วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิต
A Study of State, Problems and Guidelines for Development of Personnel Management in Demonstration School.

กัลยาณี ทบเทิบ, จตุพร เพ็งชัย, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
Kanlayanee Thobtherb, Jatuporn Pengchai, Chaiyuth Sirisuthi

Download

2

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
Workplace Accidental Preventing Behavior of Factory Workers in Mahasarakham Province

จุฑามาศ คชโคตร, ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
Juthamas Kochakot, Siranee Intaranongpai

Download

3

ตับนกออร์เคสตร้า
Tub Nok Orchestra

ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี
Narongruch Woramitmaitree

Download

4

การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
The Project to Construct a Cultural Heritage Map with Participation from the Community of Nong Khu Khad Sub-District, Borabue District, MahaSarakham

ดิฐา แสงวัฒนะชัย, อำภา บัวระภา, เมทินีโคตรดี
Dita Sangvatanachai, Umpa Buarapa, Mathinee Khotdee

Download

5

โปรแกรมการออกกำลังกาย 30 นาที ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง
Effect of 30 Minutes Exercise Programs on Health – Related Physical Fitness and Balance for Female Elderly.

สาธิต สีเสนซุย, ชัยรัตน์ ชูสกุล
Satit Seesensui, Chairat Choosakul

Download

6

การพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์เพื่อวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of A Situation Test for Measure Ability of Adversity Quotient (AQ) of Grade 4 Students

ปัทมา นาแถมเงิน, ทัศน์ศิรินทร์สว่างบุญ, กุลภัสสร ศิริพรรณ
Pattama Natamngern, Tatsirin Sawangboon, Kulpatsorn Siripun

Download

7

ระบำนบบูชิตวิศิษฏศิลปิน : นาฏยประดิษฐ์เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
Nop Buchit Wisit Silapin Dance : The Creative Drama in honour of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Pattamawadee Chansuwan

Download

8

องค์ประกอบของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Factors of Inquisitive for Learning of High school Students in UpperNortheast of Thailand

พจมาน พิเดช, บุญชม ศรีสะอาด
Potchamarn Pidech, Boonchom Srisa-ard

Download

9

การประเมินผลตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงจังหวัดกาฬสินธุ์
The Evaluation of the Teacher Development Project Using Coaching and Mentoring Process in Kalasin Province

พิทยาภรณ์ บรรณาลัย, ญาณภัทร สีหะมงคล
Pittayaporn Bunnalai , Yannapat Seehamongkon

Download

10

พิธีไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลปะ : กระบวนการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และรหัสหมาย ในพิธีกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมคนศิลปะ
Wai Kru- Krob Kru Ceremony of Artisans: Process of Creating a Sacred Space and Decoding Definition in Rituals for Making Social Network of Arts People.

เมตตา ศิริสุข
Mateta Sirisuk

Download

11

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การส่งเสริมการขายกับผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Relationships between Sales Promotion Strategies and Marketing Performance of Car Dealer Businesses in Northeast Thailand

พีรธณัฏฐ์ อุดมผล, นริศรา สัจจพงษ์, อรวรรณ วรานันตกุล
Pheethanat Udomphon, Narissara Sujchaphong, Orawan Waranantakul

Download

12

การพัฒนาแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
The Development of Critical Thinking Test and A Construction of Life Skill Scale For Grade 6 Students On The Office of Udonthani Primary Education Service Area 2.

วงเดือน หาญณรงค์, อรนุช ศรีสะอาด
Wongduan Hannarong , Oranuch Sisa-at

Download

13

ความคาดหวังทักษะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้
Desirable Skills Expectation of Entrepreneurs in Southern Area

วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นุกูล ชิ้นฟัก
Woraluck Lalitsasivimol, Nukool Chinfuk

Download

14

เขล้ง : ดนตรีชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Kleang : The musical instrument of Tribal Hmong at Bann Huaysainue, Nakhonthai District, Phisanulok Province.

วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
Vitchupong Worasatkul

Download

15

การศึกษาความต้องการบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Need Assessment for Information Science Graduate Student in 21st Century

วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
Wilawan Phornphatcharaphong

Download

16

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ (พ.ศ.2494-2559) : การศึกษากลวิธีทางภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
The Royal Speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the Occasion of the New Year (BE 2494-2559) : The Study on Linguistic Strategies in Pragmatics Aspect

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
Sittitam Ongwuttiwat

Download

17

ผลการฝึกกายบริหารด้วยแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
The Effects of Mae Mai Muay Thai and Look Mai Muay Thai Training Program on Physical Fitness of Level Two Students

สุทธิพงศ์ ภูเก้าแก้ว, ดวงไกร ทวีสุข
Duaggrai Tawesuk1 Suthipongse Phukaokaew

Download