpila, Julsuchada Sirisom and Naratthawun Musik

Download