วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมศึกษากรณีการทำประกันชีวิต
Consumer Protection in Unfair Contract Issues Case Study: Life Insurance

จิรสุดา ไชยทุม
Jirasuda Chaiyatum

Download

2

ความพร้อมของชุมชนในการจัดการปัญหามารดาวัยรุ่น กรณีศึกษา : ชุมชน จังหวัดลพบุรี
Analysis of Community Readiness Model: Complementary Approach of Adolescent Mother Pregnancies in Lop Buri Province

ชนบท บัวหลวง, ญานันท์ ใจอาจหาญ
Chonnabot Bualuang, Yanan Chai-ardhan

Download

3

การจัดการระบบโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์
Management of a Logistics System at Community Enterprises: A Case Study of Organic Jasmine Rice Communities in Surin Province

ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์, เพ็ญนฤมล จะระ
Chonnatcha Kungwansupaphan, Pennarumon Chara

Download

4

การสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
Construction of a Civil Society Organization Network at District Level. A Case Study of Yang Si Surat District, Maha Sarakham Province.

ชวลิต ทิพม่อม, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Chawalit Tippamom, Thanapauge Chamaratana

Download

5

การดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่งกรณีผู้เสียหายหลายรายในประเทศไทย
Class Action Civil Lawsuits by Victims in Thailand

เดือนเด่น นาคสีหราช
Dauenden Nakseeharach

Download

6

ความคาดหวังของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
Expectations of Entrepreneurs in Kanchanaburi Province Towards Kanchanaburi Rajabhat University as a Local University

นิรุตต์ จรเจริญ
Nirut Jorncharoen

Download

7

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อจัดพอร์ตโฟลิโอสำหรับการวางแผนเกษียณอายุ
Investment Strategies for Planning a Retirement Portfolio

ผุสดี พรเกษมศาสตร์, เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์
Pusadee Pornkasemsart, Benjalux Sakunasingha

Download

8

ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
Factors Affecting Career Decisions in Bachelor Programs of Mahasarakham University.

ภาณุวัฒน์ สว่างแสง
Phanuwat Sawangsang

Download

9

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ “ผญา” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
The Development of Programmed Instruction by Using “Phaya” to Support the Character of Learners Along 12 Basic Morals in Learning on the Topic “Buddhism” in Social Studies, Religion and Culture Department of Prathom Suksa

มลิวรรณ เขจรศาสตร์
Maliwan Khejonsart

Download

10

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
A Model of Active Learning-Based Instructional Management to Enhance Physical Education Students’ Learning Management Skills in the Faculty of Education, Institute of Physical Education Lampang

ธารทิพย์ ขัวนา, ขวัญชัย ขัวนา, เสาวภา นิรุตติวัฒน์
Tanthip Khuana, Khwanchai Khuana, Saowapaa Niruttiwat

Download