วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดสภาพคล่อง และการวัดความสามารถในการทำกำไรที่มีผลต่อผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relationship between the Liquidity Ratios and Measure of profitability with Expected Return of the Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand.

ปุริญปรัชญ์ บัวคำ, พรนภา ปุนริบูรณ์,อุษา จันทร์เจริญ, กฤษฎา แซ่เท้ม,จิรายุ ตันเสถียร,ปฐมเทพ ไชยศล, สุภาพรรณ ยางธิสาร, ทับทิม ทุมรี,อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์,
Purinpatch Buakham, Pronnapa Punriboon, Usa Janjaroen, Kritsada Zatem,JirayuTansathien, Patomthap Chaiyusol, Supaphan Yangtisan,Thapthim Toomaree,Apisak Jaerlasukon

Download

2

ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการวัดผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Effects of Ratios Finance on Expected Return of the Listed Companies on Stock Exchange of Thailand.

กัญญาณัฐ ถินถาวร, ณัจฐลักษณ์ จันทร์มาลา, นภาพร สอนสมนึก, บุษดี โคตรพรหม, อรอนงค์ วงศ์เครือศร, ชนินทร สันติไกลวินิจ, ภานุ ฟักแก้ว, ภักพิไล บุญภาพ,อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์
Kanyanat Thinthawon, Nachthalak Chunmala, Napaporn Sornsomnuek, Budsadee Khotprom, Onanong Wongkruason, Chanintorn Santiklaiwinit, Pakpilai Boonphap, Panu Fakkaew, Apisak Jaerlasukon

Download

3

โครงสร้างอำนาจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมชุมชนกรณีศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
The Power Structures Related to Decisions on Community of Participation : A Case Studies Infrastructure Development of Huai Mek Municipality Huai Mek District, Kalasin Province.

จักรกรด บุตรกุล, สักรินทร์ แซ่ภู่, ธราวุฒิ บุญเหลือ
Jakkroad Butkul, Sakkarin Sapu, Tharawut Boonlua

Download

4

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพชุมชนคนเลี้ยงช้างโบราณ กรณีศึกษา : บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
An Investigation of Impacts of Physical Environment Changing in Ancient-Mahout Community Case Study: Takrang Sub–District, Thatoom District, Surin Province

จักรวาล พรหมบุตร, ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
Jakawan Prombut, Thawon Niyompanitpatana

Download

5

การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ5R ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
A Critical Reading Development in Matayomsuksa 5 Students Using SQ5R Method via Newspapers

จิตติกานต์ คำมะสอน, ธนวิทย์ ไชยสุข, กันตภณ สำแดงเดช
Jittikarn Khummasorn, Thanawit Chaiyasuk, Kantabhon Samdeangdej

Download

6

แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในแบบชี้แนะสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
The Guidelines for Coaching Internal Supervision Operation for Schools Under the Office of Secondary Education Service Area 24

แจ่มนภา ล้ำจุมจัง, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
Jamnapa Lamjumjung, Maliwan Noibutip

Download

7

แนวทางการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการของผังเมืองรวมชุมชนบึงกาฬภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด
Integrated Development Guideline of Bueng Kan City Plan Under Smart Growth Concept

ฉัตรชัย ข่วงทิพย์, พลเดช เชาวรัตน์, ดิฐา แสงวัฒนะชัย
Chutchai Khoungtip, Pondej Choawarat, Dita Sangvatanachai

Download

8

ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาคม ในช่วงปี พ.ศ.2550– 2555
Relationships between The Success of Sub-district Administrative Organization development Plan with People’s Participation in process of Civil Society, during 2007-2012.

ชนะ จิณารักษ์, สักรินทร์ แซ่ภู่
Chana Jinarag, Sakkarin Sapu

Download

9

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
Guidelines for the Management of Pre-school Development Centers Under Local Administrative Organization in Khon Kaen Province

ทองลักษณ์ ทัดทา, กาญจน์ เรืองมนตรี, พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว
Thongluk Thadtha, Karn Ruangmontri, Phongsuk Phukabkhaw

Download

10

การสอนการเขียนแบบเน้นประเภท: วิเคราะห์ระบบข้อความหลักในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงอธิบาย
Genre-based Writing Instruction: Theme Analysis of EFL Expository Essays

ประไพ จันทราสกุล
Prapai Jantrasakul

Download

11

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยเพื่อการจัดการด้านผังเมืองกรณีศึกษา :การจัดการความเสี่ยงด้านน้ำท่วมในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Risk Management Related to Flooding for Urban Planning Management: Case study of the Flooding Risk Management in the Comprehensive Area Plan of Ubon Ratchathani-Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province, Thailand

รัชนีกรณ์ สารส, สักรินทร์ แซ่ภู่, ธราวุฒิ บุญเหลือ
Rarchaneekorn Saros, Sakkarin Sapu, Tarawut Boonlua

Download

12

นโยบายอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
Thailand’s Desirable Higher Education Policy

รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์, สมบูรณ์ สุขสำราญ
Ratchaneewan Dangwilailux, Somboon Suksamran

Download

13

นิทานพื้นบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Folk Tales of Thai Dam at Ban Na Pa Nard, Tambon Kao Kaew, Amphoe Chieng Khan, Changwat Loei

ศาริศา สุขคง
Sarisa Sukkhong

Download

14

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ
Legal Problems and Obstacles in Wetland Protection

ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
Suphawut Mokmethakul

Download

15

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับแผนพัฒนาและป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลคำบง จังหวัดกาฬสินธุ์
A Study of Land Use Surrounding Industrial Facility Area Preparing for Physical Environment Protection and Development Plan Proposal: Case Study of Tambon Kham Bong Municipality, Kalasin Province

สนั่น สุระพันธ์, ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
Sanan Surapan, Thawon Niyompanitpatana

Download

16

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
Model Development Competency Development of Basic School Directors Under Roi-Et Educational Service Area Office 1

สมาน แก้วคำไสย์, เฉลย ภูมิพันธ์, ยุวธิดา ชาปัญญา
Saman Keawkamsai, Chalei Phoompan,Yuwathida Chapanya

Download

17

การพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาดนตรีกับชีวิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Information Technology for Support Online Learning in Music and Life Course Mahasarakham University

สยาม จวงประโคน
Sayam Chuangprakhon

Download

18

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งไปยังประเทศจีน
Legal Measures to Promote the Export of Frozen Instant Food to China

สุกัลกฤต ลักษณ์วงศ์, สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
Sugul Kritalukvong, Suchin Kritalukvong

Download

19

ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยาเพื่อเรียกร้องสิทธิการทำประมงในกว๊านพะเยา
Social Movement of Kwan Phayao Local Fishery Network for Right Fishery in Kwan Phayao

อัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์, สมศักดิ์เกี่ยวกิ่งแก้ว
Auttachai Aueyingsak, Somsak Keawkingkeo

Download

20

อัตลักษณ์ที่ปรากฏในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉายของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Identities Emerging From the Sets of Dramatic Arts Creation Concerning Chuichai of the Department of Performing Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University.

อุรารมย์ จันทมาลา, ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Ourarom Chantamala, Thanyalak Moonsuwan

Download

21

การศึกษาและสร้างสรรค์พุทธศิลป์ในวัดสีสะเกด/หอพระแก้ว/พระธาตุหลวง/ประตูชัยเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในศิลปะรูปแบบโพสต์อิมเพรสชันนิซึม
A Study and Creativity of Buddhist Arts in the Wat Si Saket / Hor Phakeo Museum / Pha That Luang / Vientiane Victory Gate, Lao PDR in Post-Impressionism Arts

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
Sathit Thimwatbunthong

Download