วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

โครงการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Signage System Design for the Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts. Mahasarakham University.

ธีรพงศ์ ไศลสุข, ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร
Teerapong Salaisook, Thitirat Nimitbansan

Download

2

การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการรู้การประเมินในชั้นเรียนของครูในภาคตะวันออก
Needs Assessment in a Classroom-based Assessment of the Literacy of Primary School Teachers in the East of Thailand

อิสระ กุลวุฒิ, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
Issara Kullawut, Sureeporn Anusasananan, Sompong Panhoon

Download

3

การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชนหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
Operation of Social Enterprises in Hanthao Community, Pak Phayun District, Phatthalung Province

กาลีมา อาหวัง, มาริษา บัวนาค, ซอลีฮะห์ เจะเตะ, รุ่งนภา ชาตรี,อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
Kalima Awang, Marisa Buanak, Soleehah Cheteh, Rungnapa Chatree,Utai Parinyasutinun บทคัดย่อ

Download

4

รำโทน : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
“Ram-Thon”: Kantarawichai District, Mahasarakham Province.

คมกริช การินทร์
Khomkrich Karin

Download

5

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
Workplace Accident Prevention Behavior for Factory Workers in Mahasarakham Province

จุฑามาศ คชโคตร, ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
Juthamart Khotchakhote, Siranee Intaranongpai

Download

6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี KWL Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
The Development of Reading and Critical Thinking Activities using KWL Plus Technique for Student’s First Year of Vocational Education Certificate

เจมใจ สระใหญ่, ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม
Jamjai Sayai , Thanarat Sripongngam

Download

7

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ที่ดินผิดประเภท กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Factors that Cause Misuse of Land : A Case Study of a Comprehensive Plan Mahasarakham District, Mahasarakham Province

ชาญยุทธ อาษา ธราวุฒิ บุญเหลือ
Chanyut asa, Tarawut boonlua

Download

8

โครงการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
A Project to Design the Physical Components That Enhance the Identity of Ban Hua Na Thai Community, Nong Khu Khad Sub-District, Borabue District, Maha Sarakham

ดิฐา แสงวัฒนะชัย, เจนจิรา นาเมืองรักษ์, อำภา บัวระภา, เมทินี โคตรดี
Dita Sangvatanachai, Jenjira Namuangrak, Umpa Buarapa, Mathinee Khotdee

Download

9

ผลกระทบทางกายภาพ จากการบังคับใช้ผังเมืองรวมท่าขอนยาง-ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปี 2557
The Physical Effects from Enforcement of Comprehensive Land Use Regulations in Tha Khon Yang - Kham Riang Community Kantharawichai District Mahasarakham Province Year 2557

กฤช ฤทธิยา ธราวุฒิ บุญเหลือ
Krit Ritthiya, Tarawut boonlua

Download

10

รูปแบบการนำเสนอสารคดีวัฒนธรรมเชิงวิชาการประกอบการใช้เทคนิคความจริงเสมือนเพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนอีสาน
This Cultural Feature Article is Conformed by Virtual Reality Techniques for Architecture of Local North Eastern Thai (ISAN)

ธาริณี พรรณภักดี, คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
Tarinee Phanpukdee, Kachakrit Leumthaisong

Download

11

การพัฒนาความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อการหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์:กรณีศึกษาผู้ใช้ Facebook
Development of Understanding and Awareness toward Online Defamation: a Study Case of Facebook Users

ธีรศักดิ์ กองสมบัติ
Teerasak Kongsombut

Download

12

ทักษะการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Science Teachers’ 21st Century Learning Skills

ประสาท เนืองเฉลิม
Prasart Nuangchalerm

Download

13

กลยุทธ์การบริการเชิงรุกและผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
Proactive Service Strategy and Performance of Hotel Business in Thailand

ณัฐนันท์อุนารัตน์, นันทนา อุ่นเจริญ, ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์
Nattanun Unarat, Nantana Ooncharoen, Khwanradee Tuntrabundit

Download

14

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Effects of Flipped Classroom Learning Activity to Enhance the Mathematical Coherence on the Topic of Real Numbers for 10th Grade Students

วัชรพงษ์ ราคาแพง, มนตรี วงษ์สะพาน
Wacharapong Rakapang, Montree Wongsaphan

Download

15

การอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาวัดพรหมคุณารามเมืองฟีนิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
The Conservation of the Culture of Isan Folk Music : A Case Study of Wat Promkunaram Phoenix, Arizona, U.S.A.

วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
Weerayut Seekhunlio

Download

16

ผลการฝึกกายบริหารด้วยแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
The Effects of Mae Mai Muay Thai and Look Mai Muay Thai Training Program on Physical Fitness of Level Two Students

สุทธิพงศ์ ภูเก้าแก้ว, ดวงไกร ทวีสุข
Suthipongse Phukaokaew, Duaggrai Tawesuk

Download

17

นวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากวิสาหกิจขนาดกลางของไทย
Innovativeness and Organizational Performance: The Empirical Evidence from Medium-Sized Thai Firms

สุธนา บุญเหลือ
Sutana Boonlua

Download