วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการหล่อเทียนพรรษา ผ่านลวดลายช่างโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
A Study of Local Wisdom Transmission of Sculptin Buddhist Buddhist Lent Candle Through Nonsung Artist's Pattern in Nonsung Sub-Pistrict,Nonsung District, Nakhonratchasima Province

ชื่นกมล อ้วนสูงเนิน
Chuenkamon Uansungnoen

Download

2

ปัญหาทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Legal Problems of Thai Labour Relation Laws after Accessing to ASEAN Community

ธีรศักดิ์ กองสมบัติ
Teerasak Kongsombut

Download

3

การศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมจากนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ เรื่อง เมียน้อย
Mianoy: A Study of the Adaptation of Novel into Television Drama

วิภาวรรณ สมุทรักษ์, อนุชิต สุวรรณปัต, สุพิชฌาย์ นพวงศ์ณ อยุธยา
Vipawan samutruk, Anuchit Suwannapat, Supitcha Noppawong Na Ayuttaya

Download

4

ผลกระทบของการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการเจริญเติบโตขององค์กรของธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทย
The Effect of Product Management and Organizational Growth of Food Supplement Businesses in Thailand

วรรณชนก ขามช่วง, นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพงศธร ตันตระบัณฑิตย์
Wanchanok Kamchaung, Nuanlaong Attharangsan and Pongsatorn Tantrabondit3

Download

5

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้รูปแบบออนไลน์ผสม
Research and Development of the Online Blended Course in Practical English Phonetics

ศุภมาส เกตุเต็ม, กมลทิพย์พลบุตร
Supamas Kettem, Kamolthip Phonlabutra

Download

6

การคัดเลือกตัวชี้วัดผลการดำ เนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Selection of Performance Indicators According to the Educational Criteria for Performance Excellent (EdPEx) of the Faculty of Veterinary Science Mahidol University

สุพัตรา ชาวสวน
Supattra Chowsuan

Download

7

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรง ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Learning Activities by Direct Instruction Model and Cooperation Learning STAD Technique focusing on Students Skills, Learning Achievement and Attitude to Word Thai Dancing Subject in Prathomsuksa 6

เสาวรี ภูบาลชื่น
Saowari Phubanchuen

Download

8

กลวิธีการเร้าอารมณ์สะเทือนใจในเหตุการณ์สวรรคตจากเรื่องเล่าในพระบาท สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Deeply Moved and Emotional Arousing Techniques in the Decease Event from Narratives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Great

อัควิทย์ เรืองรอง
Akhawit Ruengrong

Download

9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของของเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดตรัง
Factors Related to Smoking Among Youths in Trang Educational Institutes

อรุณี ชุนหบดี, ธิดารัตน์ สุภานันท์, กาญจณา พรหมทอง
Arunee Chunhabordee, Tidarat Supanan, Kanchana Promtong

Download

10

แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้านำ เข้ามือสอง กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Guildlines for Developing the Second-Hand Imported Goods Market Case Study of Mapraw Market in Amphoe Mueang, Yala Province

อุษณีย์ พรหมศรียา, ลาวัณย์พงษ์สุวรรณศิริ, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, ชฎาภรณ์ สวนแสน
Usanee Promsriya, Lawan Pongsuwansiri, Farida Aellahi, Chadaporn Suansaen

Download