วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทย
Using the Thai Free Television Channel’s Website for Promoting Political Participation in Thai Society

กฤษณ์ รักชาติเจริญ
Krish Rugchatjaroen

Download

2

แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
The Development of the Guideline for Participation Operations and Support from All Sectors of the Child Development Centers under Local Administrative Organizations in Kalasin Province

ดาวเหนือ แดนดงยิ่ง, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
Daonuea Daendongying,Maliwan Noibutip

Download

3

ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพบริการ คุณค่าการรับรู้ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Relationship between Service Quality, Awareness Value, Reliance and Loyalty of Tourists at Resort Businesses in Koh Samui, Surat Thani.

ทักษพร คงคาช่วย, ธนายุภู่วิทยาธร, นิตย์หทัยวสีวงศ์สุขศรี
Thaksaporn Kongkachauy, Tanayu Puwittayathorn, Nit Hataiwasriwong Suksri

Download

4

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
Chinese Vocabulary Used in the Vegetarian Festival Celebrated by Chinese Thais in Trang Province

เกตมาตุ ดวงมณี
Katematu Duangmanee

Download

5

การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
Cost Analysis of Accounting Services of Hotel Businesses in Muang, Khon Kaen

นงนุช ไชยผาสุข, มัธนา ดลพันธุ์, สัมฤทธิ์ศิริคะเณรัตน์
Nongnuch Chaipasuk, Mattana Dolphun, Samrith Sirikanerat

Download

6

โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายในการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม
The Development Opportunities and Development Challenges of Ethnic Traditional Culture in the context of “Cultural Globalization”

เปรมสินี คำทัปน์
Pramesini Khamtab

Download

7

การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
The Development of a Self-Development Package to Promote Classroom Research Competency of Teachers under the Sakon Nakhon Educational Service Area

วาโร เพ็งสวัสดิ์
Waro Phengsawat

Download

8

ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์การสนับสนุนทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์จังหวัดอ่างทอง *
Adversity Quotient, Knowledge of Pregnancy, Social Support and Maternal Tasks of Pregnancy of the Pregnant Adolescents at Ang Thong Province *

พิชญนาถ ครองญาติ, บัวทอง สว่างโสภากุล
Phitchayanat Khrongyat, Buathong Sawangsopakul

Download

9

ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโล จังหวัดนครศรีธรรมราช
Cost and return of Bungalow Businesses in Nakorn Si Tammarat.

ชญานีเวียงสมุทร, ชัชฎา อัมรินทร์, ปาวินา เพชรเกาะ, ภานุเดช แซ่ตั้ง, วรยุส ไกรเดช,รจนา ขุนแก้ว
Chayanee Weingsamut, Chatchada Ammarin, Pawina Phetkoh, Phanudet Saetang, Worrayut Kraidet , Rojana Khunkaew

Download

10

อวัจนภาษาของคู่พระนางในนวนิยายพาฝัน
Non-verbal Language of the Major Character in Romance novels

วรางคณา เสนสม
Warangkana Sensom

Download

11

การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาลูกค้า ธ.ก.ส.
Savings of Agricultural Households: A case study of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ศราวุฒิศรีทอง, โยธิน แสวงดี
Sarawut Srithong, Yothin Sawangdee

Download

12

การส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
Enhancing Pre-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Integrating Local Context into Science Teaching forPromotinga Sufficiency Economy Society

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
Siriwan Chatmaneerungcharoen

Download

13

ภูมินามหมู่บ้านเขมรสุรินทร์กับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์
Khmer Surin Villages’ Toponyms with Local Plants in Thasawang Sub– District, Muang Surin District, Surin Province

สมชญา ศรีธรรม, วสา วงศ์สุขแสวง, จินตนา รุ่งเรือง
Somchaya Sritram, Vasa Wongsuksaweang, Chintana Rungrueng

Download

14

การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
Study of an Undergraduate Registration Service Model in Government Universities under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education

สวัสดิ์ วิชระโภชน์
Sawat Wicharapote

Download

15

การจัดการศูนย์การเรียนรู้เรือนเรือพระของชุมชนวัดแช่มอุทิศ
Management of Ruean Ruea Phra Learning Center of Wat Chaem Uthit Community

ริณี อินทร์ขำ, วรัญญา แซ่เหยืน, สิรวิชญ์ไชยบุบผา, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Sarinee Inkham, Waranya Sae-yian, Sirawit Chaibubpha, Utai Parinyasutinun

Download

16

การนำนโยบาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2556-2558
The Implementationof a Health Care Policy for Senior Citizens: A Case Studyof the Bangkok Matropolitan Administrationin013-15

สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา
Surinthon Kapitha Na Ayudhya

Download

17

สมรรถนะและการรับรู้การทำงานที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสำนักงานสอบบัญชี
The accounting office personnel’s competency and work perceptiontoward stress.

เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต
Saowarat Banyongpatthana, Saowanee Samantreeporn, Prongthep Srisopachit

Download

18

ผลกระทบของการบริหารหนี้สินที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Effect of Liability Management and Its Affect on Value Performance at the Stock Exchange of Thailand.

อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, ธิบดี สกุลวิชญธาดา,กันยารัตน์ ดาษจันทึก, เบญจวรรณ ศุภัทรพร,พิชชานันท์ ภาโสภะ,
Apisak Jaerlasukon, Tibodee Sakulvichayatada, Kanyarat Datchanthuk,Benjawan Supapattarapohn, Pitchanan Pasopa,

Download

19

ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์
The State of Readiness and Educational System Development of the Accounting Professionforbeingthe Asean Economic Community(AEC) of Higher Institution Education in Roi-Gaen-Sarasin Group

อมร โททำ
Amorn Thotham

Download

20

กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่างาน เพื่อการพัฒนาพนักงานในที่ทำงาน
Job Enrichment Strategy for Developing Employees in The workplace

ยุวดี จันทะศิริ
Yuwadi Chunthasiri

Download

21

หลักสูตรภาษาการสื่อสารและธุรกิจ: มุมมองนักเรียนอาจารย์และผู้ประกอบการ
Languages Communication and Business Curriculum: Aspects from Students, Lecturers, and Employers

อัสมา ทรรศนะมีลาภ
Asama Tasanameelarp

Download