วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาสถาบันครอบครัวตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
The Development of Family Institution Somdet Phra Buddhakosajarn (P. A. Payutto)

กาญจนา ต้นโพธิ์
Kanchana Tonpo

Download

2

บทเรียนชีวิตจากแม่
Life Lessons from Mother

นิติพร เจริญแพทย์
Nitiporn Charoenphat

Download

3

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน รายวิชาอ่านโน้ตสากลวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว
The Development of Instructional Multi-Media for Teaching of Sight-Singing Class at Art Education College, Lao PDR

คำเงิน ผาสุก, สยาม จวงประโคน
Khamngeun Phasouk, Sayam Chuangprakhon

Download

4

การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการจากองค์กรการเงินระดับฐานราก*
The Right’s Protection of Microfinance Client

จิรนันท์ ไชยบุปผา, ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
Jiranan Chaibubpa, Chaleerat Mahasakkakun

Download

5

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นำเชิงนวัตกรรม
Guidelines for Development: Characteristics of Innovative Leaders

นิสรา ใจซื่อ
Nissara Jaisue

Download

6

พิธีกรรมเหยาของหมอเหยาในหมู่บ้านกุดหว้าตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Yao Ceremony of Yao Healer in Kud Wa Village Kud Wan District, KuchiNarai District, Kalasin Province.

ปิยาภรณ์ แสนศิลา, จริยา สีทา, มนันยา เสรีมานะกิจ, พรพระคุณ ลมงาม
Piyaporn Sansila, Chariya Sithar, Mananya Sereemanakit, Ponprakoon Lomngam

Download

7

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 20: กำเนิดและพัฒนาการของสำนักอันนาลส์ ค.ศ. 1929-1945
Change in the French Approach to History in the 20th Century: The Making and Development of the Annales School, 1929-1945 A.D.

มิตต ทรัพย์ผุด
Mit Sapphud

Download

8

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting the Development Model of Recreational Activities and Tourism of Elderly in Pathum Thani Province

สมคิด สวนศรี, มธุรา สวนศรี, พัชรินทร์ จึงประวัติ, พิมพิกา ทองรมย์
Somkid Suansri, Matura Suansri, Patcharin Jungprawate, Pimpika Thongrom

Download

9

วิเคราะห์การสูญคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในคำเรียกสิ่งแวดล้อมทางทะเล
An Analysis of the Lexical Loss in Southern Thai Language in Terms of Words Used in Marine Environment

รัชนีฉาย เฉยรอด
Ratchaneechay Choeirod

Download