วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

วิถีชาวนาสู่การเปลี่ยนแปลงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาเลาะ ดอนนอนนา คาเฟ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Farmer’s Way to Change Based on Creative Economy: Case Study of Lohdon Nonna Cafe in Nadoon District, Mahasarakham Province

กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน, รสสุคนธ์ อ้มเถื่อน, ชมนาถ แปลงมาลย์
Kittipakorn Omthuan , Rossukon Omthuan, Chomnat Plangmal

Download

2

ทฤษฎีการเรียนรู้ยุคคลาสสิกถึงยุคร่วมสมัย
Classical to Contemporary Theories of Learning

กรรณิกา พันธ์ศรี , ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ , ดุษฎี เล็บขาว , บวรพจน์ชมภูนุช , ภมรพรรณ์ยุระยาตร์ , ภูแก้วอำ ไพ , รังสรรค์ โฉมยา , ลักขณา สริวัฒน์ , วิภาณี สุขเอิบ , ศุภชัย ตู้กลาง , สมบัติ ท้ายเรือคำ , สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต , อารยา ปิยะกุล
Gunniga Phansri , Chaiporn Pongpisanrat , Dussadee Lebkhao , Bovornpot Choompunuch , Phamornpun Yurayat , Pull Kaewampai , Rungson Chomeya , Lakkana Sariwat , Wipanee Suk-erb , Supachai Tuklang , Sombat Tayraukham , Sukirin Amadbundit , Araya Piyakun

Download

3

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
Basic Science Process Skills of 5th Grade Students of Phoncharoen District School Cluster, Buengkan Province

จรูญลักษณ์ คำเรือน , อพันตรี พูลพุทธา
Jaroonlak Khamreaun , Apantree Pulputha

Download

4

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในช่วงก่อนและช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
Factors Affecting the Performance of Non-life Insurance Businesses in Thailand in the Period Before and During the Covid-19 Pandemic

วัลลพ ล้อมตะคุ , กมลพรรณ ว่องวิกย์การ , ณัชพล ปันทะวงษ์ , จิราพร เครือมูล , ณัฐนนท์ คนใหญ่บ้าน
Wanlop Lomtaku , Kamonphan Uaongwikkan , Natchaphon Panthawong , Jiraphorn Khrueamun , Nattanon Khonyaiban

Download

5

การศึกษาความต้องการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของ ภาษาในสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในบริบททางวิชาการ
An Investigation of Communication Needs Experienced by Non-native Speakers of English as a Lingua Franca Academic Context

ธนพร คำวรรณ์
Tanaporn Khamwan

Download

6

แนวทางการแปลคำศัพท์ทางการแพทย์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
Strategies of Translation Chinese Medical Terminology into Thai

ทิพย์สุดา ธีระเจตกูล , วริษา อัศวรัตน์
Thipsuda Theerajettakoon , Warisa Asavaratana

Download

7

การศึกษากระบวนการยอมรับเพศสถานะและเพศวิถีของลูก: กรณีศึกษาแม่ที่ มีลูกเป็นกะเทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5 คน
A Study of the Process of Mother’s Acceptance of Gender and Sexuality with Their Children: In Case Study 5 Mothers of Kathoey in Chiang Mai

นฤรณัณ อินทยศ
Naruranun Intayot

Download

8

สถานภาพและแนวทางพัฒนารายวิชาภาษารัสเซียเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาของไทย
The Status and Guidelines for Courses in Russian Language for Specific Purposes in Thai Higher Education

ปริตต์ อรุณโอษฐ์ , ดนุพล เฉลยสุข
Parit Aroonoast , Danupol Chaloeisuk

Download

9

ลำนำล้านนา: ความทรงจำและขนบวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์พื้นถิ่นร่วมสมัย
Lamnam Lanna: Memory and Literary Convention in Contemporary Local Poetry

ปาริชาต โปธิ
Parichart Pothi

Download

10

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
Factors Affecting Savings Behavior of the Clients of the Government Saving Bank, Nong Mon Branch, under the COVID-19 Situation

ผานิตย์ ถิรพลงาม , เธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา , เด่นพงศ์ กุนทีกาญจน์ , ณฐิกา ทิศทะษะ
Panit Tiraponengam , Thirawit Hanmetheekuna , Denpong Kunteekan , Nathika Tistasa

Download

11

การศึกษาปัญหาด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ต
A Study of English Listening and Speaking Problems of Tourist Assistants at Phuket International Airport

พิทยาภรณ์ เศวตพรหม , ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
Pittayaporn Sawetprom , Pairote Bennui

Download

12

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดจังหวัดเพชรบูรณ์
The Model of Religious and Cultural Tourism Management in the Temples of Phetchabun Province

สุธาสินี วิยาภรณ์, ตุลา ไชยาศิรินทร์โรจน์
Suthasinee Wiyaporn, Tula Chaiyasirinrot

Download