วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ท่ารำมโนราห์เพื่อแสดงงานพระราชพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
Poses of Manora for The Royal Cremation Ceremony of His Majesty The Late King by Undergraduates in Higher Education

กองทอง ธีระวร, นภดล นิ่มสุวรรณ, เก็ตถวา บุญปราการ
Kongtong Theeraworn, Noppadol Nimsuwan, Kettawa Boonprakan

Download

2

บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร
The Role of Cost Accounting to Management

พิกุล พงษ์กลาง
Pikul Pongklang

Download

3

การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านเหล่าไพรงาม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
The Development of an Accounting System for The Weaving Reed Mat Group in Bann Lao-Pri-Ngam KohKaew Sub-district Selaphum District Roi Et Province

ดวงเดือน เภตรา
Duangduan Phetra

Download

4

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี
Steering Strategy of Community Welfare Fund Based on Philosophy of Sufficiency Economy in Udon Thani Province

นริสา พิชัยวรุตมะ, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ไพศาล แน่นอุดร
Narisa Pichaivarutama, Prachon Kingminghae, Paisal Nanudorn

Download

5

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในสังคมประชาธิปไตยไทย
Transitional Justice in a Thai Democratic Context

พนารัตน์ มาศฉมาดล
Panarat Machamadol

Download

6

อักษรโรมันที่ปรากฏบนป้ายบอกทาง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง
Romanization on Road Signs: A Case Study in Lampang Municipality

ฤทัย พานิช, นิตยา มูลปินใจ, นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
Ruethai Panich, Nittaya Munpinchai, Narisara Pasitwilaithum

Download

7

หมอแคนอีสาน : เทคนิค วิธีการและความสำเร็จในการเป่าแคน
Isan Khaen Player : Technique, Method, and Success in Playing Khaen

สิทธิศักดิ์ จำปาแดง, อภิสิทธิ์ เบื้องบน, กล้า ศรีเพชร, ไกรฤกษ์ สัพโสม
Sitthisak Champadaeng, Apisit Buengbon, Kla Sriphet, Kailurk Sapso

Download

8

ประสิทธิผลของการตอบกลับงานเขียนที่ต่างกันที่มีต่อการเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษในภาษาฐานะต่างประเทศในประเทศไทย
The Effectiveness of Different Written Corrective Feedback on Thai EFL Learners’ Writing

สุวิชชาน อุ่นอุดม
Suwitchan Un-udom

Download

9

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลเกษตรกรของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมกระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์)
Information System Development for Agriculturist Data Management of Queen Sirikit Sericulture Center (Surin)

อรุณี มะฎารัก, ภาวิณี อาสน์สุวรรณ
Arunee Madaruk, Pawinee Assuwan

Download

10

การสร้างความสนใจในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
Attention Creation in Classroom by Augmented Reality

พัชรินทร์ บุญสมธป
Patcharin Boonsomthop

Download