วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็น Best Prectice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบันเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาการด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความหลากหลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย
Improving the Quality of Life for the Kui, a Multicultural Group in South Isan, Thailand

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ชญาภา น่าบัณฑิตย์, สุขสมัย น่าบัณฑิตย์
PhramahaMit Thitapanyo, Chayapa Nabundhit, Suksamail Nabundhit

Download

2

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
The Potential Development Model of Participation in Community-Based Tourism : A Case Study of Ban Nong Sano Community, Village No.8, Tha Ang Sub-district, Chok Chai District, Nakhon Ratchasima Province

วชิรญา ตติยนันทกุล
Wachiraya Tatiyanantakul

Download

3

การดำเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดสบายดี
Marketing Operation of Sabaidee Homestay Provinces

วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
Watchirachai Wetchaninnart

Download

4

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถีของคนกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Bangkok Residents’ Behavior on Street Food Consumption

วัลลภา โพธาสินธ์, เสาวนีย์ ลาดน้อย, สราวุธ เนียนวิฑูรย์, อบเชย วงศ์ทอง
Wanlapa Potasin, Saowanee Ladnoi, Sarawoot Nienvitoon, Obcheuy Wongtong

Download

5

การสร้างแบบวัดและเกณฑ์การประเมินแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
The Construction of Assessments and Evaluation Criteria for the Skills Test Occupational Learning Group Substance of Life and Family Grade 1,Kalasin Province

มัณฑนา เขตชมภู, อรัญ ซุยกระเดื่อง, อพันตรี พูลพุทธา
Mantana Khetchompoo, Arun Suikraduang, Apantee Poonputta

Download

6

การบรรเลงและการสอนไวโอลินสำเนียงไทยของโกวิทย์ขันธศิริ
A Study of Kowit Khansiri’s Thai-Tune Violin Performance and Instruction.

สิทธิพงษ์ ยอดนนท์, สยาม จวงประโคน
Sitthiphong Yodnon, Sayam Chuangprakhon

Download

7

การศึกษาแนวคิดอุดมการณ์รวมกลุ่มแอฟริกาในภาพพยนตร์แบล็คแพนเธอร์
A Study of the Pan-Africanism Represented in Marvel’s Black Panther (2018)

เจนจิรา จิตรไพบูลย์, กัลยรักษ์ สถาพรพงษ์
Jenjira Jitpaiboon, Kanyarak Sathapornpong

Download

8

ความเชื่อทางพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรื่อง “Heikemonogatari”
Buddhist Beliefs in “The Tale of Heike”

ปฐมาภรณ์ วรศิริ
Pathamaphon Varasiri

Download

9

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Guidelines for the Prevention and Solution of Drug Problems in the Community of Thasailuat Municipallity, Maesod District, Tak Province

ภคมน เจริญสลุง, เชิดชาย ดวงภมร, ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย, รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ,ดารารัตน์ รุ่งเรือง, พชร วรรณภิวัฒน์
Pakamon Charoensalung, Cherdchai Doungpamorn, Nattaphat Sathitpornthanachai, Rotjanaporn Srichuangchot, Dararat Rungrueng, Patchara Wanpiwat

Download

10

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชาวชุมชนวัดสลุด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Wisdom of Folk Medicine at Wat Salut Community, Bang Phli District, Samut Prakan Province

ศุภชัย ชุ่มชื่น
Supachai Chumchuen

Download