วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ผลกระทบของกระบวนการประชานิยมต่อรัฐไทย
The Impact of Populism Process on the Thai state

กันต์ ศรีหล้า, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Kanta Srilah, Piyaluk Potiwan

Download

2

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
The Use of Online Social Networks for Learning of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Students

จิรภัทร ภู่ขวัญทอง, จุฑาภรณ์ ภารพบ, เวคิน หนูนำวงศ์
Jirapat Phookwantong, Jutaporn Parapob, Vakin Nunumvong

Download

3

กว่าจะเป็นคนระนาดเอก: บทบาทผู้นำวง
The Road of Ranad-Ek Player: Role of Band Leader

จิรายุ มีเผือก, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช Jirayu Meephueak
Vitchatalum Laovanich

Download

4

สมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Competencies in Community Health Management among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Trang

ญนัท วอลเตอร์, อรุณี ชุนหบดี, ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศ
Yanat Wauters, Arunee Chunhabordee, Saksit Samtid

Download

5

กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคมสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
New Paradigms: Development Learning Activities in the Classroom to Service Learning for Pre-Service Science Teachers Lampang Rajabhat University

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง, ละมาย จันทะขาว
Duangjan kaewkongpan, Chisapath Choothong, Lamay Junthakhao

Download

6

ผลกระทบของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีต่อคุณภาพการทำงานของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Effects of Expertise in Finance and Accounting on Job Quality of Staff of Finance and Accounting in Mahasarakham University.

ตุ๊กตา บุรีรัม
Tukta Bureerum

Download

7

ความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
The Readiness of Roi Et Province in Becoming a Buddhist Tourism Destination for Elderly Tourist Groups

นะภาพร ทาระอาธร, ศิริวรรณ กวงเพ้ง
Napaporn Taraartorn, Siriwan Ghuangpeng

Download

8

เปรียบเทียบอนุภาคของวิเศษที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องสังข์ทองฉบับภาษาไทยกับเรื่องขยองสังข์ฉบับภาษาเขมร
A study of motifs of matters appearing in Sangthong in the Thai language and Kyongsang in the Khmer Language

ปรมินทร์ ศรีรัตน์, จารุวรรณ ธรรมวัตร
Poramin Sirat, Charuwan Thamwath

Download

9

ลักษณะทางภาษาและกลวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Language characteristics and tactics of naming Facebook accounts of Mahasarakham University students

เตือนจิต บูรณะ, เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์
Tueanjit Burana, Penprapa Singsawat

Download

10

กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ตามกรอบ TPACK MODEL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองดู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
The Music Learning Management Processes According to the TPACK MODEL for Grade 4 Students in Ban Nong Du School, Thawat Buri District, Roi Et Province

สุวรรณา แก้วศรีใส, สยาม จวงประโคน
Suwanna Kaewsrisai, Sayam Chuangprakhon

Download