วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
Online Marketing Strategies Influencing the Success of Entrepreneurs Certified for Community Product Quality in Udon Thani

กัลยารัตน์หัสโรค์
Kanyarat Hassaro

Download

2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ร่วมกับสื่อสังคม ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Learning Activities by using a Phenomenon-based Learning Approach with Social Media to Enhance Critical Thinking for Grade 6 Students

กัลยา แก้วตา, วสันต์ สรรพสุข
Gunlaya Kaeota , Wasan Sapphasuk

Download

3

กลวิธีทางภาษาเพื่อแสดงการบริภาษในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย
Language Strategies for Reprimanding in Contemporary Isan Country Songs

กรรณิการ์ สุพิชญ์
Kannika Supich

Download

4

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทาง วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
Cultural Tourism Promotion with Local Wisdom and Cultural Capital of Thai Phuan Community at Thanon Yai, Lop Buri Province

กุลชลี พวงเพ็ชร์ , ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง
Kulchalee Puangpejara , Chavalit Supasaktamrong

Download

5

ฆาตกรรมการลอบสังหารสู่อาชญากรมืออาชีพ
From Assassinations to Professional Criminals

ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
Tanate Yukuntawanitchai

Download

6

การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของซออู้ในวงเครื่องสาย วงเครื่องสายปี่ชวา วงปี่พาทย์ไม้นวม และวงมโหรี
Synthesis of the Roles and Duties of Saw-Ou in Kruengsai, Kruengsai Pijava, Pipat Mainuam and Mahori Ensemble

ธนกร นามวงษ์ , เทพิกา รอดสการ
Thanakorn Namwong , Tepika Rodsakan

Download

7

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
Development of Model of School Administration by Integrating School Education Management for Health at Laemthong Phadungwit School

ปัทมา พุทธแสน
Pattama Putthasaen

Download

8

บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
The Organizational Climate Affecting Organizational Commitment of the Official of Agricultural Land Reform Office in the Upper Northeastern Region of Thailand

วราภรณ์ ศรีวงษ์ , จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
Waraporn Sriwong , Jureewan Pakdeewut

Download

9

รูปแบบการให้บริการอาหารอีสานตามหลักมาตรฐานอาหารสากลของจังหวัดมหาสารคาม
Isan Food Service Pattern of Maha Sarakham Province Based on the International Service Standard

วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ , สรายุทธ ชัยเลื่องลือ , วัฒนา ทนงค์แผง
Wantakan Seemarorit , Sarayuth Chaileuangleu , Wattana Tanongphaeng

Download

10

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในการเขียนรูปประโยคภาษาจีน ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Analysis of Grammatical Errors in Writing Chinese Sentences by Students of the School of Liberal Arts, University of Phayao

ศศิธร นุริตมนต์
Sasithorn Nuritamon

Download

11

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Economic Valuation of the Community Forest at Ban Mon Ngo, Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
Somkiat Chaipiboon

Download

12

แนวทางการปรับใช้องค์ความรู้การเล่าเรื่องฮูปแต้มเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาฮูปแต้มสิมวัดพุทธสีมา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Guidelines for Adaptive Use of Mural Paintings’ Storytelling Knowledge to Support Cultural Tourism: A Case Study of Mural Painting at Phuthasima Temple, Thatphranom, Nakhon Phanom Province

อดิเทพ จันทร์แดง , พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Aditep Chandeang , Prompassorn Chunhabunyatip

Download