Journal of Humanities and Social Sciences

JOURNAL DETAILS

The journal of Humanities and social sciences is the journal aim to distribute scholarly works and research valuable to the development of academic knowledge in Humanities and Social Sciences field. All article will be reviewed by professional reviewers from both outside and inside Mahasarakham University in order to meet the international standard. ISSN 2672-9733 (Online)


Download FullPaper    Back

Articles

Journal of Humanities and Social Sciences

No.

Name

Author

Page

File

1

การจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิสังคมภูมิวัฒนธรรมเพื่อการสอนสังคมศาสตร์
Geo-Socio-Cultural Learning Sites Management for Teaching Social Sciences

จรีพร นาคสัมฤทธิ์ , ปนัดดา ลาภเกิน , บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี , อารมย์ จันทะสอน , ปัญญา ไวยบุญญา , ประภัสสร ยอดสง่า , ศศิธร โคสุวรรณ
Jareeporn Naksamrit , Pannada Larpkern , Boontida Muangsrimuangdee , Arom Jantasorn , Panya Waiboonya , Prapatsorn YodsaNga , Sasithorn Kosuwan

5-19

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Factors Affecting to the Learning Skills in the 21st Century among Mahidol University’s Undergraduates

โชติมากานต์ ไชยเยศ , ปานวาด ปรียานนท์ , นงลักษณ์ โพธิ์น้อย , พรเพ็ญ ทองกันยา
Chotimakan Chaiyes , Panwad Preeyanont , Nongluk Phonoi , Pornpen Thongkanya

20-33

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

3

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารสนเทศนักเรียน (SIM) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
Development of a Student Information Management (SIM) Program to Improve the Efficiency of the Student Support System at Kuthong Pittayakom School under the Mahasarakham Secondary Education Area Office

ชัดสกร พิกุลทอง
Chudsagorn Phikulthong

34-46

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

4

ชาวจีนในมาเลเซีย: การเข้ามาและการตั้งถิ่นฐาน
Chinese in Malaysia: The Arrival and Settlement

ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
Chaiwat Meesanthan

47-59

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

5

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
Potential Development of Community Administration and Management around Si Thep Historical Park

ณัฐแก้ว ข้องรอด
Nuttakaew Khongrod

60-72

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

6

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน “HTS STEP MODEL” สู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
The Development of a School Management Model “HTS STEP MODEL” to Become a Quality School at Ban Huai La School, Ban Hong District, Lamphun Province

นิรัญ เหลืองอร่าม
Nirun Loungaram

73-89

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

7

ผลกระทบของคุณภาพชีวิตที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
Effects of Quality of Life on the Sustainable Development of the Elderly in the 21st Century

นาวา มาสวนจิก , ปิยะวรรณ ยางคำ , อัจฉรพร เฉลิมชิต , กชนิภา วานิชกิตติกูล , พรวดี รักษาศรี , อมร โททำ
Nava Masaunjik , Piyawan Yangkham , Auscharaporn Chalermchit , Kotchanipa Wanichkittikul , Pornwadee Ruksasri , Amorn Thotham

90-102

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

8

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
A Causal Model of Factors Influencing English Language Achievement of Grade 6 Students in Roi-Et Primary Educational Service Area Office 2

ปัญญาพร พันทองคำ , สุชาติ หอมจันทร์ , นิยม อานไมล์
Panyaporn Pantongkam , Suchart Homjan , Niyom Arnmai

103-115

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

9

จิตรกรรมภูมิทัศน์ทะเลน้อย: ความสมดุลแห่งสุนทรียศิลป์
Landscape Painting at Talay Noi: Balance of Aesthetics

ปัทมาสน์ พิณนุกูล
Patamas Pinnukul

116-127

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

10

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวาน
Self-care Behavior to Delay Chronic Kidney Disease among Diabetes Patients

พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ , สมจิต แดนสีแก้ว , วีระศักดิ์ อเนกศักดิ์
Panarat Satsanasupint , Somjit Daenseekaew , Weerasak Aneksak

128-139

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

11

คุณค่าศีลธรรมสากลบนโลกไร้พรมแดนอันไร้ซึ่งรัฐบาลโลก: จากสิทธิมนุษยชน สู่การขับเคลื่อนปทัสถานใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยาวชนคนรุ่นใหม่
Universal Moral Value on Global World without the World Government: From Human Rights to New Norms on Climate Change of Young Generation

เผ่า นวกุล
Phao nawakul

140-160

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

12

ความหมายและองค์ประกอบของความไม่พึงพอใจในเรือนร่างของวัยรุ่น
Meaning and Composition of Body Dissatisfaction in the Teenager

สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, รังสรรค์ โฉมยา , กรรณิกา พันธ์ศรี , อารยา ปิยะกุล
Sukirin Amadbundit, Rungson Chomeya , Gunniga Phansri , Araya Piyakun

161-174

Download

Published by Mahasarakham University. This is an open access article under the CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)