วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ประสิทธิผลการนำนโยบายพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเทศบาลในภาคตะวันออก
The Effectiveness of Community Development Policy Implementation Based on the Principle of Sufficiency Economy Philosophy of the Municipalities in the Eastern Region of the Country

กัมปนาท พรพรหมวินิจ, เกษมชาตินเรศเสนีย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ
Kampanart Pornpromvinnij,Kasemchart Naressenie, Boonrueng Sriharun

Download

2

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กับความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อของข้าราชการพลเรือนสามัญ
The Problems of Relationship between Disciplinary Liability Based on Official Duties Negligence and Tort Liability when Official Duties Negligence Pertains to Civil Servants

กายสิทธิ์ แก้วยาศรี
Kayasit Kaewyasri

Download

3

บทวิเคราะห์ข้อขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลไกการแก้ไขปัญหา:ศึกษาเฉพาะกรณีที่ดินในเขตชลประทานทุ่งรังสิต
Review of Land use Conflicts and Resolution Processes: A Case Study of Land Use in Tung Rangsit Irrigation Area

กิตติกาญจน์ หาญกุล
Kittikan Hankun

Download

4

ระดับความรู้ในการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตรกร
Farmer’s Knowledge of Chemical Use

วราภรณ์ นันทะเสน,เก นันทะเสน
Waraporn Nunthasen, Ke Nunthasen

Download

5

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
The Participatory Development of an Ethnographic Museum to Promote Ethical Careers for Ethnic Youth in Learning Community School “Somdej-Ya” Mae Cheam, Chiang Mai

จรีพร นาคสัมฤทธิ์
Jareeporn Naksamrit

Download

6

ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบภายในและ ประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศไทย
The Relationship of Best Internal Audit Practices on Operational Effectiveness of Internal Audit Departments in Higher Education Institutions, Thailand

อมร โททำ
Amorn Thotham

Download

7

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด
Processes of 11th Grade Students’ Mathematical Concept Formation of Exponents in Classroom using Open Approach

นลินทิพย์ วงษาพัด, เกียรติแสงอรุณ, สมควร สีชมภู
Nalintip Vongsapat, Kiat Sangaroon, Somkuan Srichompoo

Download

8

การให้บริการการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
Enhancing Services for Extending Visa and Work Permits for Visiting Professors

นิภาวรรณ เจริญลักษณ์
Nipawan Charoenlak

Download

9

ผลของปัจจัยด้านเครือข่ายครอบครัว ชุมชน ความรู้ และประสบการณ์ ต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
Effects of Family and Community Network on Attitude towards Aging people in Chiangmai Province

บังอร ศิริสัญลักษณ์
Bangon Sirisunyaluck

Download

10

รูปแบบของเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย ศึกษากรณี ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง
The Transnational Human Trafficking Network Form in Thailand in Cases where Thailand is the Originating Country

พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Pattakorn Sasanasuphin, Piyaluk Potiwan

Download

11

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการแบบเปิด เรื่อง การวัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The development of Open Approach Mathematical Learning Activities on the topic of Measurement for Grade 4 Students

พลอยไพลิน บุบผาชาติ, พิศมัย ศรีอำไพ
Ploypailin bubphachart, Pissamai Sri-ampai

Download

12

แบบการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
1st Grade Students’ Problem Solving Types in Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach.

ภัสติญา พงศ์อร่าม, เอื้อจิตร พัฒนจักร
Pattiya Pong-aram, Auijit Pattanajak

Download

13

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำเกษตรประณีต
Lifestyle Following the Sufficiency Economy Philosophy with Delicate Farming (Kasetpranit)

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
Wilailak Ratanapeantamma

Download

14

การสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ
Income Security for the Elderly

สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
Sathitpong Thanaviriyakul

Download

15

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมกับประสิทธิผลการดำเนินงานของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป
Green Supply Chain Management and Effectiveness of Small and Medium Enterprises in the Agro-Industry

นลินรัตน์ จันทร์น้อย, นาถรพีชัยมงคล
Nalinrat Jannoy, Nartraphee Chaimongkol

Download