วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาแนวทางการบริหารส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
Development of Guidelines for Well-being within Private Schools of Kalasin Provincial Education Office

เทวีพันธ์ เยาวไสย, สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ
Theveepun Yaowasai, Sivakorn Krissanasuvan

Download

2

กลวิธีการดัดแปลงนวนิยาย “บ่วงเสน่หา” ของกันยามาสสู่บทละครโทรทัศน์“เกมเสน่หา”
The Adaptation “Buang Sanaeha” Novel of Kanyamas Into “Game Sanaeha” Television Drama

นงลักษณ์ ด่านลำมะจาก, ริษฎา เพชรสุวรรณ, สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
Nonglak Danlammajak, Rissada Petsuwan, Supitcha Noppawong Na Ayuttaya

Download

3

แนวทางการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุให้กับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
Guidelines on Promoting Pre-Retirement Preparation for Human Resources in an Organization

นิสรา ใจซื่อ
Nissara Jaisue

Download

4

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีต่อวังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Satisfaction of Japanese Tourists toward Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal, Ayutthaya Province

นันท์ธิดา จั่นเพชร์, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
Nantida Chanpetch , Juthatip Klaitabtim

Download

5

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
Logistics Management with Circular Economy

พัลลภ จันทร์กระจ่าง
Phanlob Chankachang

Download

6

แนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตำรายาโบราณในไทย
The Ways of Education about Thai Traditional Medicine Texts in Thailand

ภัครพล แสงเงิน, กังวล คัชชิมา
Phakphon Sangngern, Kangvol Khatshima

Download

7

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยพื้นฐานการบวกวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
Mathematics Basic Diagnostic Test Development for Primary Students, Grade 4, Surin Primary Educational Service Area Office 3

วนิดา หอมจันทร์, สุชาติหอมจันทร์
Wanida Homjan, Suchart Homjan

Download

8

กระบวนการผลิตซ้ำ ความเหลื่อมล้ำ ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
The Reproduction Process of Political Inequality and Thai Democratic Regime

วรเชษฐ์ โทอื้น, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Worachet Tho-un, Piyaluk Potiwan

Download

9

การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
A Study of Guidelines for Prevention and Resolution of Termination of Student Status and Monitoring of Academic Performance of Undergraduate Student in the Higher Education Institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

สวัสดิ์ วิชระโภชน์
Sawat Wicharapote

Download

10

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
21st Century School Administrator’s Skills Effect Professional Learning Communities Under The Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area

สุณิสา แพทย์พิพัฒน์, ธีรังกูร วรบำรุงกุล
Sunisa Paetpipat, Theerangkoon Warabamrungkul

Download