วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ความรางเลือนที่ไม่เลือนราง: ภาพลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของการแต่งหน้าผู้ประกาศข่าวไทย
Dim but not Vanish: Image and Convention of Makeup for Thai News Announcers

กฤษณ์ คำนนท์
Krit Kamnon

Download

2

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อของเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
A Study of Vietnamese Youth’s Desire for Continuing Education

ฐนพรรณ ธูปหอม, กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช, สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
Thanaphan Toophom, Kannatha Phongpiriyavanich, Sutthiluck Sawanyavisuthi

Download

3

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเมโลเดียน สำหรับชมรมดนตรีโรงเรียนบ้านคำสมอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
The Development of a Melodica Learning Activity Package for a Music Club at Ban KhamSamor School, Khueang-Nai District, Ubon Ratchathani

ธนกฤต แสนทวีสุข, สยาม จวงประโคน, วัชระ หอมหวล
Thanakrit Santhaweesuk, Sayam Chuangprakhon, Watchara Homhuan

Download

4

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
A Study of Factors Correlated with Lecturers Motivation for Research Production of Hatyai University

ปัญจา ชูช่วย, สุมนฑา วงศ์งาม
Punja Chuchuay, Sumontha Wongngam

Download

5

ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Supply Chain of Organic Rice in Suphan Buri Province

มานิดา เชื้ออินสูง, โภคทรัพย์ พุ่มพวง, พรพิมล นามวงศ์
Manida Chuea-Insoong, Pokasarp Poompuang, Pornpimon Namwong

Download

6

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย จังหวัดตรัง
Effectiveness of Promoting Health Literacy on the Health Literacy, Prevention and Control of Dengue Haemorrhagic Fever and Aedes Aegypti Larval Indices, Trang Province

วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, กนกพรรณ พรหมทอง, มนตรี รักภักดี
Wararat Tiparat, Kanokpan Promtong, Montree Rakpakdee

Download

7

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักภาษีอากร
How to reimburse medical expenses correctly according to tax principles

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
Sirirut Jaensirisak

Download

8

คุณลักษณะที่เป็นจริงและความคาดหวังของครูที่ดีในความคิดเห็นของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
The Actual Characteristics and Expectations of Good Teachers in The Opinions of People Successful in Life

สุธิดา เลขะวัฒนะ, ฉวีวรรณ พลสนะ, วิรัตน์ พงษ์ศิริ
Sutida Lekawattana, Chaveewan Ponsana, Wirat Phongsiri

Download

9

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยบิวด์ไบรท์ ในประเทศกัมพูชา
The Analysis of External Business Environment Affecting Entrepreneurial Intention of Build Bright University Students, Cambodia

Tokla Moeut, ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์, อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
Tokla Moeut, Chonnatcha Kungwansupaphan, Ubonwan Suwannapusit

Download

10

การวิเคราะห์ปัญหาและมาตรการรับมือของวัฒนธรรมเหมียวในสถานศึกษา
An Analysis of the Problems and Countermeasures of Miao Song Culture in Education

ซู เหวิ๋นเจี้ยน, พีรพงศ์ เสนไสย, วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา
Zhou Wenjian, Peerapong Sensai, Watcharanon Sangmuenna

Download