วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการทำประกันภัยพืชผลในตำบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง ประเทศไทย
Rice Farmers’ Need for Crop Insurance in Nakaosia Subdistrict in Southern Thailand’s Trang Province

กฤติยา ดวงมณี, ณัฐกมล กลิ่นหอม, จิรพร เทพศิริ, ธิญาภา สังข์ทองกูล, กาญจนา ดวงแก้ว
Krittiya Duangmanee, Natkamol Klinhom, Jiraporn Thepsiri, Thiyapa Sangtongkul, Kanjana Duangkaew

Download

2

การศึกษาความรู้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษา
The Study of Desirable Graduate Knowledge in the Perspective of Instructors of Vocational Education Institutions

จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์, สมหมาย สงบาง, ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์, อัตพล บุบพิ
Chongsin Sookoomjariyapong, Sommai Songbang, Yongyuth Sirisriphet, Attaphol Bubpi

Download

3

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
Academic Administration Affecting the Quality of Learners of Private Schools in Roi Et Province

จีรวัฒน์ ภูอาบทอง, สมใจ ภูมิพันธุ์, ภัทรวรรณ คำแปล
Chirawat Pooapthong, Somjai Pumipuntu, Phattrawan Kamplae

Download

4

ผลกระทบของการเรียนรู้นวัตกรรมในการทำงาน ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Impact of learning and innovation in work on the quality of service of financial Scholars and Accounting at Mahasarakham University

จุฑาลักษณ์ สาโรจน์ รักจรรยา
Jutaluck Sarose Rukchanya

Download

5

เศรษฐกิจแบบฝังแฝงในสังคมการเมืองที่เป็นธรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลจังหวัดศรีสะเกษ
Embedded Economy in Fair Political Society of the Mun River Basin of Sisaket Province

ประจวบ จันทร์หมื่น
Prajuab Janmouean

Download

6

การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ของนักศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
A Study of Opinion and Satisfaction of Students of Active Learning Teaching and Improvement of Smart Classroom Development of Suranaree University of Technology

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น, อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
Peerasak Jiwtan, Apinya Limsuwat

Download

7

นวัตกรรมการสอนกระบวนวิชาจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สู่ EEC
Teaching Innovation in Volunteer Sprits for a Social Development Course for Developing Working Essential Skills towards EEC of Burapha University Students

ภัทรมนัส ศรีตระกูล
Phattharmanat Sritrakul

Download

8

แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
A Guideline for the Development of the Community Enterprise in the Upper Northeastern Region of Thailand

วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท, พีระนันท์ คำาบอนพิทักษ์, กมณทิพย์ ชูประทีป, คมกริช สนิทชน, อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญน์, สิริขวัญ บุญจันทร์
Watchirachai Wetchaninnart, Phiranan Khambonphitak, Kamonthip Choopratheep, Kachakhit Sanitchon, Anusak Ratanakanokkan, Sirikwan Boonchan

Download

9

แนวทางการแสวงหาความรู้ทางการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย
Strategic pursuits Auditor has confidence in the work of the Cooperative Auditor in Thailand

วิไลวรรณ ศรีหาตา
wilaiwan srihata

Download

10

คุณภาพสังคมกับความเป็นพลเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Social Quality and Democratic Citizenship of Students of Rajabhat Maha Sarakham University

ศิริพงษ์ ทองจันทร์, สาวิตรี ชุ่มจันทร์
Siripong Thongchan, Savitree Chumchan

Download