วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
The Construction of Work Pieces Used to Create form Measurements, Turning, and Forming Work Pieces in a Course of Basic Machine Tools for Students with a Vocational Certificate.

โกสินทร์ ไชยมงคล, อาทิตย์ อาจหาญ, อพันตรี พูลพุทธา
Kosin Chaimongkol, Artit Athan, Apantee Poonputta

Download

2

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of Reading and Writing English by Management Using Cooperative Learning Management of Pratomsuksa VI

ญาณินทร ไชยสงค์1, ฐิติวรดา พลเยี่ยม
Yaninthorn Chaisong , Titiworada Polyiem

Download

3

ข่มขืนกระทำชำเราและอนาจารโดยการล่วงล้ำ
Rape and Obscenity by Intrusion

ณิชา ป้องขวาเลา
Nicha Pongkhualao

Download

4

การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งของไทย
Public Private Partnerships in Thai Electric Rail Transit System

บูรณจิตร แก้วศรีมล
Buranajit Keawsrimol

Download

5

คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0*
The Virtue of Human Resources Development of School Administrators’ Ethics in Thailand 4.0 Era

ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์, ธีรังกูร วรบำรุงกุล
Patipan Kittinanthawat, Theerangkoon Warabamrungkul

Download

6

โปรแกรมพัฒนาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
Teacher Development Program for Learning Design to Enhance Creativity in Students at Schools under the Secondary Education Service Area Office 21

ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์
Patteera Pleumjit, Napatsawan Thanaphonganan

Download

7

การสร้างคำสมาสในไตรภูมิกถา
Formation of Pali and Sanskrit Compound Words in Traibhumikatha

ศราวุธ หล่อดี, พงค์ศิริ อ้นนอก
Sarawut Lordee, Pongsiri Aonnog

Download

8

ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Consumers, Attitudes Towards Online Marketing Communication of Consumer Products and Service in Mueang District, Kanchanaburi Province

ศุภลักษณ์ ฉินตระกาล, กานต์พิชชา รุ่งเรือง, ธนพล รัตนวงศ์คำ, สุทธิญา นิสารธัญยุ
Suphalak Chintrakan, Kanpitcha Roungreung, Tanapon Rattanawongham,Suttiya Nisantunyu

Download

9

โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
Teacher Development Program for Measurement and Evaluation of Schools under the Secondary Education Service Area Office 26

สิทธิชัย ใจสุข, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์
Sittichai Jaisuk, Napatsawan Thanaphonganan

Download

10

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
Practical Guidelines for Improving the Quality of Life of Elderly People by Community

ยุภาพร ยุภาศ, อาภากร ประจันตะเสน
Yupaporn Yupas, Apagorn Prachantasena

Download