วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

อิทธิพลของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอุตสาหกรรมการผลิตบนพื้นที่ตั้งแถบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
Influence of Utilization of Financial Reports Affecting Decision-Making of Production Industry Administrators on Eastern Economic Corridor(EEC)

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
Chalermkhwan Krootboonyong

Download

2

รากนครา : การศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจารณ์เชิงนิเวศ
Raknakara Novel : A Study of Ecocriticism

ปิยาพัชร ศรีสวัสดิ์ , เรวดี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ , อินทุอร โพธิ์เรือง , ขวัญชนก นัยจรัญ , เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
Piyapat Srisawat , Rewadee Sirikraiwatthanawong , Intuorn Phorueang , Khwanchanok Naijarun , Premvit Vivattanaseth

Download

3

ครูมืออาชีพตามพุทธวิธีการสอน
Professional teachers on how to teach about Buddha

จเด็จ ทัศวงษา, พระมหามิตร ฐิตปญโญ
Chadet Tuswongsa, Phramaha Mit Thitapañño

Download

4

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
The Development Of Guidelines To Promote Scientific Literacy For Programme International Student Assessment: PISA.

จิระวัฒน์ โต๊ะชาลี, สมบัติ ท้ายเรือคํา
Jirawat Tochalee , Sombat Tayraukham

Download

5

วัฒนธรรมหมาก : วิถีแห่งความสุขแบบพอเพียงของคนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Betel Nut Culture: Sufficient Happiness Folklore of Villagers in Bang Sawan Subdistrict, PraSeang District, Suratthani Province.

จีรวรรณ ศรีหนูสุด , วนิษา ติคํา
Jeerawan Srinoosud , Vanisa Tikam

Download

6

การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
A Study of English Communication Patterns Used by Tourism Service Providers in Satun Province

จุฑาภรณ์ ภารพบ, ฐิตินาร์ถ คํายอด
Jutaporn Parapob and Thitinart Khamyod

Download

7

การกำหนดสมรรถนะเฉพาะสายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
The development of Functional Competencies of Quality Assurance Officers in Mahasarakham University

กัมปนาท อาชา , สมสมัย บุญทศ
Kamphanat Archa , Somsamai Boonthod

Download

8

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งของ ประเทศไทย
The Promotion of Offshore Wind Power in Thailand

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น
Peerasak Jiwtan

Download

9

ถอดบทเรียน : คุณค่าผู้สูงอายุในฐานะผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านการดูแลสุขภาพ โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
HEALTH CARE LESSONS FROM THAI WISDOM AS TAUGHT BY THE ELDERLY AND LEARNED BY NURSINGG STUDENTS. BOROMRAJONANI COLLEGE OF NURSING, NAKORN LAMPANG

เบญจมาศ ยศเสนา , ศรีจันทร์ พลับจั่น , ปานจันทร์ อิ่มหนำ
Benchamat Yotsena , Srijan Pupjain , Panjan Imnum

Download

10

ผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
The Result of Student Development Based on Learning Outcomes in Family and Community Nursing II of Nursing Students, Boromrajonnani College of Nursing Chiang Mai

ประกายแก้ว ธนสุวรรณ , วรรณภา พิพัฒนธนวงศ , โรชินีอุปรา
Prakaikaew Tanasuwan , Wannapa Pipattanawong , Roshinee Oupra

Download

11

ระบำลาว – ไทยสัมพันธ์ : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน
Rabum Lao-Thai Relationship : The Creation of Co-Identity Performing Arts of Asean

ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Pattamawadee Chansuwan

Download

12

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความ ผูกพันต่อสถานศึกษาของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
The Relationship Between Leadership Behaviors of School Administrators With Schools Commitment of Teachers Under Bangkok Metropolitan Administration

ปาลภัสสร์ อัญบุตร , พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ
Panlaphat Anyabutra , Pimurai Limpapath

Download

13

การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีของคริสตัลไวโอเลตในสารละลายเบส โดยใช้เครื่องตรวจวัดทางแสงอย่างง่ายชนิด PEDD
Enhancement of Learning Achievement and Science Process Skills for The Eleventh Grade Students Using a Chemistry Laboratory: Reaction Rate of Crystal Violet Fading in Alkali Solution Using PEDD a Simple Light Detector

ผกาวรรณ กลางชมภู, ฐิติรัตน์ แม้นทิม, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
Phakawan Klangchomphu, Thitirat Mantim, Piyarat Dornbundit

Download

14

ผลกระทบของการรับรู้นวัตกรรมในการทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
The Impacts of Job Innovation Perception on Job Efficiency of Staff in Udon Thani Rajabhat University

พรพรรณ บูชากุล , อารีรัตน์ ปานศุภวัชร , พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
Pornpan Boochakool , Areerat Pansuppawatt , Ploychompoo Kittikunchotiwut

Download

15

ประวัติศาสตร์ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคาบสมุทรอาระเบียช่วงปลายยุคโบราณ
History of the Arabian Peninsula International Relations in Late Antiquity

พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
Phanthip Petchvichit

Download

16

ศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหมจากหมึกพิมพ์กาวลาเท็กซ์
Silk-Screen Printing with Latex Ink

เมตตา ศิริสุข
Mateta Sirisuk

Download

17

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการ บริการสารสนเทศของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
Information Use Behavior and Students’ Expectations of Information Services at the Faculty of Liberal Arts library, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

วรรณยา เฉลยปราชญ์
Wannaya Chaloeyprach

Download

18

การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
Development of Knowledge Management in School of Chaiyaphum Provincial Administration Organization

ธัญญารัตน์ เกื้อหนุน , กาญจน์ เรืองมนตรี , ธรินธร นามวรรณ
Thanyarat Kuanoon , Karn Ruangmontri , Tharinthorn Namwan

Download

19

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน โดย ใช้แผนภูมิกราฟิก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The development of English learning activities for reading and writing by using graphic organizers for prathomsuksa 3.

พรนิภา จันทะวิชัย ,อรัญ ซุยกระเดื่อง , อพันตรีพูลพุทธา
Pornnipa Jatavichai , Arun Suikraduang , Apantee Poonputta

Download

20

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
The Development of Guidelines to Promote the Competencies of Learners Secondary School.

พรพิชิต ทิทา , สมบัติท้ายเรือคำ
Ponpichit Tita , Sombat Tayraukham

Download