วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจยอดนิยมของไทย*
An Analytical Study of Language Use Strategies and Information Presentation Strategies in Popular Thai Facebook Fanpages

กาญจนา ต้นโพธิ์
Kanchana Tonpo

Download

2

ครูในศตวรรษที่ 21
Teachers in the 21st Century

ประสาท เนืองเฉลิม
Prasart Nuangchalerm

Download

3

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ Talent Mobility ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
University Researchers’ Self-Efficacy for Working with Private Sector in Talent Mobility Program

วัลลพ ล้อมตะคุ, มัลลิกา สังข์สนิท
Wanlop Lomtaku, Mullika Sungsanit

Download

4

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนขับร้องของสถาบันดนตรีเอกชนในประเทศไทย ในรายวิชาทักษะการขับร้อง หลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Guidelines for the Application of Vocal Teaching Techniques at Private Music Schools in Thailand: A Vocal Course for Bachelor of Music at College of Music, Mahasarakham University

สุธาสินี ถีระพันธ์, กาญจน์ณภัทร วรรณสินธุ์
Suthasinee Theerapan, Kannaphat Wannasin

Download

5

เพลงพื้นบ้านลำพวน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
Puan Folk Song in Khok Pip Sub-district, Si Mahosot District, Prachin Buri Province

สราวุธ โรจนศิริ
Sarawut Rotchanasiri

Download

6

มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
The Legal Measures to Protect The Rights to Personal Data Protection

นพดล นิ่มหนู
Noppadon Nimnoo

Download

7

การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Environmental Management Towards Green University, Rajabhat University

กริช สินธุศิริ, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
Krit Sintusiri, Sunee Mallikamarl

Download

8

รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
The Model of Students’ Integrated Learning: Case Study of Faculty of Applied Science and Engineering, Khon Kaen University, Nong Khai Campus

นิศารัตน์ ทิพยดารา, สุพีระ วรแสน, พิมพ์ใจ กอแก้ว, เฉลิมเกียรติ เขียวทอง,อัคนี เจริญสุข, สุรฉัตร สิงห์โอ, ธนันดา ปุยะติ, จิราธร บึงลี, ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
Nisarat Tippayadara, Supeera Worasaen, Pimjai Kohkaew, Chalermkiat Khiewtong, Akanee Charoensuk, Surachat Singo, Thananda Puyati, Jirathorn Buenglee, Poomipak Pitakkhuan-khan

Download