วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Factors Affecting Participation in the Administration of Khohong Credit Union Cooperative Limited, Hat Yai District, Songkhla Province

อัศวเทพ ศุภเจริญกูล, เกษตรชัย และหีม
Asawatep Suphajaroenkool, Kasetchai Laeheem

Download

2

ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Opinion of a Community Committee towards Work Performance under Strategy Development of Muang Maha Sarakham Municipality, Muang District, Maha Sarakham Province

ริวรรณ โสหะ, สมเกียรติเกียรติเจริญ, เสาวลักษณ์นิกรพิทยา
Siriwan Soha,Somkiet Kietjareon, Sauwaluck Nikornpittaya

Download

3

มัสยิดในชุมชนทุ่งตำเสากับการบริหารตามหลักอิสลาม
Mosques in Thung Tum Sao and Islamic Administration

ณัฎฐา ประดิษฐ์, กิตติธัช ชูช่วย, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Nattha Pradit, Kittitat Chuchuay, Utai Parinyasutinun

Download

4

หมอลำหมู่ศิลปินภูไท : มิติใหม่ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
Mor lum Mu Sillapinphuthai : A New Dimension of Management of Social Technology.

อิทธิพล มะเสน และ กมล เสวตสมบูรณ์
Aitthiphon Masen and Kamol Sawetsomboon

Download

5

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิจัยแบบผสานวิธี
A Mixed Method Research Project: Developing Programs That Encourage Commitment to Learning for Students in Grades 7-9

พัชราพร สุทธิทักษ์, ญาณภัทร ศรีหะมงคล
Patcharaporn Suttitak, Yannapat Seehamongkon

Download

6

การวิเคราะห์ผู้เรียนและการทบทวนบทเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Learner Analysis and Tutorial effects on Learning Achievement

ดารณี เอื้อชนะจิต
Daranee Uachanachit

Download

7

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Organizational Culture Promoted by Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture

หทัยรัตน์ บุญมา , สิรินธร สินจินดาวงศ์, วราภรณ์ไทยมา
Hatairat Boonma, Sirinthorn Sinjindawong, Waraporn Thaima

Download

8

การประยุกต์ความรู้ทางอรรถศาสตร์ปริชานกับการสอนคำหลายความหมายในภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย
An Application of Cognitive Semantics to Chinese Polysemy Teaching for Thai Learners

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
Bunsikan Tangpakorn

Download

9

ผลกระทบของการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้อำนวยการกองคลังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Effects of Best Practice Planning on the Job Efficiency of the Finance Director at Higher Education Institutions in Thailand

ดวงใจ เผ่าเวียงคำ, นภาภรณ์ พลนิกรกิจ, ณัฐวงศ์ พูนพล
Duangjai Phaowiangkham, Naphaphorn Phonnikornkij, Nuttavong Poonpol

Download

10

ความต้องการมีส่วนร่วมและทัศนคติของชาวชุมชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
Needs and Attitudes of Local People toward Tourism Development of Ban Khrua Community

ปริศนา เพชระบูรณิน, ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
Prisana Phetcharaburanin, Thuntuch Viphatphumiprathes

Download

11

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขากับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนหัวเขาแดง
Ban Hua Khao Crab Culture Learning Center and Food Security in the Hua Khao Daeng Community

เกศกนก บุญเพชร, จิราพร แก้วขวัญทอง, พรพรรณ สกุลหงษ์,อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Keskanok Boonpech, Jiraporn Keawkwantong, Pornpan Sakulhong,Utai Parinyasutinun

Download

12

บทบาทการบริหารการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานพลังศรัทธาของพระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑโฒ)
The role of development based on the power of faith by Pra Tep Sittajarn(Noi Yannawutto)

เจษฎากรณ์ รันศรี, อลงกรณ์ อรรคแสง
Jessadakorn Runri, Alongkorn Akkasaeng

Download

13

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจเอกชน
Confirmatory Factor Analysis of Performance Success of Private Businesses

วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
Woraluck Lalitsasivimol

Download

14

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก่อนและหลังก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Predicting Land Use Change from Construction at Mahasarakham Campus

จตุรงค์ สมอาจ, สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี, ไพบูลย์ บุญไชย, บุศรินทร์ เอมโอช
Jaturong Som-ard, Savittri Ratanopad Suwanlee, Piboon Bunchai, Butsarin Aemaot

Download

15

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ถนนคนเดินอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
Creating A Guideline for Studying the Potential Development of a Walking Street in Khemmarat District Ubonratchathani Province

ปิยธิดา หงษ์ศรี, ลินจง โพชารี
Piyathida Hongsri, Linjong Pocharee

Download

16

ความสัมพันธ์ระหว่างความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Relationship Between Enthusiasm and Employees’ Performance at Hotels in Muang District Surat Thani Province

ชาลีนา นาฆาลอ, สุณีย์ล่องประเสริฐ, ธนายุภู่วิทยาธร
Chaleena Nakalor, Sunee Longprasert, Tanayu Puwitthayathorn

Download

17

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงานบทเรียนแสวงรู้
The Development of English Learners’ Competence with the Web Quest Project

ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
Natthapong Chanyoo

Download

18

แนวทางการป้องกันผลกระทบของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนทางการค้า และการประกอบอาชีพ
Impact Protection of Human Rights and Freedom ofTrade and Occupation

ปิยลักษณ์โพธิวรรณ์, กิตติกรณ์บำรุงบุญ, ชนินธร ม้าทอง, ณัฐภน ลิมปิเจริญ
Piyaluk Potiwan, Kittikorn Bamroongboon, Chanintron Mathong,NatthaponLimpijareon

Download

19

การรู้ทันสื่อ การรู้ทันตนเองกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
Media Literacy, Self -Awareness and Information Exposure Behavior on Social Media of University Students

กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
Gritsanaporn Prasitwisate

Download