วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก
Development of a Campaign to Reduce Alcohol Consumption in the Eastern European Drinking Water Community Network

เฉลิมเกียรติ จอมแก้ว
Chalermkait Jomkaew

Download

2

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย*
Quality Inspection of an Integrated Science Process Skills Test for G10-12 Student

กุลนิดา ศรีคำเวียง, พงศ์เทพ จิระโร, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
Kunnida Srikamwiang, Pongthep Jiraro, Sakesan Tongkhambanchong

Download

3

สุขภาวะของครอบครัวในบริบทของสังคมไทย : โมเดลเชิงสาเหตุ และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม*
Family Well Being in the Context of Thai Society: Causal Modeling and Comparison of Differences Between Groups

เกษมสันติ์ รจพจน์, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
Kasemsan Rojchaphot, Sakesan Tongkhambanchong, Warakorn Supwirapakorn

Download

4

วิเคราะห์องค์ประกอบส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอำเภอเมืองขอนแก่น
Factor Analysis for Private Nursery’ Service Marketing Mix in Amphoe Mueang, Khon Kaen

ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย, ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ, ดากาญ์นดา อรัญมาลา
Thitaree Durongdumrongchai , Chatchanum Nitiwattana, Dakanda Arunmala

Download

5

ปัญหาการสืบพยานในคดีอาญาของศาล ศึกษากรณีการสืบพยานเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาโดยพลการ และการสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลย
Examination of Evidence in Criminal Cases: Case Study of Examination of Additional Evidence During an Arbitrary Trial and Examination of Evidence for the Confession of the Accused Person

ณิชา ป้องขวาเลา, ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
Nicha Pongkhualao, Tripetch Jimahuema

Download

6

การพัฒนาแนวทางการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
Developing Guidelines for Administration of the Philosophy of Sufficiency Economy (Local Sufficiency School) for Municipal Schools in the Provincial Group of Education 12

ธิปกรณ์ บุญทัน, พีระศักดิ์ วรฉัตร
Thipakorn Boontan, Peerasak Worachat

Download

7

การขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0
Driving Digital Organization for Thailand 4.0 Development

สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์, นิสรา ใจซื่อ
Somsak Wanitchayaporn, Nissara Jaisue

Download

8

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
School Administrator’s Transformation Leadership and its Effect on Learning Organization Under the Secondary Educational Service Area Office 17

อังกูร เถาวัลย์, ธีรังกูร วรบำรุงกุล
Anggun Thaowan, Theerangkoon Warabamrungkul

Download

9

โครงสร้างคำประสมภาษาอีสานในนวนิยายเรื่องคำอ้าย
The Linguistic Structures of Northeastern Thai Compound Words in the Novel, ‘Kham Ai’

ศราวุธ หล่อดี, กิตติชัย สมศรีโย
Sarawut Lordee, Kittichai Somsriyo บทคัดย่อ

Download

10

การสื่อสารภาษาไทย : คำที่มักเขียนผิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Thai Language Communication: Words that are Often Written Wrongly for Students of Loei Rajabhat University

วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
Vitchupong Worasatkul

Download